Tài liệu thi nâng ngạch, thăng hạng công chức tỉnh Đăk Lăk 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi  nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Đăk Lăk năm 2021, gồm 1092 câu.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi  nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Đăk Lăk năm 2021  được biên soạn theo Công văn 08-CV/HĐT ngày 25/10/2021 của Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng viên chức hành chính năm 2021 của tỉnh Đắk Lăk, gồm:

1. Hiến pháp Việt Nam năm 2013. 

2. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019

3. Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 (viên chức)

4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 (Điều 2)

Tài liệu thi nâng ngạch, thăng hạng công chức tỉnh Đăk Lăk 2021
Tài liệu thi nâng ngạch, thăng hạng công chức tỉnh Đăk Lăk 2021

5. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

6. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

7. Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ

8. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

9. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

10. Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

11. Tài liệu về quản lý hành chính của nhà nước chương trình bồi dưỡng chuyên viên do Học viện Hành chính quốc gia biên soạn và xuất bản 2019, ban hành kèm theo Quyết định 2721/QĐ-BNV ngày 28/12/2018 của Bộ Nội vụ.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi  nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Đăk Lăk năm 2021.

Câu 1. Theo Hiến pháp năm 2013 thì Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của?

a) luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng

b) pháp luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng

c)văn bản pháp luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng

Đáp án A

Câu 2. Theo Luật Cán bộ, công chức thì Trong giao tiếp ở công sở, cán bộ, công chức phải ?

a) có thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc

b) có thái độ lịch sự, tôn trọng cấp trên; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc

c) có thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực

Đáp án A

Câu 3. Theo Luật Viên chức thì Viên chức được đơn vị sự nghiệp công lập cử đi đào tạo phải đền bù chi phí đào tạo trong trường hợp nào?

a) đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc tự ý bỏ việc

b) đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc và tự ý bỏ việc

c) bị đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

d) bị sa thải

Đáp án A

Câu 4. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Chính quyền địa phương ở huyện là?

a) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện.

b) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện

c) cấp chính quyền địa phương gồm có Đảng bộ huyện, Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện.

d) Là Ủy ban nhân dân huyện.

Đáp án A

Câu 5. Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP thì đáp án nào dưới đây là đúng?

a) Không bố trí, phân công công tác đối với viên chức sang vị trí việc làm khác vị trí được tuyển dụng ở trong cùng đơn vị sự nghiệp công lập hoặc sang đơn vị sự nghiệp công lập khác.

b) Không bố trí, phân công công tác đối với người được tuyển dụng đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự sang vị trí việc làm khác vị trí được tuyển dụng ở trong cùng đơn vị sự nghiệp công lập hoặc sang đơn vị sự nghiệp công lập khác.

a) Được bố trí, phân công công tác đối với người được tuyển dụng đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự sang vị trí việc làm khác vị trí được tuyển dụng ở trong cùng đơn vị sự nghiệp công lập hoặc sang đơn vị sự nghiệp công lập khác.

c) Không bố trí, phân công công tác đối với người được tuyển dụng đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự sang vị trí việc làm giống vị trí được tuyển dụng ở trong cùng đơn vị sự nghiệp công lập hoặc sang đơn vị sự nghiệp công lập khác.

Đáp án B

Câu 6. Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, có đủ điều kiện, hoàn thành việc chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

a) 80%   b) 85%   c) 90%   d) 100%

Đáp án D

Câu 7. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP thì Nội dung văn bản được trình bày  như thế nào?

a) bằng chữ in hoa, được canh đều cả hai lề, kiểu chữ đứng; cỡ chữ từ 13 đến 14

b) bằng chữ in thường, được canh đều cả hai lề, kiểu chữ đứng; cỡ chữ từ 13 đến 14

c) bằng chữ in thường, được canh đều cả hai lề, kiểu chữ nghiêng; cỡ chữ từ 13 đến 14

Đáp án B

Câu 8.  Việc bổ nhiệm và xếp lương vào các ngạch công chức chuyên ngành hành chính, công chức chuyên ngành văn thư   phải căn cứ vào?

a) vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ hoặc nghiệp vụ chuyên môn đảm nhận của công chức

b) vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ của công chức

c) vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ và nghiệp vụ chuyên môn đảm nhận của công chức

d) vị trí việc làm, nghiệp vụ chuyên môn đảm nhận của công chức

Đáp án

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi  nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Đăk Lăk năm 2021, gồm 1092 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *