Tài liệu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp tỉnh Lâm Đồng năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức  lên cán sự và tương đương, chuyên viên và tương đương tỉnh Lâm Đồng năm 2020, gồm 222  câu.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức dự thi lên cán sự và tương đương, chuyên viên và tương đương tỉnh Lâm Đồng năm 2020 theo giới hạn của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng tại Công văn 1243/SNV-CCVC ngày 02/12/2020, gồm các chuyên đề sau:

 – Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Bộ câu hỏi thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức  tỉnh Lâm Đồng năm 2020
Bộ câu hỏi thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Lâm Đồng năm 2020

Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi thăng hạng viên chức lên cán sự và tương đương, chuyên viên và tương đương tỉnh Lâm Đồng năm 2020, gồm 222 câu.

Câu 1. Nguyên tắc nào dưới đây không nằm trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức

a) Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

b) Tận tụy phục vụ nhân dân.

c) Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử.

d) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

Đáp án D

Câu 2.  Theo trình độ đào tạo, viên chức được phân loại như thế nào?

a) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo giáo sự; tiến sĩ; thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp

b) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo tiến sĩ; thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp

c) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo tiến sĩ; thạc sĩ, đại học, cao đẳng

Đáp án B

Câu 3. Kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được tổ chức theo nguyên tắc nào?

a) dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật

b) trực tiếp, bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật

c) bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật

Đáp án C

Câu 4 Viên chức nghiện ma túy có xác nhận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?

a) Khiển trách.   b) Cảnh cáo.  c) Cách chức.   d) Buộc thôi việc.

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi thăng hạng viên  chức dự thi lên cán sự và tương đương, chuyên viên và tương đương tỉnh Lâm Đồng năm 2020, gồm 222  câu..  Tải  Bộ câu hỏi tin học thi viên chức tại đây 

Tải tiếng anh A2 ôn thi viên chức tại đây.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *