Tài liệu thi công chức Tổng cục dự trữ Nhà nước năm 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng cục dự trữ Nhà nước năm 2024 trực thuộc Bộ Tài chính, gồm các văn bản sau:

I. Đối với vị trí ngạch Chuyên viên và tưong đương

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015;   Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14;

3. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019 (nội dung sửa đổi, bổ sung Luật cán bộ, công chức)

4. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định 101/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

5. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

6. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính Bộ Tài chính năm 2023, với hơn 1000 câu 
Tài liệu thi Tổng cục dự trữ Nhà nước năm 2024

7. Quyết định 36/2019/TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính

8. Quyết định 982/QĐ-BTC năm 2020 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Văn phòng thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước

9. Quyết định 315/QĐ-BTC năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

10. Quyết định 388/QĐ-BTC năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin, thống kê và Kiểm định hàng dự trữ thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

II. Đối với vị trí thủ kho bảo quản và nhân viên bảo vệ kho lưu trữ

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019 (nội dung sửa đổi, bổ sung Luật cán bộ, công chức)

3. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định 101/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

4. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

5. Quyết định 36/2019/TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính

6. Quyết định 315/QĐ-BTC năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

7. Quyết định 388/QĐ-BTC năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin, thống kê và Kiểm định hàng dự trữ thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng cục dự trữ Nhà nước năm 2024 

Câu 1  Theo Hiến pháp 2013 thì Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước cơ quan nào?

a) Quốc hội.

b) Ủy Ban thường vụ Quốc hội

c) Chính phủ

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án A

Slide bài giảng Hiến pháp năm 2013
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hiến pháp năm 2013

Câu 2. Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản pháp luật như thế nào?

a) Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản pháp luật theo thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó và xử lý các văn bản trái Hiến phápvà pháp luật

b) Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản pháp luật theo thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó và xử lý các văn bản trái pháp luật

c) Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản pháp luật theo thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó và xử lý các văn bản trái Hiến pháp

d) Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản pháp luật theo thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó và xử lý các văn bản không phù hợp Hiến pháp và pháp luật

Đáp án A

Câu 3. Thẩm quyền Quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế; quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương?

a) Quốc hội

b) Chính phủ

c) Ủy ban Thường vụ Quốc hội

d) Bộ Chính trị

Đáp án A

Câu 4. Căn cứ tuyển dụng công chức  

a) Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế

b) Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế của cơ quan quản lý công chức.

c) Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế của cơ quan sử dụng công chức.

Đáp án A

Câu 5. Theo Luật Cán bộ, công chức, nhận định nào sau đây không thuộc nội dung về văn hóa giao tiếp ở công sở?

A. Phải biết lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp.

B. Phải công bằng, vô tư, khách quan khi nhận xét, đánh giá.

C. Phải thực hiện dân chủ và đoàn kết nội bộ.

D. Phải tôn trọng cấp trên và nội quy của cơ quan, đơn vị.

Đáp án

Câu 6. Về tổ chức bộ máy, biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ trình  Chính phủ nội dung nào dưới đây?  

a) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

b) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục thuộc bộ;

c) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan, tổ chức thuộc tổng cục gồm: vụ và tổ chức tương đương cục và tổ chức tương đương

d) Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ và của cơ quan thuộc Chính phủ được phân công quản lý

Đáp án D

Câu 7 Nơi nhận văn bản gồm?

a) Nơi nhận để thực hiện; nơi nhận để kiểm tra, giám sát, báo cáo, trao đổi công việc, để biết

b) Nơi nhận để thực hiện; nơi nhận để kiểm tra, báo cáo, trao đổi công việc, để biết; nơi nhận để lưu văn bản

c) Nơi nhận để thực hiện; nơi nhận để kiểm tra, giám sát, báo cáo, trao đổi công việc, để biết; nơi nhận để lưu văn bản

Đáp án C

Câu 8. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án đúng đối với văn bản chuyên ngành được soạn thảo và ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày thực hiện do ai qui định?

a) Người đứng đầu cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực

b) Nhà nước

c) Người đứng đầu quản lý cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực

d) Bộ Nội vụ

Đáp án A

Câu 9. Không điều động, bố trí, phân công công tác đối với người được tuyển dụng đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự ?

a) sang vị trí việc làm cùng vị trí được tuyển dụng ở trong cùng cơ quan, tổ chức hoặc sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

b) sang vị trí việc làm khác vị trí được tuyển dụng ở trong cùng cơ quan, tổ chức hoặc sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

c) sang vị trí việc làm khác vị trí được tuyển dụng sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

Đáp án B

Câu 10. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng?

a) 80%

b) 85%

c) 90%

d) 100%

Đáp án B

Câu 11. Thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức Tổng cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng?

a) Bộ trưởng Bộ Nội vụ

b) Bộ trưởng Bộ Tài chính

c) Thủ tướng Chính phủ

d) Chính phủ

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải  Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng cục dự trữ Nhà nước năm 2024 trực thuộc Bộ Tài chính, . Đối với vị trí thủ kho bảo quản và nhân viên bảo vệ kho lưu trữ , Gồm 686 câu (Lưu ý: Thiếu Quyết định 315/QĐ-BTC năm 2020;  Quyết định 388/QĐ-BTC năm 2020)

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải  Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng cục dự trữ Nhà nước năm 2024 trực thuộc Bộ Tài chính, . Đối với Ngạch Chuyên viên và tương đương, Gồm 924 câu (Lưu ý thiếu  Quyết định 982/QĐ-BTC năm 2020;  Quyết định 315/QĐ-BTC năm 2020; Quyết định 388/QĐ-BTC năm 2020)

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *