Tài liệu thi tuyển công chức loại C cơ thanh Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức loại C vào làm việc tại cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng thuộc Ngân hàng nhà nước năm 2024 

I. Danh mục tài liệu ôn thi ngân hàng Nhà nước

 Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 ( được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 47/2019/QH14)

Luật Cán bộ, công chức năm 2008; (được sửa đổi, bổ sung  tại Luật 52/2019/QH14).

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010

– Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;  ; Nghị định 101/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

– Nghị định 102/2022/NĐ-CP  ngày 12/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Tài liệu thi tuyển công chức loại C cơ thanh Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước
Tài liệu thi tuyển công chức loại C cơ thanh Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước

– Quyết định 986/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

II. Trắc nghiệm thi Ngân hàng nhà nước

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức loại C vào làm việc tại cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng thuộc Ngân hàng nhà nước năm 2024

Câu 1:Việc trưng cầu dân ý về Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam do cơ quan nào quyết định?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam.

B. Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

C. Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

D. Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Đáp án B

Câu 2:Theo Hiến pháp năm 2013, nội hàm công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nào sau đây là đúng?

A. Là người có quốc tịch Việt Nam.

B. Là người sinh sống tại Việt Nam.

C. Là người sinh ra tại Việt Nam.

D. Là người sinh ra và sinh sống tại Việt Nam.

Đáp án A

Câu 3. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng về Nhiệm kỳ của Chính phủ?

a) Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới thành lập Chính phủ

b) Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ chờ Quốc hội khóa mới thành lập Chính phủ.

c) Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ thôi làm nhiệm vụ để Quốc hội khóa mới thành lập Chính phủ

d) Không có phương án nào đúng

Đáp án A

Câu 4. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Thủ tướng Chính phủ do Quốc hội bầu trong số các đại biểu Quốc hội theo đề nghị của ai?

a) Bộ Nội vụ

b) Ủy ban Thường vụ Quốc hội

c) Quốc hội

d) Chủ tịch nước

Đáp án D

Câu 5, Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung 2019, cơ quan nào quy định chi tiết nội dung đánh giá công chức?

a) Bộ nội vụ

b) Cơ quan ngang Bộ

c) Chính phủ

d) Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức

Đáp án C

Câu 6. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung 2019, cho công chức thôi việc trong trường hợp nào dưới đây?

a) công chức có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

b) công chức có 03 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

c) Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 03 năm có 02 năm không liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí việc làm đang đảm nhận thì bố trí vào vị trí việc làm có yêu cầu thấp hơn

d) Cả 3 phương án A, B, C đều đúng

Đáp án A

Quy dinh ve danh gia CBCC
Quy định đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

Câu 7. Theo Luật Ngân hàng nhà nước thì Giấy tờ có giá là?

a) bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức phát hành giấy tờ có giá với người sở hữu giấy tờ có giá trong một thời hạn nhất định, điều kiện trả lãi và các điều kiện khác

b) bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức phát hành giấy tờ có giá với người sở hữu giấy tờ có giá trong một thời hạn nhất định

c) bằng chứng xác nhận nghĩa vụ giữa tổ chức phát hành giấy tờ có giá với người sở hữu giấy tờ có giá trong một thời hạn nhất định, điều kiện trả lãi và các điều kiện khác

Đáp án A

Câu 8.  Theo Luật Ngân hàng Nhà nước thì Ngân hàng Nhà nước được tổ chức như thế nào?

a) thành hệ thống tập trung gồm bộ máy điều hành và các đơn vị hoạt động nghiệp vụ tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc khác

b) thành hệ thống tập trung, thống nhất, gồm bộ máy điều hành và các đơn vị hoạt động nghiệp vụ tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc khác

c) thành hệ thống thống nhất, gồm bộ máy điều hành và các đơn vị hoạt động nghiệp vụ tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc khác

đáp án B

Câu 9. Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định 101/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP  thì Vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác quản trị nội bộ được thành lập khi khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ bao nhiêu biên chế công chức trở lên?   

a) 10   b) 15  c) 20   d) 25

Đáp án B

Câu 10. Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định 101/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP  thì Phòng thuộc cục thuộc bộ được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí ? 

a) Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cục hoặc được giao tham mưu về công tác quản trị nội bộ của cục; Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 05 biên chế công chức trở lên.

b) Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cục hoặc được giao tham mưu về công tác quản trị nội bộ của cục; Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 06 biên chế công chức trở lên.

c) Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cục hoặc được giao tham mưu về công tác quản trị nội bộ của cục; Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 07 biên chế công chức trở lên.

Đáp án C

Câu 11. Theo Nghị định 102/2022/NĐ-CP của Chính phủ, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước thì Vụ Pháp chế có bao nhiêu phòng

a) 03 phòng

b) 04 phòng

c) 05 phòng

d) 06 phòng

Đáp án A

Câu 12. Theo Nghị định 102/2022/NĐ-CP của Chính phủ, thẩm quyền ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Ngân hàng Nhà nước

a) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

b) Bộ Tài chính

c) Chính phủ

d) Thủ tướng Chính phủ

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải   Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức loại C vào làm việc tại cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng thuộc Ngân hàng nhà nước năm 2024, gồm 665 câu.

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *