Tài liệu thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022 theo Thông báo số 16/TB-HĐTD ngày 12/12/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk về thông báo danh mục tài liệu vòng 1 thi tuyển công chức tỉnh   Đắk Lắk năm 2022.

1. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 28/11/2013

 2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

3. Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (phần về công chức).

4. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

5. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Doanh nghiệp năm 2020

6. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

Tài liệu thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2022
Tài liệu thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2022

7. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

8. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

9. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 27/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tô chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

10.Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ.

11. Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

12. Tài liệu bồi dưỡng chương trình ngạch chuyên viên và tương đương (Ban hành kèm theo Quyết định 420/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Câu 1. Quyền lực nhà nước là

a) thống nhất, có sự phân chia, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

b) thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

c) thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Đáp án C

Câu 2. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Chính quyền địa phương ở huyện là?

a) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện.

b) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện

c) cấp chính quyền địa phương gồm có Đảng bộ huyện, Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện.

d) Là Ủy ban nhân dân huyện.

Đáp án A

Câu 3. Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được phân loại đánh giá theo các mức

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ;  Không hoàn thành nhiệm vụ.

b) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;  Không hoàn thành nhiệm vụ.

c) ) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành chưa tốt nhiệm vụ;  Không hoàn thành nhiệm vụ.

Đáp án A

Câu 4. Một trong những Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết HĐND cấp tỉnh là?

a) Đề cươngdự thảo nghị quyết.

b) Dự kiến đề cương chi tiết dự thảo nghị quyết.

c) Dự kiến đề cương dự thảo nghị quyết.

Đáp án B

 Câu 5. Cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị) bao gồm?

a) cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nướcvà tổ chức, đơn vị khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý nhằm phục vụ nhu cầu phát triển chung, thiết yếu của Nhà nước và xã hội.

b) cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ và tổ chức, đơn vị khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý nhằm phục vụ nhu cầu phát triển chung, thiết yếu của Nhà nước và xã hội.

c) cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 90% vốn điều lệ và tổ chức, đơn vị khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý nhằm phục vụ nhu cầu phát triển chung, thiết yếu của Nhà nước và xã hội.

d) cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức, đơn vị khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý nhằm phục vụ nhu cầu phát triển chung, thiết yếu của Nhà nước và xã hội.

Đáp án D

Câu 6. Đối với hồ sơ, tài liệu khác thì thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan là?

a) Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày công việc kết thúc.

b) Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày công việc kết thúc.

c) Trong thời hạn 09 tháng kể từ ngày công việc kết thúc.

d) Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày công việc kết thúc.

Đáp án D

Câu 7. Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức gồm?

a) Chính trị tư tưởng;  Đạo đức, lối sống; Ý thức tổ chức kỷ luật; Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

 b) Chính trị tư tưởng; Tác phong, lề lối làm việc; Ý thức tổ chức kỷ luật; Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

c) Chính trị tư tưởng;  Đạo đức, lối sống; Tác phong, lề lối làm việc; Ý thức tổ chức kỷ luật; Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

đáp án C

Câu 8. Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc họp kiểm điểm, người chủ trì cuộc họp gửi báo cáo và biên bản cuộc họp kiểm điểm đến cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật?

a) 01 ngày làm việc

b) 02 ngày làm việc

c) 03 ngày làm việc

d) 04 ngày làm việc

Đáp án C

Câu 9. Theo Quyết định 1847/QĐ-TTg của Chính phủ, phê duyệt Đề án văn hóa công vụ quy định: “Đối với đồng nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ, côngvụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, tổ chức” thuộc vào nội dung nào của văn hóa công vụ?

A.Trang phục của cán bộ, công chức, viên chức

B.Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức

C.Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.

D.Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức

Đáp án C

Câu 10. Nghị quyết 76/NQ-CP   về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 có mấy quan điểm?

a) 03 quan điểm

b) 04 quan điểm

c) 05 quan điểm

d) 06 quan điểm

Đáp án C

Câu 11. Cách phân loại chức năng hành chính nhà nước phổ biến hiện nay là?

a) chia chức năng hành chính nhà nước thành 2 loại: Chức năng bên trong/nội bộ và chức năng bên ngoài hành chính nhà nước.

b) phân loại hành chính nhà nước theo Phạm vi điều chỉnh, có chức năng quản lý hành chính nhà nước ở trung ương, chức năng quản lý hành chính nhà nước ở địa phương.

c) phân loại hành chính nhà nước Theo cấp hành chính, có chức năng quản lý hành chính nhà nước ở cấp tỉnh, chức năng quản lý hành chính nhà nước ở cấp huyện, chức năng quản lý hành chính nhà nước ở cấp xã.

d) phân loại hành chính nhà nước theo tiến trình thực hiện hoạt động quản lý, có chức năng ban hành quyết định, chức năng triển khai thực hiện quyết định, chức năng kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quyết định quản lý hành chính nhà nước.

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022, gồm 1413 câu.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *