Tài liệu thi tuyển công chức tỉnh Nghệ An năm 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức  tỉnh Nghệ An năm 2023 theo Thông báo số 3159/TB-HĐTD ngày 10/11/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An về thông báo tài liệu ôn tập thi tuyển công chức năm 2023.

1.Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019

3.Luật Cán bộ, công chức 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019. (Văn bản hợp nhất Luật số 25/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội);
4.Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020

5.Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 

6.Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

7. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;
8. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
9. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức  tỉnh Nghệ An năm 2023

Tài liệu thi tuyển công chức tỉnh Nghệ An năm 2023
Tài liệu thi tuyển công chức tỉnh Nghệ An năm 2023

Câu 1. Theo Hiến pháp năm 2013 thì Nền kinh tế Việt Nam là

a) nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

b) nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

c) nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế tập thể giữ vai trò chủ đạo.

Đáp án A

Câu 2. Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm?

a) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

b) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

c) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đặc khu kinh tế

d) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cấp thôn

Đáp án B

Câu 3. Phân loại đơn vị hành chính phải dựa trên?

a) các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc, trình độ phát triểnkinh tế – xã hội và các yếu tố đặc thù của từng loại đơn vị hành chính ở nông thôn, đô thị, hải đảo

b) các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc, trình độ phát triểnkinh tế – xã hội hoặc các yếu tố đặc thù của từng loại đơn vị hành chính ở nông thôn, đô thị, hải đảo

c) các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc, trình độ phát triểnkinh tế – xã hội

Đáp án A

Câu 4. Cán bộ, công chức làm việc ở ngành, nghề có liên quan đến bí mật nhà nước thì trong thời hạn ít nhất mấy năm, kể từ khi có quyết định nghỉ hưu, thôi việc, không được làm công việc có liên quan đến ngành, nghề mà trước đây mình đã đảm nhiệm cho tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài.

a) 3 năm

b) 4 năm

c) 5 năm

Đáp án C

Câu 5. Văn bản quy phạm pháp luật phải?

a) quy định cụ thể nội dung cần điều chỉnh, không quy định chung chung, không quy định lại các nội dung đã được quy định trong văn bản pháp luật khác.

b) quy định cụ thể nội dung cần điều chỉnh, không quy định chung chung, không quy định lại các nội dung đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác.

c) quy định cụ thể nội dung cần điều chỉnh, không quy định chung chung, quy định lại các nội dung đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác.

Đáp án B

Câu 6. Thẩm quyền quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

a) Quốc hội

b) Ủy ban thường vụ Quốc hội

c) Chính phủ

Đáp án B

Câu 7. Ở vòng 1, trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi nào dưới đây?

a) kiến thức chung

b) Tin học

c) ngoại ngữ

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án B

Câu 8. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP và Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112 thì Cán bộ, công chức, viên chức đã có quyết định khởi tố bị can nhưng được tại ngoại thì

a) đương nhiên bị tạm đình chỉ chức vụ (nếu có)

b) bị tạm đình chỉ chức vụ (nếu có)

c) không bị tạm đình chỉ chức vụ (nếu có)

d) có thể bị tạm đình chỉ chức vụ (nếu có)

Đáp án A

Câu 9. Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, mục tiêu Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số đến năm 2025:

a) 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý

b) 60% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý

c) 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý

d) 80% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý

Đáp án C

Câu 10. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025?

a) 75 – 76%

b) 75 – 77%

c) 75 – 78%

d) 75 – 79%

Đáp án C

  Câu 11. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra Đến năm 2025, có bao nhiêu bác sĩ   trên 1 vạn dân?

a) 13 bác sĩ

b) 14 bác sĩ

c) 15 bác sĩ

d) 16 bác sĩ

Đáp án A

Câu 12. Theo Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, ,bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thì đáp án nào dưới đây là đúng?

a) Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng bằng tỷ lệ đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo quy định của Đảng

b) Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng không quá tỷ lệ đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo quy định của Đảng

c) Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng không quá tỷ lệ đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” theo quy định của Đảng

d) Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng có thể cao hơn tỷ lệ đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo quy định của Đảng

Đáp án B

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức  cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2023

I. Nhóm kiến thức về hệ thống chính trị

 1. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
 2. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
 3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
 4.  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019
 5. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 
 6. Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX

II. Nhóm kiến thức về công chức

 1. Luật Cán bộ, công chức 2008
 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019.
 3. Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức
 4. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
 5. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
  Tài liệu thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Thái Nguyên 2023
  Tài liệu thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Thái Nguyên 2023

III. Nhóm kiến thức về kỹ năng hành chính

 1. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
 2. Quy định 66-QĐ/TW ngày 06/02/2017 của Ban Chấp hành Trung ương  về thể loại thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức  cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2023

Câu 1. Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị – xã hội bằng

a) Cương lĩnh chính trị, chiến lược, chính sách, chủ trương; bằng công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

b) Cương lĩnh chính trị, chiến lược, chính sách, chủ trương; bằng công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ và kiểm tra việc thực hiện.

c) Cương lĩnh chính trị, chiến lược, chính sách, chủ trương; bằng công tác tư tưởng, cán bộ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Đáp án A

Câu 2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức?

a) liên minh chính trị – xã hội, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

b) liên minh chính trị – xã hội, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

c) liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Đáp án C

          Câu 3.  Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân được mời tham dự phiên họp?

a)Ủy ban nhân dân các cấp khi bàn về các vấn đề có liên quan

b)Ủy ban nhân dân cùng cấp khi bàn về các vấn đề có liên quan

c)Ủy ban nhân dân cùng cấp

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án B

Câu 4. Đại hội Đảng lần thứ XIII đã xác định và đánh giá vai trò của kinh tế tư nhân ở Việt Nam như thế nào?

A.Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng, là một trong những động lực của nền kinh tế.

B.Kinh tế tư nhân có đóng góp nhiều thành tựu vào nền kinh tế.

C.Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế.

D.Kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế.

Đáp án D

Câu 5. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào dưới đây không phải là quyền của cán bộ, công chức?

A.Được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở.

B.Được quyền thành lập công ty hợp danh.

C.Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

D.Được hưởng chính sách ưu đãi về phương tiện đi lại.

Đáp án B

Câu 6.  Việc bố trí, phân công công tác cho công chức phải như thế nào?

a) bảo đảm phù hợp giữa quyền hạn hoặc nhiệm vụ được giao với chức danh, chức vụ và ngạch công chức được bổ nhiệm

b) bảo đảm phù hợp giữa quyền hạn và nhiệm vụ được giao với chức danh, chức vụ hoặc ngạch công chức được bổ nhiệm

c) bảo đảm phù hợp giữa quyền hạn và nhiệm vụ được giao với chức danh, chức vụ và ngạch công chức được bổ nhiệm

Đáp án C

Câu 7. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP và Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112 thì  Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính như thế nào?

a) Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm. Trường hợp có hành vi vi phạm mới trong thời hạn để tính thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm cũ được tính lại kể từ thời điểm xảy ra hành vi vi phạm mới.

b) Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm. Trường hợp có hành vi vi phạm mới trong thời hạn để tính thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm cũ được tính lại kể từ thời điểm xảy ra hành vi vi phạm mới.

c) Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm. Trường hợp có hành vi vi phạm mới trong thời hạn để tính thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm cũ được tính kể từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm

d) Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm. Trường hợp có hành vi vi phạm mới thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm cũ được tính lại kể từ thời điểm xảy ra hành vi vi phạm mới.

Đáp án B

Câu 8. Chính phủ ban hành nghị định để quy định?

a) Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội

b) Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, pháp lệnh của Quốc hội, pháp lệnh, nghị định của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước

c) Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước

Đáp án C

Câu 9. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến Ủy ban nhân dân để chuyển đến các thành viên Ủy ban nhân dân chậm nhất là bao nhiêu ngày làm việc trước ngày Ủy ban nhân dân họp?

a) 01 ngày     b) 02 ngày              c) 03 ngày      d) 05 ngày

Đáp án C

Câu 10. Một văn bản của Đảng có thể được ban hành để ?

a) sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ nội dung trong một văn bản khác do cùng một cơ quan đảng ban hành

b) đồng thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ nội dung trong một số văn bản khác do nhiều cơ quan đảng ban hành

c) đồng thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ nội dung trong một số văn bản khác do cùng một cơ quan đảng ban hành

Đáp án C

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn  Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức  tỉnh Nghệ An năm 2023 gồm 1257 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức,  viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *