Tài liệu thi tuyển viên chức ngành giáo dục tỉnh Hà Tỉnh năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn và giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  thi tuyển viên chức ngành Giáo dục tỉnh Hà Tỉnh năm 2022, gồm 324 câu.

Tài liệu được biên soạn dựa theo Thông báo số: 1448/TB-HĐTDVC ngày 15/7/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2022 tỉnh Hà Tỉnh, cụ thể môn kiến thức chung gồm các văn bản sau: 

 

TT 

TÊN VĂN BẢNNỘI DUNG
1Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010–  Điều 2;- Khoản 2,3,4,5 Điều 3;

–  Điều: 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19

2Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội ngày 25/11/2019 ban hành  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12Khoản 5 Điều 2
3Luật Giáo dục năm 2019

(Luật số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019)

Điều  2, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 19,23-34, 66, 67, 69, 70, 72, 99
4Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh thế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tếToàn bộ văn bản
5Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chứcĐiều 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19
6Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chứcĐiều 1, 2, 3, 28, 29, 30, 31, 32
7Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chứcĐiều: 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15
8Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chứcĐiều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26
9Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dụcĐiều 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 16
10Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thôngToàn bộ văn bản
11Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đạo đức nhà giáoToàn bộ văn bản
12Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học– Chương I: Điều 4- Chương II: Điều 14- Chương III: Toàn bộ

– Chương IV: Điều: 27, 29, 30, 31, 32

– Chương V: Điều 35,36,37,38

13Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hànhChương II, III (Điều 3-11)

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  thi tuyển viên chức ngành Giáo dục tỉnh Hà Tỉnh năm 2022, gồm 324 câu

Tài liệu thi tuyển viên chức ngành giáo dục tỉnh Hà Tỉnh năm 2022
Tài liệu thi tuyển viên chức ngành giáo dục tỉnh Hà Tỉnh năm 2022

Câu 1. Đạo đức nghề nghiệp là?

a) các chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định

b) các chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định

c) các chuẩn mực về nhận thức hoặc hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định

Đáp án A

Câu 2. Phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập là?

a) sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân

b) là sự nghiệp của Nhà nước

c) là sự nghiệp của toàn dân

Đáp án A

Câu 3. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo  đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông là?

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên

b) Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên

c) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên

d) Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên

Đáp án D

Câu  4. Thẩm quyền quy định cơ chế thu và quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập?

a) Quốc hội   b) Chính phủ   c) HĐND cấp tỉnh   d) UBND cấp tỉnh

Đáp án B

Câu 5. Việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào?

a) vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

b) vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hoặc phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

c) vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập

Đáp án A

Câu 6. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, thời gian thực hiện?

a) tối thiểu là 04 tuần, tối đa là 06 tuần

b) tối thiểu là 05 tuần, tối đa là 07 tuần

c) tối thiểu là 06 tuần, tối đa là 08 tuần

d) tối thiểu là 07 tuần, tối đa là 09 tuần

Đáp án C

Câu 7. Đâu không phải là Yêu cầu thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục?

a) Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục phải gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò của hội đồng trường, hội đồng đại học (sau đây gọi chung là hội đồng trường), của hiệu trưởng và các tổ chức đoàn thể trong cơ sở giáo dục.

b) Dân chủ trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và người học, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của cơ sở giáo dục.

c) Tăng cường nề nếp, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động của cơ sở giáo dục, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

Đáp án C

Câu 8. Tiêu chí Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục để đạt mức tốt thì phải?

a) Sử dụng được các phần mềm ứng dụng cơ bản, thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục và quản lý học sinh theo quy định; hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng, khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin và các thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục theo quy định;

b) Ứng dụng công nghệ thông tin và học liệu số trong hoạt động dạy học, giáo dục; cập nhật và sử dụng hiệu quả các phần mềm; khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học, giáo dục;

c) Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin; khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học, giáo dục tộc;

d) Tất cả đáp án trên

Câu 9.   Sách giáo khoa sử dụng trong trường trung học do?

a) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  thi tuyển viên chức ngành Giáo dục tỉnh Hà Tỉnh năm 2022, gồm 324 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Tải 900 câu tin học thi công chức, viên chức gồm 6 modul  

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *