Tài liệu thi tuyển, xét tuyển công chức TP Hải Phòng năm 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố Hải Phòng năm 2023 theo Danh mục tài liệu phần thi kiến thức chung của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng đăng tải trên website của Sở ngày 14/8/2023, gồm 980 câu hỏi và đáp án.

STT Tên loại văn
bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
I Một số nội dung cơ bản về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước   
1Hiến pháp28/11/2013Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Chương I, từ Chương V đến
Chương XI.
 
2Luật77/2015/QH1319/6/2015Luật Tổ chức chính quyền địa phương: Chương I, Chương II (mục 2, 3), Chương III
(mục 1, 2, 4, 5), Chương VI.
3Luật47/2019/QH1422/11/2019Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương: Điều 2, 3, 4.
4Nghị định24/2014/NĐ-CP04/4/2014Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương
5Nghị định107/2020/NĐ-CP14/9/2020Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương.
6Nghị định37/2014/NĐ-CP05/5/2014Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh
7Nghị định108/2020/NĐ-CP14/9/2020Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
IIVăn bản và soạn thảo văn bản   
1Luật80/2015/QH1322/6/2015Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Chương I, Chương II, Chương VIII,
Chương IX, Chương X, Chương XI, Chương XII, Chương XIII, Chương XIV,
Chương XV, Chương XVI.
2Luật63/2020/QH1418/6/2020Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
3Nghị định34/2016/NĐ-CP14/5/2016Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật
4Nghị định154/2020/NĐ-CP31/12/2020Sửa đổi Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
5Nghị định30/2020/NĐ-CP03/05/2020Về công tác văn thư
IIICông chức, công vụ và kỷ luật hành chính   
1Luật22/2008/QH1213/11/2008Luật Cán bộ, công chức
2Luật52/2019/QH1425/11/2019Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
3Văn bản hợp
nhất
11/VBHN-VPQH15/7/2020Luật Phòng, chống tham nhũng
4Nghị định06/2010/NĐ-CP25/01/2010Quy định những người là công chức
5Nghị định112/2020/NĐ-CP18/9/2020Quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức
6Nghị định62/2020/NĐ-CP06/01/2020Về vị trí việc làm và biên chế công chức
7Quyết định129/2007/QĐ-TTg02/8/2007Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước
8Quyết định03/2007/QĐ-BNV26/02/2007Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy
chính quyền địa phương
9Quyết định48/2019/QĐ-UBND18/12/2019Ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành
phố Hải Phòng
10Nghị định90/2020/NĐ-CP13/8/2020Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
IVCải cách hành chính
1Nghị quyết76/NQ-CP15/7/2021Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030
2Nghị định61/2018/NĐ-CP23/4/2018Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
3Nghị định107/2021/NĐ-CP06/12/2021Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của
Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết
TTHC
4Nghị định45/2020/NĐ-CP04/8/2020Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
5Nghị định59/2022/NĐ-CP05/9/2022Quy định về định danh và xác thực điện tử
6Kế hoạch216/KH-UBND23/9/2021Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng
(giai đoạn 2021 – 2025) (không có phụ lục)
             

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố Hải Phòng năm 2023

Tài liệu thi tuyển, xét tuyển công chức TP Hải Phòng năm 2023
Tài liệu thi tuyển, xét tuyển công chức TP Hải Phòng năm 2023

Câu 1. Theo Hiến pháp năm 2013 thì Quyền lực nhà nươc là

a) thống nhất, có sự phân chia, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

b) thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

c) thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Đáp án C

Câu 2. Theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP thì Thời hạn giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử Đối với trường hợp công dân Việt Nam chưa có thẻ Căn cước công dân gắn chíp bao nhiêu ngày Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

a) Không quá 05 ngày làm việc.

b) Không quá 06 ngày làm việc.

c) Không quá 07 ngày làm việc.

d) Không quá 08 ngày làm việc.

Đáp án  C

Câu  3. Thẩm quyền Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng phù hợp với hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực và các văn bản khác có liên quan?

a) HĐND cấp huyện

b) UBND cấp huyện

c) Chủ tịch UBND cấp huyện

Đáp án B

Câu 4. Đâu là những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008?

A.Phân biệt, đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

B.Có tác phong lịch sự

C.Giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp.

D.Cán bộ, công chức phải gần gũi với nhân dân.

Đáp án A

Câu 5.  Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng là?

a) vi phạm có tính chất, mức độ tác hại không lớn, tác động trong phạm vi nội bộ, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

b) là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại lớn, tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận xấu trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

c) là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại rất lớn, phạm vi tác động đến toàn xã hội, gây dư luận rất bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

Đáp án A

Câu 6.  Thẩm quyền quyết định giao biên chế công chức đối với từng bộ, ngành, địa phương sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt?

a) Bộ Tư pháp

b) Bộ Nội vụ

c) Văn phòng Chính phủ

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án B

Câu 7. Đến năm 2025, Giảm tối thiểu bình quân cả nước bao nhiêu phần trăm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021

a) 8%

b) 9

c) 10%

d) 11%

Đáp án C

Câu 8  Đâu là hành vi không được làm của cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử?

a) Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp giấy tờ, tài liệu bằng văn bản giấy để xác minh, kiểm tra đối với các thành phần hồ sơ đã được ký số và ghi nhận tính pháp lý trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

b) Kiểm tra hồ sơ, gửi các thông tin phản hồi cho tổ chức, cá nhân theo các thông tin tổ chức, cá nhân đã đăng ký khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

c) Sử dụng tài khoản giao dịch điện tử đã đăng ký đăng nhập vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh để theo dõi, giải quyết hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo đúng quy định và đảm bảo hiệu quả;

d) Báo cáo Thủ trưởng cơ quan giải quyết thủ tục hành chính khi phát hiện các hành vi sử dụng hệ thống thông tin không đúng mục đích, các dấu hiệu gây ảnh hưởng đến an toàn, an ninh thông tin để kịp thời xử lý;

Đáp án A

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn bộ Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố Hải Phòng năm 2023, gồm 980 câu hỏi và đáp án (Lưu ý: Không có Quyết định 48/2019/QĐ-UBND và Kế hoạch 216/KH-UBND).

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức,  viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *