Tài liệu thi viên chức đơn vị sự nghiệp công lập TP Quy Nhơn 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi viên chức sự nghiệp công lập  thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định năm 2023, gồm 203 câu. Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi viên chức sự nghiệp thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định năm 2023  được biên soạn theo Thông báo 437/TB-HĐTD ngày 13/6/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Quy Nhơn, bao gồm các văn bản sau: 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010.
Nội dung ôn tập:Toàn văn Luật Viên chức
2. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
Nội sung ôn tập: Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức

3. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
Nội dung ôn tập:
– Chương I: Điều 1, 5
– Chương II: Điều 9, 11, 22, 24
– Chương VI: Điều 78
4. Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật, phòng chống tham nhũng
Nội dung ôn tập:

Tài liệu thi viên chức đơn vị sự nghiệp công lập TP Quy Nhơn 2023
Tài liệu thi viên chức đơn vị sự nghiệp công lập TP Quy Nhơn 2023

– Chương VI: Điều 47
– Chương VIII: Điều 64, 65.
5. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Nội dung ôn tập:
– Chương I: Điều 2, 3
– Chương II: Điều 23
– Chương III: Điều 27, 28, 29, 30, 31, 57
– Chương IV: Điều 61
– Chương V: Điều 67
6. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
Nội dung ôn tập:
– Chương I: Điều 2, 3

– Chương II: Điều 12, 13, 14, 15
– Chương III: Điều 19, 20, 21, 22
– Chương IV: Điều 24
7. Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Nội dung ôn tập:
– Chương I: Điều 3, 4
– Chương II: Điều 5, 6, 7
8. Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Nội dung ôn tập:
Chương I: Điều 2, 3, 4

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi viên chức sự nghiệp công lập  thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định năm 2023

Câu 1. Hợp đồng làm việc là?

a) sự thỏa thuận giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

b) sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của viên chức.

c) sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

Đáp án C

Câu 2. Nguyên tắc nào dưới đây không nằm trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức

a) Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

b) Tận tụy phục vụ nhân dân.

c) Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử.

d) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

Đáp án D

Câu 3. Hành vi nào dưới đây không phải là hành vi tham nhũng?

a) Tham ô tài sản;

b) Nhận hối lộ;

c) Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

Đáp án c

Câu 4.  Hành vi nào dưới đây  do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện không phải là hành vi tham nhũng?

a) Tham ô tài sản;

b) Nhận hối lộ;

c) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi.

d) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;

Đáp án D

Câu 5. Cơ quan, tổ chức yêu cầu cung cấp thông tin có các nghĩa vụ nào dưới đây?

a) Yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản có ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lý do của việc yêu cầu cung cấp thông tin;

b) Không được lợi dụng quyền yêu cầu cung cấp thông tin để gây rối hoặc để thực hiện các hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân;

c) Chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật về việc thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin.

d) Tất cả đáp án trên đều đúng

Đáp án D

Câu 6. Kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được tổ chức theo nguyên tắc nào?

a) dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật

b) trực tiếp, bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật

c) bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật

Đáp án C

Câu 7. Quy định nào dưới đây không nằm trong tiêu chí đánh giá CBCCVC về Ý thức tổ chức kỷ luật ?

a) Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

b) Chấp hành sự phản công của tổ chức; Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

c) Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định;

d Báo cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về những nội dung liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị với cấp trên khi được yêu cầu.

Đáp án A

Câu 8. Đâu không phải là căn cứ xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập?

a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Danh mục vị trí việc làm;

c) Mức độ phức tạp của công việc của vị trí việc làm;

d) Tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm.

Đáp án A

Câu 9. Trong thời hạn bao nhiêu ngày   (đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm thẩm định Đề án vị trí việc làm  phải hoàn thành việc thẩm định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý?

a) 20 ngày

b) 25 ngày

c) 30 ngày

d) 35 ngày

Đáp án B

Câu 10. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật đảng thì hình thức kỷ luật hành chính phải như thế nào?

a) phải bảo đảm ở mức độ cao hơn với kỷ luật đảng.

b) phải bảo đảm ở mức độ tương xứng với kỷ luật đảng.

c) phải bảo đảm ở mức độ tương đương với kỷ luật đảng.

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi viên chức sự nghiệp công lập  thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định năm 2023, gồm 220 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức sự nghiệp tại đây

 

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *