Tài liệu thi viên chức giáo dục tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn và giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  thi tuyển viên chức ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn năm 2023, gồm 133 câu.

Tài liệu được biên soạn dựa theo Thông báo số: 201/TB-HĐTDVC ngày 19/01/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2022 tỉnh Lạng Sơn, cụ thể môn kiến thức chung gồm các văn bản sau: 

  1. Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 26/12/2019 của Văn phòng Quốc hội về Luật Viên chức (Điều 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19, 29,35, 36)
  2. Luật Giáo dục năm 2019 số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 (Điều 28, 29,33, 66, 67, 69, 70, 72)
  3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (Điều 17, 18, 21, 24, 25, 32)
  4. Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học  (Điều 9, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31)
  5. Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đạo đức nhà giáo (Điều 3, 4, 5, 6)

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  thi tuyển viên chức ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  thi tuyển viên chức ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn năm 2023, gồm 133 câu
Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  thi tuyển viên chức ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn năm 2023, gồm 133 câu

Câu 1.  Nguyên tắc  nào dưới đây không nằm trong nguyên tắc quản lý viên chức

a) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của Nhà nước.

b) Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và căn cứ vào hợp đồng làm việc.

d) Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng.

Đáp án D

Câu 2. Nghĩa vụ nào dưới đây là nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp?

a) Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng.

b) Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

c) Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 3. Tuổi của học sinh vào học lớp mười là?

a) 14 tuổi và được tính theo năm.

b) 15 tuổi và được tính theo năm.

c) 16 tuổi và được tính theo năm.

Đáp án B

Câu 4. Nhà giáo có vai trò và trí như thế nào?

a) Có vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục, có vị thế quan trọng trong xã hội, được xã hội tôn vinh.

b) Có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục, có vị thế cao trong xã hội, được xã hội tôn vinh.

c) Có vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục, có vị thế quan trọng nhất trong xã hội, được xã hội tôn vinh.

Đáp án A

Câu 5. Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì?

a) được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

b) không được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

c) do người có thẩm quyền tuyển dụng quyết định

d) Cả A và C đều đúng

Đáp án A

Câu 6. Cơ sở giáo dục, Nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường để tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông căn cứ vào đâu?

a) Căn cứ chương trình các môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông, khung kế hoạch thời gian năm học

b) Căn cứ chương trình các môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông, khung kế hoạch thời gian năm học và điều kiện thực tiễn của địa phương

c) Căn cứ chương trình các môn học, khung kế hoạch thời gian năm học và điều kiện thực tiễn của địa phương

Đáp án B

Câu  7. Theo Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo, “Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học, đồng nghiệp, ngư-ời khác. Không làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác”. là một trong những quy định tại:

a) Điều 3 – Phẩm chất chính trị.

b) Điều 5 – Lối sống, tác phong

c) Điều 4 – Đạo đức nghề nghiệp.

d) Điều 6 – Giữ gìn bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo.

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  thi tuyển viên chức ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn năm 2023, gồm 133 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Tải 900 câu tin học thi công chức, viên chức gồm 6 modul  

 

 

 

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *