Tài liệu thi viên chức ngành giáo dục huyện Giao Thủy, Nam Định 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi viên chức ngành giáo dục huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định theo Thông báo số 209/TB-HĐTD ngày 17/11/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các trường mầm non, tiểu học công lập, trung tâm GDNN-GDTX huyện Giao Thủy năm 2023

1. Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 (phần viên chức);
2. Luật Giáo dục năm 2019;
3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
4. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
5. Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020 ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
6. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;
7. Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;
8. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
9. Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Tài liệu thi viên chức ngành giáo dục huyện Giao Thủy, Nam Định 2023
Tài liệu thi viên chức ngành giáo dục huyện Giao Thủy, Nam Định 2023

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi viên chức ngành giáo dục huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định năm 2023

Câu 1. Viên chức nữ đang trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới bao nhiêu tháng tuổi, trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động thì Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm dứt hợp động?

a) 12 tháng tuổi

b) 24 tháng tuổi

c) 36 tháng tuổi

Đáp án C

Câu 2. Cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm?

a) Trường tiểu học; Trường trung học cơ sở; Trường trung học phổ thông; Trường phổ thông có nhiều cấp học.

b) Trường tiểu học; Trường trung học cơ sở; Trường trung học phổ thông

c) Trường tiểu học; Trường trung học cơ sở;  Trường phổ thông có nhiều cấp học.

Đáp án A

Câu 3. Học sinh học hết chương trình tiểu học đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàtạo thì được?

a) hiệu trưởng nhà trường xác nhận học bạ việc hoàn thành chương trình tiểu học.

b) lãnh đạo nhà trường xác nhận học bạ việc hoàn thành chương trình tiểu học.

c) Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo xác nhận học bạ việc hoàn thành chương trình tiểu học.

Đáp án A

Câu 4. Viên chức được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi nào?

a) nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu hoặc đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

b) nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

c) nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

Đáp án B

Câu 5. Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý thuộc Trường hợp xử lý bằng hình thức buộc thôi việc thì thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?

a) người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo cấp có thẩm quyền tuyển dụng trước khi ra quyết định

b) người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo cấp có thẩm quyền tuyển dụng trước khi ra quyết định, trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền tuyển dụng hoặc được phân cấp thẩm quyền tuyển dụng.

c) người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo cấp có thẩm quyền tuyển dụng trước khi ra quyết định, kể cả trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền tuyển dụng hoặc được phân cấp thẩm quyền tuyển dụng.

d) quản lý viên chức tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật

Đáp án B

Câu 6. Theo Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, ,bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thì đáp án nào dưới đây là đúng?

a) Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng bằng tỷ lệ đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo quy định của Đảng

b) Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng không quá tỷ lệ đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo quy định của Đảng

c) Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng không quá tỷ lệ đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” theo quy định của Đảng

d) Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng có thể cao hơn tỷ lệ đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo quy định của Đảng

Đáp án B

Câu 7. Điều kiện đào tạo sau đại học Đối với   viên chức là?

a) Đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có);

b) Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo;

c) Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

d) Tất cả điều kiện trên

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải: Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi viên chức ngành giáo dục huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, gồm 508 câu

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức ngành Giáo dục tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *