Tài liệu thi viên chức ngành Giáo dục thành phố Quy Nhơn 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi viên chức Ngành giáo dục  thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định năm 2023, theo Thông báo số 606 /TB-HĐTD ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Quy Nhơn về công bố tài liệu ôn tập môn kiến thức chung, gồm các văn bản sau:

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010.
Nội dung ôn tập: Toàn văn Luật Viên chức
2. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
Nội sung ôn tập: Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức
3. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
Nội dung ôn tập:
– Chương I: Điều 1, 5
– Chương II: Điều 9, 11, 22, 24
– Chương VI: Điều 78
4. Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật, phòng chống tham nhũng
Nội dung ôn tập:
– Chương VI: Điều 47
– Chương VIII: Điều 64, 65.
5. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Nội dung ôn tập:
– Chương I: Điều 2, 3
– Chương II: Điều 23
– Chương III: Điều 27, 28, 29, 30, 31, 57
– Chương IV: Điều 61
– Chương V: Điều 67

Tài liệu thi viên chức ngành Giáo dục thành phố Quy Nhơn 2023
Tài liệu thi viên chức ngành Giáo dục thành phố Quy Nhơn 2023

6. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
Nội dung ôn tập:
– Chương I: Điều 2, 3
– Chương II: Điều 12, 13, 14, 15
– Chương III: Điều 19, 20, 21, 22
– Chương IV: Điều 24
7. Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Nội dung ôn tập:
– Chương I: Điều 3, 4
– Chương II: Điều 5, 6, 7
8. Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Nội dung ôn tập:
Chương I: Điều 2, 3, 4
9. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019
– Những quy định chung (Chương I): Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13.14, 15, 18, 20, 21, 22.
– Hệ thống giáo dục quốc dân (Chương II): Điều 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33.
– Nhà trường, trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác (Chương III): Điều 47, 55, 56, 57, 58, 59.
– Nhà giáo (Chương IV): Điều 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
– Người học (Chương V): Điều 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88
– Trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục (Chương VI): Điều 89, 90, 91, 92, 93
– Đầu tư và tài chính trong giáo dục (Chương VII): Điều 96, 99, 101
– Quản lý nhà nước về giáo dục (Chương VIII): Điều 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112
– Điều khoản thi hành (Chương IX): Điều 114
10. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Toàn văn Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi viên chức Ngành giáo dục  thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định năm 2023

Câu 1. Nguyên tắc tuyển dụng viên chức là

a) Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng và đúng pháp luật; Bảo đảm tính cạnh tranh; Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm

b) Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật;  Bảo đảm tính cạnh tranh;  Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm.

c) Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật; Bảo đảm tính cạnh tranh; Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm

Đáp án C

Câu 2. Việc đánh giá viên chức được thực hiện khi nào?  

a) Đánh giá hàng năm; đánh giá khi kết thúc thời gian tập sự, ký kết tiếp hợp đồng làm việc, thay đổi vị trí việc làm; đánh giá trước khi xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch;

b) Đánh giá sáu tháng, hàng năm; đánh giá trước khi kết thúc thời gian tập sự, ký kết tiếp hợp đồng làm việc, thay đổi vị trí việc làm; đánh giá trước khi xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch;

c) Đánh giá hàng năm; đánh giá trước khi kết thúc thời gian tập sự, ký kết tiếp hợp đồng làm việc, thay đổi vị trí việc làm; đánh giá trước khi xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch;

Đáp án C

Câu 3. Theo Luật Phòng chống tham nhũng thì phạm vi điều chỉnh của Luật là?

a) Quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng

b) Quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng

c) Quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng

d) Quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng hoặc hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Đáp án A

Câu  4. Thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác là bao nhiêu ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác?

a) 30 ngày

b) 60 ngày

c) 90 ngày

d) 150 ngày

Đáp án C

Câu 5. Thăng hạng chức danh nghề nghiệp là?

a) việc viên chức được bổ nhiệm vào một chức danh nghề nghiệp khác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đang đảm nhiệm

b) việc viên chức được bổ nhiệm giữ chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn trong cùng một lĩnh vực nghề nghiệp

c) cấp độ thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp

Đáp án B

Câu 6. Người tập sự là sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được hưởng lương và phụ cấp như thế nào?

a) 85%

b) 90%

c)95%

d) 100%

Đáp án D

Câu 7. Theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ; cán bộ, công chức, viên chức khi chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng phải kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ, trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ) bao nhiêu tháng trở lên?

A. Từ 06 tháng trở lên                         B. Từ 10 tháng trở lên

C. Từ 03 tháng trở lên                       D. Không xác định thời gian

Đáp án A

Câu 8. Trong thời hạn bao nhiêu ngày   (đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm thẩm định Đề án vị trí việc làm  phải hoàn thành việc thẩm định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý?

a) 20 ngày

b) 25 ngày

c) 30 ngày

d) 35 ngày

Đáp án B

Câu 9. Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào?

a) nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

b) nội dung, tính chất, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

c) nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

Đáp án A

Câu 10 Thẩm quyền quyết định thành  lập trường công lập và cho phép thành lập trường dân lập, trường tư thục đối với cơ sở giáo dục đại học?

a) Chủ tịch UBND cấp huyện

b) Chủ tịch UBND cấp tỉnh

c) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

d) Thủ tướng Chính phủ

Đáp án D

Câu 11. Thẩm quyền  cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học?

a) Chủ tịch UBND cấp huyện

b) Chủ tịch UBND cấp tỉnh

c) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

d) Thủ tướng Chính phủ

Đáp án C

Câu 12. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh phân luồng sau

a) THPT

b) đại học

c) THCS

d) tiểu học

Đáp án C

Câu 13. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, định hướng nghề nghiệp ở

a) THPT

b) đại học

c) THCS

d) tiểu học

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi viên chức Ngành giáo dục  thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định năm 2023, gồm 370 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức ngành Giáo dục tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *