Tài liệu thi viên chức ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Long năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi viên chức  các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo  tỉnh Vĩnh Long năm 2022 theo Thông báo 08/TB-HĐTDVC ngày 23/11/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo  tỉnh Vĩnh Long năm 2022

Tài liệu thi viên chức thuộc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Vĩnh Long 2023

  1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 năm ngày 15 tháng 11 năm 2010
  2. Luật số 52/2019/QH14  ngày 25/11/2019 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (phần viên chức)
  3. Luật Giáo dục 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội
  4. Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ  Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
  5. Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi viên chức  các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo  tỉnh Vĩnh Long năm 2022

Tài liệu thi viên chức ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Long năm 2022
Tài liệu thi viên chức ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Long năm 2022

Câu 1. Nghĩa vụ nào dưới đây không phải là Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp?

a) Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng.

b) Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

c) Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền.

d)  Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thờibáo cáo bằng văn bản với người ra quyết định

Đáp án D

Câu 2. Những việc nào dưới đây viên chức  được làm

a) Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công.

b) Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân đúng với quy định của pháp luật.

c) Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án B

Câu 3. Nhà nước ưu tiên hàng đầu cho việc bố trí ngân sách giáo dục, bảo đảm ngân sách nhà nước chi cho giáo dục, đào tạo tối thiểu là bao nhiêu phần trăm tổng chi ngân sách nhà nước?

a) 10%     b) 20%     c) 30%     d) 40%

Đáp án B

Câu 4. Ngân sách nhà nước chi cho giáo dục được phân bổ như thế nào?

a) theo nguyên tắc công khai, dân chủ; căn cứ vào quy mô giáo dục, điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của từng vùng; bảo đảm ngân sách để thực hiện phổ cập giáo dục, phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

b) theo nguyên tắc tập trung, dân chủ; căn cứ vào quy mô giáo dục, điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của từng vùng; bảo đảm ngân sách để thực hiện phổ cập giáo dục, phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

c) theo nguyên tắc công khai, dân chủ; căn cứ vào quy mô giáo dục, điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của từng vùng; bảo đảm ngân sách để thực hiện phổ cập giáo dục, phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Đáp án  A

Câu  5. Quy tắc ứng xử nào dưới đây  không phải là quy tắc ứng xử chung của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học, cha mẹ người học?

a) Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, của công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học.

b) Thực hiện lối sống lành mạnh, tích cực, quan tâm chia sẻ và giúp đỡ người khác.

c) Bảo vệ, giữ gìn cảnh quan cơ sở giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, xanh, sạch, đẹp.

d) Bảo đảm dân chủ, nghiêm minh, khách quan

Đáp án D

Câu  6.  Cán bộ quản lý, giáo viên phải sử dụng trang phục như thế nào?

a) Trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục

b) Trang phục lịch sự, gọn gàng, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục

c) Trang phục gọn gàng, lịch sự, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục

Đáp án A

Câu 7. Vị trí của trường trung học trong hệ thống giáo dục quốc dân
a) Trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông công lập của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

b) Trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

c) Trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường không có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Đáp án B

Câu 8.   Sách giáo khoa sử dụng trong trường trung học do?

a) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải: Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi viên chức  các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo  tỉnh Vĩnh Long năm 2022, gồm 343 câu

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Tải 900 câu tin học thi công chức, viên chức gồm 6 modul  

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *