Tài liệu thi viên chức Ngành Y tế tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc  Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi viên chức Ngành Y tế tỉnh Tuyên Quang năm 2022 cho từng vị trí dự tuyển.

A. Phần Kiến thức chung đối với thí sinh thi chuyên môn Y tế theo Thông báo số 34/TB-HĐTD ngày 15/3/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Tuyên Quang

 1. Luật Viên chức năm 2010.
 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 (Điều 2. Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Viên chức);
 3.  Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
 4.  Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
 5.  Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;
 6. Luật Khám chữa bệnh 2009
 7. Luật Dược 2016
  Tài liệu thi viên chức Ngành Y tế tỉnh Tuyên Quang năm 2022
  Tài liệu thi viên chức Ngành Y tế tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn đối với thí sinh thi chuyên môn Y tế  Ngành Y tế tỉnh Tuyên Quang, gồm 376 câu trắc nghiệm có đáp án ( Lưu ý: Không có  Luật Dược)  .

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tại đây

B.  Phần Kiến thức chung đối với thí sinh không phải chuyên môn Y tế theo Thông báo số 36/TB-HĐTD ngày 16/3/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Tuyên Quang

I. Vị trí việc làm kỹ sư hạng III (trình độ chuyên môn đại học công nghệ thông tin)

 1. Luật Viên chức năm 2010.
 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 (Điều 2. Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Viên chức);
 3.  Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
 4.  Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
 5.  Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;
 6. Luật Công nghệ thông tin năm 2006
 7. Luật An ninh mạng năm 2018
 8. Nghị định 64/2007/NĐ-CP của Chính phủ vê bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ
 9. Thông tư 03/2017/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn đối với Vị trí việc làm kỹ sư hạng III (trình độ chuyên môn đại học công nghệ thông tin), gồm 361 câu ( Lưu ý: Không có  mục 6, 8, 9)  .

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tại đây

II. Vị trí việc làm kế toán viên, kiểm toán viên trung cấp

 1. Luật Viên chức năm 2010.
 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 (Điều 2. Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Viên chức);
 3.  Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
 4.  Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
 5.  Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;
 6. Luật Ngân sách 2015
 7. Luật Kế toán 2015
 8. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017
 9. Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn đối với Vị trí việc làm kỹ sư hạng III (trình độ chuyên môn đại học công nghệ thông tin), gồm 394 câu ( Lưu ý: Không có  mục 7, 8, 9)  .

III. Vị trí việc làm văn thư trung cấp

 1. Luật Viên chức năm 2010.
 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 (Điều 2. Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Viên chức);
 3.  Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
 4.  Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
 5.  Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;
 6. Luật Lưu trữ 2011
 7. Nghị định 01/2013/NĐ-CP  ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ
 8. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
 9. Nghị định 99/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn đối với Vị trí việc làm kỹ sư hạng III (trình độ chuyên môn đại học công nghệ thông tin), gồm 465 câu ( Lưu ý: Không có  mục 6, 7, 9)  .

IV. Vị trí việc làm chuyên viên (trình độ đại học trở lên)

 1. Luật Viên chức năm 2010.
 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 (Điều 2. Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Viên chức);
 3.  Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
 4.  Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
 5.  Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;
 6. Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
 7. Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
 8. Nghị định 101/2017/NĐ-CP  của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP  của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Dưới đây là một số câu trong các Bộ câu hỏi kiến thức chung thi viên chức Ngành Y tế tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Câu 1. Nghĩa vụ nào dưới đây không phải là Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp?

a) Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng.

b) Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

c) Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền.

d)  Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thờibáo cáo bằng văn bản với người ra quyết định

Đáp án D

Câu 2.  Theo trình độ đào tạo, viên chức được phân loại như thế nào?

a) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo giáo sự; tiến sĩ; thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp

b) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo tiến sĩ; thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp

c) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo tiến sĩ; thạc sĩ, đại học, cao đẳng

Đáp án B

Câu 3. Trong thời gian thực hiện chế độ tập sự, đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, sử dụng viên chức phải?

a) cử viên chức tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp trước khi tuyển dụng

b) cử viên chức tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm

c) cử viên chức tham gia khóa bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm

d) cử viên chức tham gia khóa đào tạo để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp trước khi tuyển dụng

Đáp án B

Câu 4. Một  trong những tiêu chí bắt buộc  để Viên chức   giữ chức vụ   quản lý đạt được  được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành  nhiệm vụ?

a) Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, trong đó có không quá 30% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp;

b) Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành trên 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ;

c) Có ít nhất 70% đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Đáp án C

Câu 5: Theo Luật An Ninh mạng thì Không gian mạng quốc gia là gì?

a)Là không gian mạng do Chính phủ xác lập, quản lý và kiểm soát

b) Là hệ thống thông tin do Chính phủ xác lập, quản lý và kiểm soát

c) Là hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật để tạo lập, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin trên không gian mạng

d) Là hệ thống truyền dẫn bao gồm hệ thống truyền dẫn quốc gia

Đáp án A

Câu 6. Theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 thì Bội chi ngân sách nhà nước bao gồm?

a) bội chi ngân sách trung ương và bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh

b) bội chi ngân sách trung ương và bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh, cấp huyện

c) bội chi ngân sách trung ương và bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

d) bội chi ngân sách trung ương

Đáp án A

 Câu 7. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư thì “Văn bản hành chính” là?

a) văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức.

b) văn bản hình thành trong quá trình giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức.

c) văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

Đáp án A

 Câu 8. Đâu không phải là căn cứ xác định số lượng người làm việc  trong đơn vị sự nghiệp công lập?

a) Vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;

c) Thực trạng quản lý, sử dụng số lượng người làm việc được giao của đơn vị.

d) Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn đối với Vị trí việc làm chuyên viên, gồm 419 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *