Tài liệu thi viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Cưmgar, Đăk Lăk 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn và giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  thi tuyển viên chức ngành Giáo dục và viên chức sự nghiệp khác năm 2022 huyện Cưmgar, Đăk Lăk 2022, theo Thông báo số 13/TB-HĐTD  ngày 27/7/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và viên chức sự nghiệp khác huyện Cưmgar, Đăk Lăk 2022  năm 2022, gồm các văn bản sau:

  1. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (toàn bộ nội dung phần B: Định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo)
  2. Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH  ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội  về Luật Viên chức (Điều 2, 3,4, 5, 6,7, 8, 11, 12, 13, 14 , 15, 16, 17, 18, 19, 29, 35,36)
  3. Nghị định 115/2020/NĐ-CP  ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (Điều 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)
  4. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của CHính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (Điều 2, 3, 6, 15, 16, 17, 19, 31, 32, 33, 34, 35, 37)
  5. Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đạo đức nhà giáo (Điều 3, 4, 5, 6)
Tài liệu thi viên chức sự nghiệp giáo dục huyện  Cưmgar, Đăk Lăk 2022
Tài liệu thi viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Cưmgar, Đăk Lăk 2022

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  thi tuyển viên chức ngành Giáo dục và viên chức sự nghiệp khác năm 2022 huyện Cưmgar, Đăk Lăk 2022

Câu 1. Theo Nghị quyết 29 thì  uu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối với các vùng nào?

a) Vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách

b) Vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách

c) Vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng trung du và các đối tượng chính sách

Đáp án A

Câu 2. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo đại học không theo hướng?

a) chú trọng năng lực phân tích

b) sáng tạo, tự cập nhật

c) đổi mới kiến thức

d) đổi mới kiểm tra, đánh giá

Đáp án D

Câu 3. Viên chức Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền nào dưới đây?

a) Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp

b) Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương

c) Quyền của viên chức về nghỉ ngơi

d) Các quyền khác của viên chức

Đáp án B

Câu 4. Viên chức được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp nào?

a) Trường hợp có lý do và được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

b) Trường hợp có lý do chính đáng hoặc được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

c) Trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập

d) Trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

Đáp án D

Câu 5. Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong?

a) một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

b) hai kỳ tuyển dụng tiếp theo.

c) ba kỳ tuyển dụng tiếp theo.

d) tất cả các kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Đáp án A

Câu 6. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là?

a) hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng

b) hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 26 tháng

c) hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 38 tháng

d) hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng

Đáp án A

Câu 7. Viên chức quản lý có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc trường hợp không thực hiện đúng trách nhiệm, để viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?

a) Khiển trách.  b) Cảnh cáo.   c) Cách chức.   d) Buộc thôi việc.

Đáp án B

Câu 8. Phẩm chất chính trị của đạo đức nhà giáo là ?

a) Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức; có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.

b) Tận tụy với công việc; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, nhà trường, của ngành.

c) Sống có lý tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó vươn lên, có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải: Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  thi tuyển viên chức ngành Giáo dục và viên chức sự nghiệp khác năm 2022 huyện Cưmgar, Đăk Lăk 2022, gồm 180 câu.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Tải 900 câu tin học thi công chức, viên chức gồm 6 modul  

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *