Thi Thử công chức, viên chức

Tài liệu thi viên chức sự nghiệp huyện Hoài Ân, Bình Định 2021

Tài liệu thi viên chức tỉnh Bình Định năm 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức các đơn vị sự nghiệp  huyện Hoài Ân,  tỉnh Bình Định năm 2021, gồm  604  câu. Bộ tài liệu ôn thi viên chức sự nghiệp huyện  Hoài Ân 2021 được biên soạn theo …

Read More »

Bộ câu hỏi thi thử nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Tài liệu thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên tỉnh Lâm Đồng năm 2020

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi thi thử kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức Khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể cấp Bô, ngành Trung ương,  huyện, tỉnh; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo danh mục tại Quyết định số 1090/QĐ-HĐXDNH ngày …

Read More »

Bộ câu hỏi thi thử Kiến thức chung viên chức Ngành Y tế

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi thi thử kiến thức chung kỳ thi viên chức Ngành Y tế, gồm 40 câu tập trung vào các văn bản như: Luật khám chữa bệnh năm 2023, Luật Viên chức 2010, sửa đổi, bổ sung 2019; Luật Bảo hiểm y …

Read More »

Bộ câu hỏi thi thử công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi thi thử kiến thức chung kỳ thi công chức Khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể cấp huyện, tỉnh, gồm 40 câu tập trung vào các văn bản Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi, bổ sung 2019; Luật Tổ …

Read More »

Bộ câu hỏi thi thử Tin học kỳ thi công chức, viên chức

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi thi thử Tin học kỳ thi công chức, viên chức năm 2021, gồm 30 câu theo 6 modul quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ …

Read More »

Bộ câu hỏi thi thử viên chức ngành Giáo dục năm 2024

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi thi thử kiến thức chung kỳ thi viên chức Ngành giáo dục năm 2024, gồm 42 câu tập trung vào các văn bản: Danh mục văn bản ôn thi viên chức giáo dục – Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; …

Read More »

Bộ câu hỏi thi thử công chức xã, phường, thị trấn năm 2024

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi thi thử kiến thức chung kỳ thi công chức xã, phường, thị trấn năm 2024, gồm 50 câu tập trung vào các văn bản: Danh mục tài liệu thi công chức cấp xã + Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội …

Read More »