Bộ câu hỏi thi thử công chức xã, phường, thị trấn năm 2024

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi thi thử kiến thức chung kỳ thi công chức xã, phường, thị trấn năm 2024, gồm 50 câu tập trung vào các văn bản:

Danh mục tài liệu thi công chức cấp xã

+ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

+ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 sửa đổi, bổ sung 2019;

+ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

+ Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức,viên chức và Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112;

+ Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2023/NĐ-CP;

+ Nghị định 33/2023/NĐ-CP về công chức xã, phường thị trấn và người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố

Phần mềm thi thử công chức, viên chức
Thi thử trắc nghiệm kiến thức chung công chức, viên chức

– Và các văn bản quy phạm pháp luật về công chức cấp xã…

Phần mềm thi thử công chức cấp xã

1.  Nội dung nào dưới đây phải công khai để dân biết?

 
 
 
 

2. Trong trường hợp đặc biệt, nếu được ít nhất bao nhiêu tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội

 
 
 

3. Các hình thức kỷ luật đối với công chức gồm

 
 
 

4.  Trong thời hạn chậm nhất là bao nhiêu ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức cấp xã phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác.

 
 
 
 

5. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì công chức cấp xã có mấy chức danh?

 
 
 
 

6. Nội dung nào dưới đây không phải là Nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

 
 
 
 

7.  Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “miễn nhiệm” được định nghĩa như thế nào?

 
 
 
 

8.  Mỗi hành vi vi phạm chỉ ?

 
 
 

9. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được tính theo loại đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể Đối với phường?

 
 
 
 

10.  Thẩm quyền định bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định tại Nghị định 34?

 
 
 
 

11.  Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Hội đồng nhân dân biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo bằng cách

 
 
 
 

12.   Nội dung nào không thuộc nội dung đánh giá cán bộ theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008?

 
 
 
 

13.  Công chức cấp xã có bao nhiêu chức danh

 
 
 
 

14. Nhiệm kỳ của mỗi khóa Hội đồng nhân dân là?

 
 
 
 

15.   Cán bộ, công chức cấp xã đã được xếp lương theo chức vụ hoặc xếp lương theo một trong các ngạch công chức hành chính, nếu sau đó có thay đổi về trình độ đào tạo phù hợp với chức danh đảm nhiệm do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về quản lý hoặc sử dụng cán bộ, công chức đồng ý cho đi đào tạo thì xếp lương như thế nào?

 
 
 

16. Thời hiệu xử lý kỷ luật 02 năm á dụng đối với hành vi nào?

 
 
 

17. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì cán bộ cấp xã có bao nhiêu chức vụ?

 
 
 
 

18.   Đâu không phải là hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn?

 
 
 
 

19. Trong thời gian tập sự, công chức cấp xã được hưởng bao nhiêu phần trăm bậc lương khởi điểm theo trình độ đào tạo chuyên môn được tuyển dụng?

 
 
 
 

20.  Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP thì Người được ký thừa ủy quyền

 
 
 
 

21. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì chức vụ nào dưới đây không phải là chức vụ của cán bộ cấp xã?

 
 
 
 

22. Chức vụ nào dưới đây thuộc cán bộ cấp xã?

 
 
 
 

23.  Xã (hoặc thị trấn) không thuộc miền núi, vùng cao và hải đảo  có từ năm nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?

 
 
 
 

24.   Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Cơ quan Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã

 
 
 
 

25.  ít nhất mỗi quý Chủ tịch Hội đồng nhân dân phải bố trí thời gian bao nhiêu để trực tiếp tiếp công dân?

 
 
 
 

26.  Đâu không phải là nguyên tắc trong tuyển dụng công chức?

 
 
 
 

27.   Không giải quyết thôi việc đối với công chức nữ?

 
 
 

28.  Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do ai  quyết định thành lập?

 
 
 
 

29. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng

 
 
 

30. Trường hợp cán bộ, công chức cấp xa kiêm nhiệm nhiều chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân) thì được hưởng phụ cấp như thế nào?

 
 
 

31.  Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngán chặn đối với hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

 
 
 
 

32. Cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, công vụ không được?

 
 
 

33.  Đối với văn bản giấy, khi ký văn bản dùng?

 
 
 

34.   Tòa án nhân dân gồm?

 
 
 

35.  Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương được?

 
 
 

36. Cơ quan nào có thẩm quyền thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 
 
 

37.   Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện trong trường hợp nào (luật mới)

 
 
 
 

38.  Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tối đa, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm như thế nào?

 
 
 

39. Nội dung nào dưới đây là Nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

 
 
 
 

40. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì chức danh nào dưới đây không thuộc công chức cấp xã?

 
 
 
 

41. Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã loại 1 như thế nào?

 
 
 

42.  Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm?

 
 
 
 

43. Thẩm quyền Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã?

 
 
 
 

44. Kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Hội đồng nhân dân do ai triệu tập.

 
 
 

45. Cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trách nhiệm thực hiện các quy định nào dưới đây?

 
 
 
 

46.  Thời gian tập sự của công chức cấp xã được xếp lương ngạch cán sự và tương đương là?

 
 
 
 

47.  Đâu không phải là nội dung đánh giá công chức?

 
 
 
 

48.   Một trong những tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân là? 

 
 
 

49.  Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ nào dưới đây?

 
 
 

50. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì chức danh nào dưới đây thuộc công chức cấp xã?

 
 
 
 

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi  công chức cấp xã, phường, thị trấn năm 2024

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học văn phòng theo 6 modul tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *