Nghị định 120/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

Ngày 06 tháng  11 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định 120/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, theo đó nghị định quy định chi tiết về ăn, mặc chăm sóc y tế (gọi chung là chế độ) đối với những người bị tạm giữ, tạm giam. Kinh phí thực hiện chế độ với người bị tạm giữ, tạm giam. Kinh phí bảo đảm chăm sóc, nuôi dưỡng đối với trẻ em dưới 36 tháng tuỏi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ. Việc thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự  đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người nước ngoài.Hướng dẫn Luật Tạm giữ tam giam

Nghị định 120/2017/NĐ-CP có 5 chương và 20 Điều, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018. Bãi bỏ Nghị định 89/1988/NĐ-CP ngày 07/11/1988 của Chính phủ ban hành quy chế tạm giữ, tạm giam. Nghị định 98/2002/NĐ-CP ngày 27/11/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tạm giữ, tạm giam. Nghị định 09/2011/NĐ-CP  ngày 25/01/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung chế độ ăn, khám, chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo Nghị định số 89/1988/NĐ-CP ngày 07/11/1988 của Chính phủ ban hành quy chế tạm giữ, tạm giam.

TẢI NGHỊ ĐỊNH 120/2017/NĐ-CP 

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *