Định hướng xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Định hướng xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu vừa được Văn phòng Chính phủ thông báo tại văn bản số 173/TB-VPCP ngày 10/5/2018 về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, quát triệt  nhận thức đối với cán bộ làm công tác nông thôn mới cấp tỉnh, huyện,xã  và người dân, cộng đồng về mục tiêu, nhiệm vụ triển khai kế hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn. Xác định rõ xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc, các xã sau khi đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cần tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí và hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Vì vậy, việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu sẽ tạo nền tạng quang trọng để hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó cốt lõi là nâng cao vượt bậc đời sống  vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn.

Định hướng xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
Định hướng xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Phải có Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

– Xây dựng và ban hành tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể  khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, làm căn cứ để chỉ đạo, thực hiện, xét công nhận mức đạt chuẩn phù hợp điều kiện thực tiễn và phát huy tối đa lợi thế của địa phương.Trong đó, chú trọng nội dung liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân, như : việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập, mức hưởng thụ văn hóa của người dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của cộng đồng; công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp; xây dựng mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm tốt đẹp, công tác đảm bảo an toàn an ninh trật tự ở khu dân cư nông thôn…

Vai trò của người dân là chính

– Khi triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, phải lấy vai trò của cộng đồng dân cư là chính, phải để cộng đồng dân cự tự bàn bạc, thống nhất lựa chọn lĩnh vực phù hợp, là điểm mạnh của cộng đồng để phấn đấu trở thành kiểu mẫu; Nhà nước chỉ là người hướng dẫn, hỗ trợ, đưa ra các tiêu chí phù hợp để xét, công nhận và công bố.

người dân phải là chủ thể xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
người dân phải là chủ thể xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn, tạo dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó tình làng nghĩa xóm, sẳn sàng giúp đỡ, sử chia lẫn nhau. Vì vậy, khi triển khai thực hiện nội dung này cơ quan nhà nước các cấp cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc Việt Nam , các tổ chức chính trị – xã hội các cấp để tuyên truyền, vận động tổ chức để cho người dân tham gia. Tuyệt đối không vì thành tích mà huy động quá sức dân, phải để người dân thực sự tự nguyện, tự mình chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *