Thông tư 14/2018/TT-BNV về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

Thông tư 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ  hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Số hiệu:14/2018/TT-BNVLoại văn bản:Thông tư
Nơi ban hành:Bộ Nội vụNgười ký:Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành:03/12/2018Ngày hiệu lực:20/01/2019

TẢI TẠI ĐÂY

Một số nội dung chính của Thông tư 14/2018/TT-BNV về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

1. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

– Bảo đảm tính tự quản của cộng đồng dân cư, chấp hành sự quản lý nhà nước trực tiếp của chính quyền cấp xã và sự lãnh đạo của cấp ủy đảng.

– Tuân thủ pháp luật, thực hiện theo hương ước (quy ước); đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

– Không chia tách các thôn, tổ dân phố đang hoạt động ổn định; thực hiện sáp nhập các thôn, tổ dânphố phù hợp với điều kiện, đặc điểm từng địa phương.

Điều kiện thành lập mới thôn, tổ dân phố
nguyên tắc hoạt động của thôn, tổ dân phố

– Trường hợp do quy hoạch giải phóng mặt bằng, quy hoạch giãn dân, do di dân ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa hoặc nơi có địa hình bị chia cắt phức tạp, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn thì điều kiện thành lập thôn, tổ dân phố mới có thể thấp hơn quy định. Trong trường hợp cộng đồng dân cư mới hình thành không đủ điều kiện thành lập thôn mới, tổ dânphố mới thì ghép vào thôn, tổ dân phố liền kề.

2. Nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố

– Cộng đồng dân cư ở thôn, tổ dân phố bàn, quyết định chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, thôn, tổ dânphố do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí và các công việc tự quản trong nội bộ cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật.

– Cộng đồng dân cư tham gia bàn và biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định; tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định về các công việc của thôn, tổ dân phố và của cấp xã theo quy định của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

– Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố; tham gia tự quản trong việc giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội và vệ sinh môi trường; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp ở địa phương, phòng, chống các tệ nạn xã hội.

– Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia, hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội phát động.

– Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố”.

(Quy định thành lập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ ngày 17/11/2019)

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *