loading...
Trang chủ / TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT / Linh vực Tư pháp / Quyết định 1089/QĐ-BTP ngày 27/6/2011 về Bản Tiêu chí xếp hạng Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành (Có hiệu lực 27/6/2011)

Quyết định 1089/QĐ-BTP ngày 27/6/2011 về Bản Tiêu chí xếp hạng Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành (Có hiệu lực 27/6/2011)

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Thông tư số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã;
Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-BTP ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2011;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua, khen thưởng,

loading...

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản Tiêu chí xếp hạng Sở Tư pháp năm 2011.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TẢI BIỂU MẪU TẠI ĐÂY

loading...

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật - Quảng cáo trực tuyến. Liên hệ: kesitinh355@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *