9 thủ tục hành chính mới lĩnh vực bồi thường nhà nước

Quyết định 1442/QĐ-BTP ngày 26/6/2018 của Bộ Tư pháp  về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, được thay thế, bị bãi bỏ trong bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

TẢI TẠI ĐÂY

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước và Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018 và thay thế Quyết định số 1798/QĐ-BTP ngày 25/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng (để biết);
– Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
– Cổng thông tin điện tử (để công khai);
– Văn phòng Bộ (để biết);
– Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (để biết);
– Các Sở Tư pháp (để thực hiện);
– Lưu: VT, Cục BTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Khánh Ngọc

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1442/QĐ-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương
1Thủ tục phục hồi danh dựBồi thường nhà nướcCơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp Trung ương
B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
1Thủ tục phục hồi danh dựBồi thường nhà nướcCơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp tỉnh
C. Thủ tục hành chính cấp huyện
1Thủ tục phục hồi danh dựBồi thường nhà nướcCơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp huyện

2. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

STTSố hồ sơ TTHCTên TTHC được thay thếTên TTHC thay thếTên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thếLĩnh vựcCơ quan thực hiện
A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương
1B-BTP-276832-TT;

B-BTP-276838-TT.

 

Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường.Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường.Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sau đây gọi tắt là Luật TNBTCNN) năm 2017;

Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN (sau đây gọi tắt là Nghị định số 68/2018/NĐ-CP).

Bồi thường nhà nước.Bộ Tư pháp.
2B-BTP-276833-TT;

B-BTP-276839-TT.

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường.Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.-Luật TNBTCNN năm 2017;

 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP.

– Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước (sau đây gọi là Thông tư số 04/2018/TT-BTP).

Bồi thường nhà nước.Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp Trung ương.
B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
1B-BTP-276844-TT;

B-BTP-276850-TT.

Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thườngThủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường-Luật TNBTCNN năm 2017;

 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP.

 

Bồi thường nhà nước.Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tư pháp.
2B-BTP-276845-TT;

B-BTP-276851-TT.

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường.Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.-Luật TNBTCNN năm 2017;

 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ;

– Thông tư số 04/2018/TT-BTP.

 

Bồi thường nhà nước.Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp tỉnh.
C. Thủ tục hành chính cấp huyện
1B-BTP-276857-TT;

B-BTP-276862-TT.

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường.Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.-Luật TNBTCNN năm 2017;

 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ;

– Thông tư số 04/2018/TT-BTP.

 

Bồi thường nhà nước.Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp huyện.
D. Thủ tục hành chính cấp xã
1B-BTP-276866-TT.

 

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường.Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.-Luật TNBTCNN năm 2017;

 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ;

– Thông tư số 04/2018/TT-BTP .

Bồi thường nhà nước.Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 33 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp xã.

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương
I. Trong hoạt động quản lý hành chính
1B-BTP-276834-TT.Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường. Luật TNBTCNN năm 2017.Bồi thường nhà nước.Đại diện cơ quan có trách nhiệm bồi thường; đại diện UBND cấp xã nơi cá nhân bị thiệt hại cư trú hoặc nơi tổ chức bị thiệt hại đặt trụ sở, trong trường hợp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường thông qua UBND cấp xã.
2B-BTP-276836-TT.Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu. Luật TNBTCNN năm 2017.Bồi thường nhà nước.– Thủ trưởng cơ quan thuộc Bộ, thuộc cơ quan ngang Bộ;

– Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

3B-BTP-276837-TT.Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai. Luật TNBTCNN năm 2017.Bồi thường nhà nước.Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.
II. Trong hoạt động thi hành án dân sự
1B-BTP-276840-TT.Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường. Luật TNBTCNN năm 2017.Bồi thường nhà nước.Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp hoặc Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng; đại diện UBND cấp xã nơi cá nhân bị thiệt hại cư trú hoặc nơi tổ chức bị thiệt hại đặt trụ sở, trong trường hợp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường thông qua UBND cấp xã.
2B-BTP-276842-TT.Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu. Luật TNBTCNN năm 2017.Bồi thường nhà nước.Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường.
3B-BTP-276843-TT.Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai. Luật TNBTCNN năm 2017.Bồi thường nhà nước.Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan giải quyết khiếu nại lần đầu.
B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
I. Trong hoạt động quản lý hành chính
1B-BTP-276846-TT.Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường. Luật TNBTCNN năm 2017.Bồi thường nhà nước.Đại diện cơ quan có trách nhiệm bồi thường; đại diện UBND cấp xã nơi cá nhân bị thiệt hại cư trú hoặc nơi tổ chức bị thiệt hại đặt trụ sở, trong trường hợp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường thông qua UBND cấp xã.
2B-BTP-276848-TT.Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu. Luật TNBTCNN năm 2017.Bồi thường nhà nước.– Thủ trưởng cơ quan thuộc Sở và cấp tương đương ;

– Giám đốc Sở và cấp tương đương ;

– Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

3B-BTP-276849-TT.Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai. Luật TNBTCNN năm 2017.Bồi thường nhà nước.– Giám đốc Sở và cấp tương đương ;

– Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

II. Trong hoạt động thi hành án dân sự
1B-BTP-276852-TT.Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường. Luật TNBTCNN năm 2017.Bồi thường nhà nước.Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh hoặc Phòng Thi hành án cấp quân khu; đại diện UBND cấp xã nơi cá nhân bị thiệt hại cư trú hoặc nơi tổ chức bị thiệt hại đặt trụ sở, trong trường hợp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường thông qua UBND cấp xã.
2B-BTP-276854-TT.Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu. Luật TNBTCNN năm 2017.Bồi thường nhà nước.Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường.
3B-BTP-276855-TT.Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai. Luật TNBTCNN năm 2017.Bồi thường nhà nước.Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan giải quyết khiếu nại lần đầu.
C. Thủ tục hành chính cấp huyện
I. Trong hoạt động quản lý hành chính
1B-BTP-276858-TT.Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường. Luật TNBTCNN năm 2017.Bồi thường nhà nước.Đại diện cơ quan có trách nhiệm bồi thường; đại diện UBND cấp xã nơi cá nhân bị thiệt hại cư trú hoặc nơi tổ chức bị thiệt hại đặt trụ sở, trong trường hợp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường thông qua UBND cấp xã.
2B-BTP-276860-TT.Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu. Luật TNBTCNN năm 2017.Bồi thường nhà nước.– Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND cấp huyện;

– Chủ tịch UBND cấp huyện.

3B-BTP-276861-TT.Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai. Luật TNBTCNN năm 2017.Bồi thường nhà nước.Chủ tịch UBND cấp huyện.
II. Trong hoạt động thi hành án dân sự
1B-BTP-276863-TT.Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường. Luật TNBTCNN năm 2017.Bồi thường nhà nước.Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện; đại diện UBND cấp xã nơi cá nhân bị thiệt hại cư trú hoặc nơi tổ chức bị thiệt hại đặt trụ sở, trong trường hợp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường thông qua UBND cấp xã.
2B-BTP-276865-TT.Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu. Luật TNBTCNN năm 2017.Bồi thường nhà nước.Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường.
D. Thủ tục hành chính cấp xã
1B-BTP-276867-TT.Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường. Luật TNBTCNN năm 2017.Bồi thường nhà nước.UBND cấp xã.
2B-BTP-276869-TT.Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu. Luật TNBTCNN năm 2017.Bồi thường nhà nước.Chủ tịch UBND cấp xã.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *