loading...
Trang chủ / TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT / VĂN BẢN CHỨNG THỰC / Nghị quyết 139/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 của HĐND tỉnh Quảng Nam Quy định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ( Đang có hiệu lực)

Nghị quyết 139/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 của HĐND tỉnh Quảng Nam Quy định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ( Đang có hiệu lực)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực;
Xét Tờ trình số 2173/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
Sau khi xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

loading...

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau:
1. Cấp bản sao từ sổ gốc:
– Các huyện, thành phố vùng đồng bằng, mức thu 2.000 đồng/bản;
– Các huyện miền núi, mức thu 1.000 đồng/bản;
– Các xã vùng cao đặc biệt khó khăn và xã đảo: thực hiện miễn lệ phí này đối với người dân sống trên địa bàn.
2. Chứng thực bản sao từ bản chính:
– Các huyện, thành phố vùng đồng bằng, mức thu 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 500 đồng/trang; tối đa không quá 50.000 đồng/bản (đối với tài liệu có nhiều trang);
– Các huyện miền núi, mức thu 1.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 500 đồng/trang, tối đa không quá 30.000 đồng/bản (đối với tài liệu có nhiều trang);
– Các xã vùng cao đặc biệt khó khăn và xã đảo: thực hiện miễn lệ phí này đối với người dân sống trên địa bàn.
3. Chứng thực chữ ký:
– Các huyện, thành phố vùng đồng bằng, mức thu 5.000 đồng/trường hợp;
– Các huyện miền núi, mức thu 3.000 đồng/trường hợp;
– Các xã vùng cao đặc biệt khó khăn và xã đảo: thực hiện miễn lệ phí này đối với người dân sống trên địa bàn.
Điều 2. Căn cứ mức thu quy định tại Điều 1 Nghị quyết này, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh hướng dẫn cụ thể việc thu, nộp, quản lý, sử dụng và quyết toán lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Khóa VII, Kỳ họp thứ 21, thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2009./.

 CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Sỹ

loading...

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đất đai, xây dựng; tư vấn lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình... - Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *