Công văn 3050/VPCP-KTN năm 2015 báo cáo thực hiện Thông báo 347/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Kính gửi: Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại Công văn số 58/BC-BTP ngày 13 tháng 3 năm 2015 về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, liên quan đến công chứng, chứng thực thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 2013, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tư pháp và các cơ quan biết, thực hiện./


Nơi nhận:

– Như trên;
– TTgCP, các PTTgCP;
– Các Bộ: XD, TNMT, TC;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, HC, V.III, PL, TCCV; TGĐ Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTN (3b). NTT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *