Công văn 3851/VPCP-KTN năm 2015 về chuyển giao thẩm quyền chứng thực do Văn phòng Chính phủ ban hành

Kính gửi: Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại Công văn số 117/BC-BTP ngày 24 tháng 4 năm 2015 về việc thực hiện chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất từ Ủy ban nhân dân cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng tại Báo cáo số 58/BC-BTP ngày 13 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tư pháp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Tư pháp hướng dẫn việc công chứng, chứng thực theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3050/VPCP-KTN ngày 04 tháng 5 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tư pháp và các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

– Như trên;
– TTgCP, các PTTgCP;
– Các Bộ: XD, TNMT, TC;
– VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, HC, V.III, PL, TCCV; TGĐ Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTN (3b). NTT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 TẢI VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *