Trang chủ / TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT / VĂN BẢN MỚI CẬP NHẬP / Văn bản Trung ương / Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động (Có hiệu lực 05/10/2011)

Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động (Có hiệu lực 05/10/2011)

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động, gồm:

1. Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam).

2. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

3. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).

Các công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này gọi chung là doanh nghiệp.

Điều 2. Mức lương tối thiểu vùng

Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01 tháng 10 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 như sau:

1. Mức 2.000.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

2. Mức 1.780.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

3. Mức 1.550.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

4. Mức 1.400.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV.

Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 3. Áp dụng mức lương tối thiểu vùng

1. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này là mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiền lương trả cho người lao động.

2. Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này.

3. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này được dùng làm căn cứ để xây dựng các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ khác do doanh nghiệp xây dựng và ban hành theo thẩm quyền do pháp luật lao động quy định.

4. Căn cứ mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này, doanh nghiệp điều chỉnh lại các mức lương trong thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng và ban hành, tiền lương trong hợp đồng lao động cho phù hợp với các thỏa thuận và quy định của pháp luật lao động.

5. Khuyến khích các doanh nghiệp trả lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuyên truyền, phổ biến đến người lao động, người sử dụng lao động và kiểm tra, giám sát việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này; báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo quy định.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 10 năm 2011.

2. Bãi bỏ Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; Nghị định số 107/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam; khoản 3 Điều 7 Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung.

3. Khuyến khích doanh nghiệp tổ chức ăn giữa ca cho người lao động. Mức tiền ăn giữa ca do doanh nghiệp, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành công đoàn lâm thời và người lao động thỏa thuận, để bảo đảm chất lượng bữa ăn giữa ca cho người lao động.

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, công ty mẹ – tập đoàn kinh tế nhà nước trong thời gian chưa xây dựng được thang lương, bảng lương theo quy định tại Nghị định số 101/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ, công ty nhà nước chưa chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, các tổ chức, đơn vị hiện đang áp dụng chế độ tiền lương như công ty nhà nước được lựa chọn mức lương tối thiểu cao hơn so với mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định để xác định đơn giá tiền lương của người lao động và quỹ tiền lương của viên chức quản lý từ năm 2012 khi đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007; Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ và bảo đảm mức tăng tiền lương của viên chức quản lý không vượt quá mức tăng tiền lương của của người lao động. Trường hợp không bảo đảm đủ các điều kiện do Chính phủ quy định mà tiền lương tính theo chế độ của người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này thì được tính bằng mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này.

5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– UB Giám sát tài chính QG;
– Ngân hàng Chính sách Xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;
– Các Tập đoàn kinh tế NN, Tổng công ty 91;
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: Văn thư, KTTH (5b)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐỊA BÀN ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ)

1. Vùng I, gồm các địa bàn:

– Các quận và các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Từ Liêm, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội;

– Các quận và các huyện Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo thuộc thành phố Hải Phòng;

– Các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè thuộc thành phố Hồ Chí Minh;

– Thành phố Biên Hòa và các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom thuộc tỉnh Đồng Nai;

– Thị xã Thủ Dầu Một và các huyện Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương;

– Thành phố Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Vùng II, gồm các địa bàn:

– Các huyện còn lại thuộc thành phố Hà Nội;

– Các huyện còn lại thuộc thành phố Hải Phòng;

– Thành phố Hải Dương thuộc tỉnh Hải Dương;

– Thành phố Hưng Yên và các huyện Mỹ Hào, Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ thuộc tỉnh Hưng Yên;

– Thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên và các huyện Bình Xuyên, Yên Lạc thuộc tỉnh Vĩnh Phúc;

– Thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và các huyện Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong, Thuận Thành thuộc tỉnh Bắc Ninh;

– Các thành phố Hạ Long, Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh;

– Thành phố Thái Nguyên thuộc tỉnh Thái Nguyên;

– Thành phố Việt Trì thuộc tỉnh Phú Thọ;

– Thành phố Lào Cai thuộc tỉnh Lào Cai;

– Thành phố Ninh Bình thuộc tỉnh Ninh Bình;

– Thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng;

– Thành phố Nha Trang và thị xã Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa;

– Các thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng;

– Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận;

– Các huyện còn lại thuộc thành phố Hồ Chí Minh;

– Thị xã Long Khánh và các huyện Định Quán, Xuân Lộc thuộc tỉnh Đồng Nai;

– Các huyện Phú Giáo, Dầu Tiếng thuộc tỉnh Bình Dương;

– Huyện Chơn Thành thuộc tỉnh Bình Phước;

– Thị xã Bà Rịa và huyện Tân Thành thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

– Thành phố Tân An và các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc thuộc tỉnh Long An;

– Thành phố Mỹ Tho thuộc tỉnh Tiền Giang;

– Các quận thuộc thành phố Cần Thơ;

– Thành phố Rạch Giá thuộc tỉnh Kiên Giang;

– Thành phố Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang;

– Thành phố Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau.

3. Vùng III, gồm các địa bàn:

– Các thành phố trực thuộc tỉnh còn lại (trừ các thành phố trực thuộc tỉnh nêu tại vùng II);

– Thị xã Chí Linh và các huyện Cẩm Giàng, Nam Sách, Kim Thành, Kinh Môn, Gia Lộc, Bình Giang, Tứ Kỳ thuộc tỉnh Hải Dương;

– Các huyện Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô thuộc tỉnh Vĩnh Phúc;

– Thị xã Phú Thọ và các huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ;

– Các huyện Gia Bình, Lương Tài thuộc tỉnh Bắc Ninh;

– Các huyện Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang thuộc tỉnh Bắc Giang;

– Các thị xã Uông Bí, Cẩm Phả và các huyện Hoành Bồ, Đông Triều thuộc tỉnh Quảng Ninh;

– Các huyện Bảo Thắng, Sa Pa thuộc tỉnh Lào Cai;

– Các huyện còn lại thuộc tỉnh Hưng Yên;

– Các huyện Mỹ Hào, Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ thuộc tỉnh Hưng Yên;

– Thị xã Sông Công và các huyện Phổ Yên, Phú Bình, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ thuộc tỉnh Thái Nguyên;

– Huyện Mỹ Lộc thuộc tỉnh Nam Định;

– Các huyện Duy Tiên, Kim Bảng thuộc tỉnh Hà Nam;

– Thị xã Tam Điệp và các huyện Gia Viễn, Yên Khánh, Hoa Lư thuộc tỉnh Ninh Bình;

– Thị xã Bỉm Sơn và huyện Tĩnh Gia thuộc tỉnh Thanh Hóa;

– Huyện Kỳ Anh thuộc tỉnh Hà Tĩnh;

– Thị xã Hương Thủy và các huyện Hương Trà, Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang thuộc tỉnh Thừa Thiên – Huế;

– Các huyện Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành thuộc tỉnh Quảng Nam;

– Các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh thuộc tỉnh Quảng Ngãi;

– Thị xã Sông Cầu thuộc tỉnh Phú Yên;

– Các huyện Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa, Vạn Ninh thuộc tỉnh Khánh Hòa;

– Các huyện Ninh Hải, Thuận Bắc thuộc tỉnh Ninh Thuận;

– Huyện Đăk Hà thuộc tỉnh Kon Tum;

– Các huyện Đức Trọng, Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng;

– Thị xã La Gi và các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam thuộc tỉnh Bình Thuận;

– Các huyện Trảng Bàng, Gò Dầu thuộc tỉnh Tây Ninh;

– Các thị xã Đồng Xoài, Phước Long, Bình Long và các huyện Đồng Phú, Hớn Quản thuộc tỉnh Bình Phước;

– Các huyện còn lại thuộc tỉnh Đồng Nai;

– Các huyện còn lại thuộc tỉnh Bình Dương;

– Các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức, Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

– Các huyện Thủ Thừa, Đức Huệ, Châu Thành, Tân Trụ, Thạnh Hóa thuộc tỉnh Long An;

– Thị xã Gò Công và huyện Châu Thành thuộc tỉnh Tiền Giang;

– Huyện Châu Thành thuộc tỉnh Bến Tre;

– Các huyện Bình Minh, Long Hồ thuộc tỉnh Vĩnh Long;

– Các huyện thuộc thành phố Cần Thơ;

– Thị xã Hà Tiên và các huyện Kiên Lương, Phú Quốc, Kiên Hải, Giang Thành, Châu Thành thuộc tỉnh Kiên Giang;

– Các thị xã Châu Đốc, Tân Châu thuộc tỉnh An Giang;

– Thị xã Ngã Bảy và các huyện Châu Thành, Châu Thành A thuộc tỉnh Hậu Giang;

– Các huyện Năm Căn, Cái Nước, U Minh, Trần Văn Thời thuộc tỉnh Cà Mau.

4. Vùng IV, gồm các địa bàn còn lại./.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Chuyên Tư vấn về xử lý vi phạm hành chính.- Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo...Nhận làm bài giảng powerpoint tuyên truyền Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

79 Bình luận

 1. tăng doanh nghiệp thôi à? giáo viên ko đc tăng à?

 2. Nghị định này không áp dụng với đối tượng là bộ đội và người hưởng lương hưu nên những người này không được tăng lương theo nghị định này

 3. Theo ND cac vung chia da ro rang tai sao thuc hien lai khong dung theo cac vung. các quan va 1 so huyen cua Hai phong la vung I, the ma huong luong toi thieu lai la vung 4?

 4. Theo NĐ 70 thì các DN tại các quận nội thành Hải Phong có được hưởng đúng vung I không?

 5. Vũ Đức Mạnh

  Đọc Nghị định 70 này tôi thấy có mấy vấn đề sau, các bạn kiểm tra giúp tôi nhé:
  – Nghi định ban hành ngày 22/8/2011, tại điều 2 quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1/10/2011 – 31/12/2012, Tại điều 5 lại quy định hiệu lực của Nghị định từ ngày 5/10/2011. Lủng củng và khó hiểu quá!!!
  – Khoản 2 điều 5: “Bãi bỏ Nghị định số 107/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài….”
  Nhưng:
  + Nghị định 107/2010/NĐ-CP lại là “Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam”
  + Nghị định 108/2010/NĐ-CP lại là “Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động”

  Như vậy Nghị định 70 này dẫn chiếu sai 2 nghị định 107 và 108???

  Các bạn kiểm tra lại giúp xem có đúng vậy không nhé.

  • Tôi cũng thấy Nghị định 70 dẫn chiếu sai 2 Nghị định 107 và 108

  • Văn Phạm pháp luật mà làm nhầm lẫn lung tung, có vài trang giấy thôi cũng không thống nhất với nhau. Để xảy ra nhiều tranh cãi.

  • Tai cac ban chua hoc luat viet nam thoi. Đi hoc đi roi hieu nha, neu khong thi den luat su tu van cho.
   Nghị đinh này ngày 5/10/2011 mới có hiệu luạt áp dụng.
   còn ngày 01/05/2011 là noi dung ghi trong nghị định buôc ta phai thực hiện.

 6. cho mình hỏi cách phân biệt thuộc vùng nào sao mình đọc thấy khó hiểu quá vậy? như trên vùng II: Thành phố Hưng Yên và các huyện Mỹ Hào, Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ thuộc tỉnh Hưng Yên
  vùng III lại nói :Các huyện còn lại thuộc tỉnh Hưng Yên;

  – Các huyện Mỹ Hào, Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ thuộc tỉnh Hưng Yên;
  vậy thì như chỗ mình là huyện Ân Thi thuộc tỉnh Hưng Yên thì thuộc vùng nào vậy?
  Cảm ơn

  • vay thi cho ban va Huyen An Thi cua ban thuoc vung III roi! vi vung II chi co TP Hung Yen va cac huyen My Hao, Van Lam, Van Giang, Yen My thoi. Con cac huyen khac cua Hung Yen deu thuoc vung III ban a!

 7. Tỉnh Bình Định thuộc vùng nào

 8. Ngày 11/8/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 34/2009/NQ-CP về việc thành lập thành phố Bến Tre trực thuộc tỉnh Bến Tre. Sau hơn 2 năm thành lập, đô thị loại 3 này vẫn thuộc vùng IV. Trong khi đó, huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre lại thuộc vùng III.
  Thật là khó hiểu???

 9. Xin hỏi: Sao vùng II và vùng III đều có các huyện văn lâm, mỹ hào, văn giang, yên mỹ. vậy chính xác là vùng nào?

 10. 1. Các vùng đề nghị phân theo khu vực tỉnh hoặc thành phố.
  2. Trong một tỉnh không nên áp dụng 2 mức khác nhau. Ví dụ: Quảng Ngãi các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh thuộc vùng III trong khi đó huyện Tư Nghĩa mức vật giá, nhân công…hoàn toàn như thành phố Quảng Ngãi nhưng áp dụng vùng IV (huyện Tư Nghĩa nằm bao bọc thành phố Quảng Ngãi).
  Vấn đề này trước đã có nhiều ý kiến không đồng tình, do đó Chính phủ sáng suốt xem xét điều chỉnh. Đề xuất Quảng Ngãi mức 1.500.000 đ

 11. Giáo viên có tăng lương không?

 12. có sai sót gì chăng trong việc đăng nghị định 70, đề nghị admin xem lại. Chứ mình nghĩ ko có chuyện nghị định bị nhầm

  • Đúng là có sai sót trong quá trình chuyển từ file gốc (pdf) sang file đọc đã làm thay đổi vị trí giữa Nghị định 107 và 108.
   Cảm ơn bạn, mình đã chỉnh sửa lại cho đúng.
   Rất mong nhận được ý kiến của quý bạn đọc nếu phát hiện có gì sai sót.
   Chân thành cảm ơn!

   • Mình đọc NĐ 70/2011/NĐ-CP trên một số trang web khác thấy nội dung hoàn toàn giông nhau, chẳng lẽ sai sót trên đều do lỗi khi chuyển từ file PDF sang file đọc ?!!!

    • Không chỉ Nghị định 70 mà trước đây nghị định 40/2010 về kiểm tra xử lý văn bản QPPL khi chuyển từ file gốc pdf (là file để đăng công báo có giá trị như bản chính) sang file đọc cũng bị lỗi từ HĐND huyện thành HĐND tỉnh. Những văn bản QPPL mà đã chuyển qua dạng file đọc được cung cấp trên internet khoong phải lúc nào cũng chính xác như văn bản gốc, vì các phẩn mềm dùng để chuyển đuôi đều là miễn phí. Khi bạn cảm thấy có sai sót thì nên đối chiếu lại với bản gốc để xác minh văn bản nào đúng.

 13. minh la mot cong chuc nhung minh thay muc luong hien tai minh rat tiet kiem van khong the du cho chi tieu . Khi nghe tin co tang luong thuc su minh rat mung nhung lai nham lan roi vi ben khoi minh khong tang luong. nghe tin la 5 thang sau khi nghi dinh nay ban hanh thi ben cong chuc nha nuoc cung duoc tang. Toi hy vong tin nay se thanh hien thuc . Vi binh thuong lam tu o ngoai bao gio luong cung nhieu hon so voi tinh theo he so nha nuoc nen da nhieu nay lai nhieu hon nua. neu ben nha nuoc khong tang len thi that la bat cong va ro rang khong co su cong bang.

 14. Toi doc ma chang biet toi thuoc vung nao nua?, nha nuoc minh phan vung nhu the nao?, the nao thi duoc goi la vung 1, vung 2 va vung 3? tang thi tang dong deu di cho dan chu, lai con vung no vung kia.

  • bac oi dieu kien cua tung vung co su khac biet, khoang cach ve dieu kien kinh te xa hoi, cung nhu muc song cua moi vung co su khac biet nenphai phan vung nhu vay va lai Ngan sach Nha nuoc co han bac a!

 15. khong cong bang doanh nghiep tang luong ma cac co quan nha nuoc khong tang .thuc te cac doanh nghiep ngoai2 co1 tra luong dung nhu nghi5 dinh da dua ra dau

 16. Cho tôi hỏi? Cán bộ làm trong cơ quan nhà nước, cán bộ hưởng phụ cấp có được áp dụng nghị định này không? Xin cám ơn rất nhiều!!!!

  • không. Nghị định này chỉ áp dụng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan tổ chức có thê mướn lao động

 17. Cho tôi hỏi mục 2 – Điều 3. “Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này.” – Có áp dụng đối với công nhân tốt nghiệp 12/12 không?

 18. sao lại không có tỉnh Ninh Thuận _TP Phan Rang thuộc vùng nào vậy ạh!?

 19. Mình học đại học ra và đang làm trong doanh nghiệp nhà nước thì với sự điều chỉnh này lương của mình sẽ là bao nhiêu có phải = 2,34 x lương tối thiểu không?

 20. minh khong hieu la chia vung kieu gi nua.. Hien tai nhu o nge an co thanh pho co thi xa cung co mot so kcn ma minh ko biet la xep vao vung nao nua, ban nao co the cho minh biet duoc ko

 21. minh lam nganh Y, co dc tang luong theo Nghi dinh nay ko vay ban !

 22. Vay thi bao gio Nganh Y moi dc tang luong toi thieu day, da ngheo gio lai con ngheo hon. VNPT co dc tinh la trong nha nuoc khong ha ban, hay la van thuoc khoi doanh nghiep

 23. Xin hỏi huyện Ia Grai-Tỉnh Gia lai thuộc vùng nào ? Giáo viên có được tăng lương tối thiểu không?

 24. Công chức nhà nước ăn lương nhà nước thì tăng sao được, vì tăng thì ngân sách của nhà nước sẽ bị hụt.

  Không cần hỏi cũng biết mà

 25. Một số vướng mắc về Nghị định 70/2011/NĐ-CP:
  Điều 2. Mức lương tối thiểu vùng
  Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01 tháng 10 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 như sau:
  Điều 5. Hiệu lực thi hành
  1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 10 năm 2011.
  Vậy những người lao động làm việc trong thời gian từ ngày 01/10/2011 đến ngày 04/10/2011 có được áp dụng dụng mức lương tối thiểu theo NĐ 70 hay không.
  Nếu chủ thuê lao động nói rằng NĐ 70 có hiệu lực thi hành từ ngày 05/10/2011.
  Khoản 2, Điều 5 có ghi:
  2. Bãi bỏ Nghị định số 107/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, các nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam;
  Ghi như vậy có phải là đã có sự nhầm lẫn nội dung giữa Nghị định 107/2010/NĐ-CP và 108/2010/NĐ-CP không?
  Rõ ràng Nghị định 107/2010/NĐ-CP áp dụng cho doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Còn Nghị định 108/2010/NĐ-CP áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam ngoài nhà nước.
  Phần phụ lục:
  Vùng II và vùng III đều có các huyện Mỹ Hào; Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ thuộc tỉnh Hưng Yên;

  Nghị định có mấy trang thôi. Không lẽ sau khi soạn thảo ra không có ai đọc lại mà đã ban hành ngay.
  Về văn phạm pháp luật thì không nên để có những sai sót như vậy chứ.

  • cho mình hỏi: cty m là cty TNHH thuộc điều chỉnh mức lương tối thiểu vậy từ 1/10/2011 đến 31/12/2012 cty m phải sửa theo mức lương tối thiểu mới theo quy định để tính BHXH,BHYT a?

  • Bỏ kiểm sát văn bản của ngành Kiểm sát nên mới thỏa mái được tí, các Pác cố gắng luận đi nhá

 26. Thế cho mình hỏi mình ỏ Đống Đa,-Hà Nội thì thuộc vùng nào?
  Và bạn tôi ỏ Thanh Hóa hì thuộc vùng nào? Tôi đọ tôi cũng chảng hiểu vùng nhu thế nào để áp cho mình nũa?
  Xin chỉ giúp tôi vói?
  Cám on.

  • Đống Đa – Hà Nội thuộc vùng I; Thành phố Thanh Hóa thuộc tỉnh Thanh Hóa thuộc vùng III, các huyện của tỉnh Thanh Hóa thuộc vùng IV

 27. Về nghị định 70 của chính phủ, tôi có gặp 01 trường hợp như sau:
  cty tôi đang làm việc thuộc vùng 01 và mức lương tối thiểu phải là 2triệu VND/tháng, đầu tháng 08-2011, cty tôii có phụ cấp hổ trợ cho người lao động về CPI (bù trược giá) là 200.000VND, nhưng đến đầu tháng 10-2011, thì số tiền này được chuyển vào mức lương căn bản và không được tăng thêm lương (mức lương hiện tại là 1.850.000VND). Như vậy thì cty tôi đã thực hiện đúng với nghị định 70/2011 chưa?nếu chưa thì có thể chỉ cho tôi biết là cty tôi đã sai những điểm nào, theo nghị định nào? tôi rất băn khoăn về vấn đề này. Rất mong được sự đòng góp và giúp đỡ của tất cả mọi người. Tôi xin chân thành cám ơn!

 28. Cho tôi hỏi mục 2 – Điều 3. “Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này.” – Vậy thời gian thử việc của công nhân và thời gian đã qua học nghề là được phân biệt hay được xem là như nhau.

 29. Xin tư vấn về nghị định tăng lương 70/2011/NĐ - CP

  Chào Anh – Chị!
  Em vừa xem nghị định tăng lương 70/2011/NĐ – CP của chính phủ trên trăng web của Phòng Tư Pháp Tam Kỳ.
  Em cảm ơn anh chị rất nhiều.
  Qua đây em cũng có 1 thắc mắc chưa rõ lắm, mong nhờ anh chị tư vấn giùm em nhé.
  Trong nghị định có ghi “mức lương tối thiểu”, chứ không phải là “mức lương cơ bản tối thiểu”, em nghĩ 2 cụm từ này hoàn toàn khác nhau.
  Vì hiện nay, các công ty tư nhân có mức lương cơ bản + phụ cấp +…..
  Vậy xin cho em hỏi, mức lương tối thiểu ở đây có phải có nghĩa là tổng lương thực tế khi lãnh (bao gồm cơ bản + phụ cấp +…) hay không? hay nghị định chỉ tăng mức lương cơ bản mà thôi?
  Rất mong anh chị tư vấn giùm em, để công ty em có đề nghị tăng lương đúng đắn.
  Em xin trân trọng cảm ơn!

 30. xin hỏi các quận huyện của khu vực nội thành hà nội theo nghị định 70 thuộc vùng nào. Trong vùng 2 cũng chỉ nói: các HUYỆN còn lại thuộc thành phố Hà Nội. Vậy các quận thuộc thành phố hà nội không nói đến trong vùng 1 thì sao???
  Công ty tôi đóng bảo hiểm từ tháng 4/2011. vậy sau khi gửi đăng ký cấp sổ bảo hiểm giữa tháng 10 (công ty đã đóng bảo hiểm được 6 tháng trước khi có NĐ 70) lại phải điều chỉnh lại mức lương cơ bản theo nghị đinh 70.thì mới được cấp sổ?

 31. Viet Nam nay luat phuc tap qua nhi?????

 32. Đây là Nghị Định của Chính Phủ, thế còn Thông tư của Bộ lao động –
  Thương binh xã hội hướng dẫn cụ thể như thế nào để Doanh nghiệp
  còn thực hiện. Đề nghị Bộ ra Thông tư sớm nhất.

  • ĐÃ CÓ THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN RỒI BẠN. Thông tư 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2011 hướng dẫn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành (Có hiệu lực 31/10/2011)

 33. Xin các chuyên gia cho tôi hỏi, khi thực hiện mức lương TT vùng theo Nghị định 70 của Chính phủ thi tiền lương nghỉ phép hàng năm được tính theo mức lương TT vùng hay mức lương tối thiểu chung?

 34. Đặng Văn Trường

  Các anh, chị kiểm tra lại giúp cho Uông Bí ở vùng 2 hay vùng 3. Uông Bí đã công bố trở thành Thành phố từ 25/02/2011 rồi mà sao vẫn để “thị xã Uông Bí là thế nào, đề nghị các anh, chị kiểm tra lại)

 35. Trong quy dinh không thấy thành phố Bắc Giang thuộc vùng nào xin hỏi việc áp dụng như thế nào

 36. Cho em hỏi Hà Nam thuộc vùng nào, tìm mãi mà chả thấy. Trả lời ngay giúp em nhé, em cần gấp

 37. xin các bác hiểu luật giúp em với. Em đọc mãi mà ong cả thủ không hiểu gì cả. Em làm ở cụm cảng hàng không sân bay miền bắc thuộc diện công ty nhà nước liệu có được áp dụng không? Hiện nay chỗ em vẫn chưa áp dụng.

 38. cho tôi hỏi dự kiến thơi gian tăng lương cơ bản của chính phủ là bao giờ vá mức tăng là bao nhiêu

 39. tôi đang công tác tại chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, xin hỏi tôi có được tăng lương tối thiểu vùng theo Nghị định 70 của Chính phủ không?

 40. Lê Nhật Trường

  Có nghị định tăng lương như vậy mà doanh nghiệp không tăng thì có bị phạt hay không vậy?

 41. Vay mình làm tại công ty tư nhân tại cau giấy mới mức lương 2.2tr và phụ cấp xăng xe điện thoại dc 600k nua thì co dung quy định ko với trình độ đại học la 2.34

 42. Trong một tỉnh thành không nên có sự phân biệt vì:
  1. Vật giá ở thành phố có hơn ngoài thành là bao thậm chí có không ít mặt hàng ở thành phố rẻ hơn.
  2. Cán bộ muốn làm việc ở thành phố hơn là ở nơi khác….
  3. Có vấn đề nảy sinh khác gây dư luận không được tốt cho chính phủ. Chính phủ sáng suốt điểm này.
  Đề xuất:
  1. Trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì áp dụng một mức
  2. Lương đối với cán bộ cấp tỉnh không vượt 9.000.000 đ/tháng kể cả phụ cấp. (Vì mức sống của người dân Việt Nam còn thấp…).
  3. Khu vực 3, 4 lấy chung một mức…..
  Vì nhân dân, Cám ơn chính phủ

 43. Cho mình hỏi. Thành phố Móng Cái thuộc vùng II,
  theo thông tư 04, phần chi phí chung. bảng 3.8 – Định mức chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, có đoạn: ” Đối với công trình xây dựng tại vùng núi, biên giới, hải đảo thì định mức tỷ lệ chi phí chung sẽ được điều chỉnh với hệ số từ 1,05 đến 1,1 do chủ đầu tư quyết định tùy điều kiện cụ thể của công trình”.
  Vậy thành phố Móng Cái có được áp dụng tỷ lệ định mức chi phí chung theo TT04 hay không? Và căn cứ vào đâu để xác định : vùng núi, biên giới, hải đảo?
  Cám ơn.

 44. diệp thị mỹ son

  sóc trăng năm vùng mấy?có phải vùng III không?

 45. minh lam o cong ty TNHHMTV Khai thac thuy loi thi co duoc dieu chinh muc luong toi thieu vung theo ND70 khong?

 46. toi muon biet van ban nao cua bo xay dung huong dan ve dieu chinh nhan cong trong don gia xay dung theu nghi dịnh 70 ve luong toi thieu cho toi biet

  • Toi lam o cong ty TNHHMTV thuy loi Phuc Yen Vinh Phuc .cong ty toi dang tra luong cho CBCNV la he so luong x 830.000d. hoi cach tra luong do co dung khong tai sao cong ty khong cho ap dung ND70 CP cua chinh phu

 47. Cho tôi hỏi có phải chỗ phân vùng đã bị nhầm lẫn giữa vùng I và vùng II???

 48. Hộ SXKD o Huyen AnDuong-Haiphong, thì thuoc vung II,để tính múc Doanh thu không phải nộp thuế?

 49. cho em hỏi một công ty TNHH ở Gia Lâm, Giám đốc trả lương tối thiểu là 830.000/ tháng. Nhân viên thắc mắc GĐ bảo Gia Lâm là huyện ngoại thành nên chưa áp dụng mức lương mới. Công ty chưa áp dụng mức lương tối thiểu tại NĐ 70 thì bị xử lý như thế nào?

 50. Thang xác nhận thuộc vùng nào là dựa vào trụ sở chính nơi đặt công ty, doanh nghiệp hay là dựa vào nơi công tác của nhân viên???

 51. Công ty của tôi trụ sở chính thuộc vùng III, các chi nhánh, các đơn vị trực thuộc thì thuộc các vùng khác (công ty tư nhân). Như vậy, lương của nhân viên ở các đơn vị thì tính lương theo vùng nào?
  Mong các anh chị tư vấn sớm dùm em!

 52. Tại khoảng 2, điều 3 có ghi:
  “Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này.”
  Như vậy, Tôi xin hỏi với trình độ Đại học, Cao đẳng, TCCN là lao động đã qua học nghề chưa? Và có được áp dụng theo điều khoản trên không?

 53. toi thuc su ko hieu cac cap co lien quan den viec tinh luong huu cho nguoi lao dong nghi huu nhu the nao ma toi nghi huu tu thang 1 nam 1991. toi la tho han dien bac 7/7co duoc huong boi duong độc hại tôi dc hưởng78%của 415,5 hào ma hien gio toi chi dc linh có 2.440.700 vnd 1 thang qua la qua thâp so với nhung nguoi nghí sau nam 1993 tôi ko hiêu cách tính như thê nào mà chúng tôi lại dc ít tiên lương như vậy ?tôi muốn dc các cơ quan bộ lđtbxh xem xet và giải thích giùm xin cám ơn

 54. Xin cho tôi hỏi, từ năm 1991 đến năm 2012, mức lương tối thiểu vùng mà nhà nước quy định thay đổi bao nhiêu lần và cụ thể tháng năm nào.
  Hiện tại tôi đang công tác cho một công ty, mới vào làm và đang giải quyết chế độ nên tôi cần sự trơ giúp từ các cơ quan Nhà Nước.

  Cụ thể: ông Nguyễn văn Hậu, vào làm công ty và ký HĐLĐ tháng 18/12/1991 và nghĩ việc từ 18/12/2012,hệ số lương bình quân 5 năm cuối của ông hậu là 3.51. Công ty tôi yêu tôi giải quyết chế độ cho Người lao động.

  Thực sự việc này tôi rất cần được sự tư vấn.
  Mong được sự phản hồi sớm nhất từ cơ quan ban ngành.
  Xin cảm ơn.

 55. mức lương áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước

  cho hỏi công ty THHN nọtt thành viên khai có được áp dụng mức lương vùng không

 56. Ở Công ty lưới điện cao thế miền trung , chi nhánh điện cao thế Phú yên .Cùng trong ngành điện mà sao bên Truyền tải họ thực hiện mức lương tối thiểu vùng ngày 01/10/2011 mà xí nghiệp này lại cứ trả 830.000 đồng không hiểu áp dụng gì .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *