Công văn 1055/LĐTBXH-KHTC năm 2015 thực hiện Nghị định 20/2015/NĐ-CP về điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng, Bộ yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố:

1/ Tổng hợp nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện điều chỉnh trợ cấp theo quy định tại Nghị định 20/2015/NĐ-CP từ ngày 01/01/2015.

Trong khi chờ được bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố được phép sử dụng kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2015 đã được thông báo để điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp cho đối tượng.

2/ Báo cáo gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục Người có công) trước ngày 10/4/2015 (theo mẫu biểu đính kèm) để tổng hợp đ nghị Bộ Tài chính bổ sung dự toán kinh phí thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch – Tài chính, điện thoại: 04.38.269.544 và Cục Người có công) để được hướng dẫn thêm./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
TT Doãn Mậu Diệp (để b/c);
Cục NCC (để phối hợp);
Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Phạm Quang Phụng

 

 

Biểu số 1

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội….

TỔNG HỢP NHU CẦU TRỢ CẤP, PHỤ CẤP HÀNG THÁNG TĂNG THÊM NĂM 2015 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 20/2015/NĐ-CP

Đơn vị: 1.000 đồng

ST T

ĐI TƯỢNG

SỐ NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP, PHỤ CẤP HÀNG THÁNG TẠI THỜI ĐIỂM 01/01/2015

QUỸ TRỢ CẤP, PHỤ CẤP THÁNG 01/2015

TRỢ CẤP, PHỤ CẤP TĂNG THÊM 1 THÁNG

TRỢ CẤP, PHỤ CẤP TĂNG THÊM NĂM 2015

THEO NĐ SỐ 101/2013/NĐ-CP

THEO NĐ SỐ 20/2015/NĐ-CP

A

B

1

2

3

4=3-2

5=4×12

TỔNG CỘNG

I. NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG

1

Người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945 thuộc diệnthoát ly

2

Người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945 thuộc diện không thoát ly

3

Người hoạt động từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa

II. BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG, ANH HÙNG

1

Bà mẹ Việt Nam anh hùng

2

Anh hùng LLVT, anh hùng lao động trong thời kỳ KC

III. THƯƠNG BINH (TB), NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ TB

1

Suy giảm khả năng lao động từ 21 – 80%

2

Suy giảm khả năng lao động từ 81 % tr lên

3

Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng

IV. THƯƠNG BINH LOẠI B

1

Suy giảm khả năng lao động từ 21 – 80%

2

Suy giảm khả năng lao động từ 81% tr lên

3

Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng

V. BỆNH BINH

1

Suy giảm khả năng lao động từ 61 – 80%

2

Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

3

Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng

VI. BỆNH BINH HẠNG 3 (BB 3)

1

Suy giảm khả năng lao động từ 41 – 50%

2

Suy giảm khả năng lao động từ 51 – 60%

VII. NGƯỜI PHỤC VỤ TB, TB.B, BỆNH BINH, BÀ MẸ VNAH, HĐKC NHIM CĐHH

1

Người phục vụ TB, TB.B, BB từ 81% trở lên

2

Người phục vụ TB, TB.B, BB đặc biệt nặng

3

Người phục vụ Bà Mẹ VNAH

4

Người phục vụ người HĐKC nhiễm CĐHH từ 81 % tr lên

VIII. TRỢ CẤP TUẤT ĐỐI VỚI THÂN NHÂN NCC VỚI CÁCH MẠNG

1

Trợ cấp tuất đối với thân nhân 1 liệt sỹ

2

Trợ cấp tuất đối với thân nhân 2 liệt sỹ

3

Trợ cấp tuất đối với thân nhân 3 liệt sĩ trở lên

4

Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân liệt sỹ

5

Trợ cấp tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác

6

Trợ cấp tuất đối với thân nhân cán bộ lão thành cách mạng

7

Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân cán bộ lão thành cách mạng

8

Trợ cấp tuất đối với thân nhân cán bộ tiền khi nghĩa

9

Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân cán bộ tiền khởi nghĩa

10

Trợ cấp tuất đối với thân nhân của TB, TB.B, BB suy giảm KNLĐ từ 61% trở lên từ trần

11

Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của TB, TB.B, BB từ 61% trở lên từ trần

12

Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người HĐKC bị nhiễm CĐHH từ 61 % tr lên từ trần

13

Trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người HĐKC bị nhiễm CĐHH từ 61% tr lên từ trn

IX. NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

1

Trợ cấp hàng tháng đối với NCC giúp đỡ CM trước T8/1945

2

Trợ cấp nuôi dưỡng đối với NCC giúp đỡ CM trước T8/1945

3

Trợ cấp hàng tháng đối vớiNCC giúp đỡ CM trong kháng chiến

4

Trợ cấp nuôi dưỡng đối với NCC giúp đỡ CM trong kháng chiến

X. NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIM CHT ĐỘC HÓA HỌC

1

Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

2

Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng

3

Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 61%-80%

4

Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 41%-60%

5

Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 21%-40%

XI. CON Đ NGƯỜI HĐKC NHIM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC

1

Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

2

Suy giảm khả năng lao động từ 61% – 80%

XII. NGƯỜI HĐCM HOẶC HĐKC BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY

 


LẬP BIỂU


PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Ngày        tháng      năm 2015
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Biểu số 2

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội….

TỔNG HỢP NHU CẦU TRỢ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG THÁNG TĂNG THÊM TRONG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO NĂM 2015 THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 20/2015/NĐ-CP

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Đối tượng

Số người hưởng trcấp GD-ĐT hàng tháng tại thời điểm 01/01/2015

Quỹ trợ cấp tháng 01/2015

Kinh phí tăng thêm 1 tháng

Kinh phí tăng thêm năm 2015

Theo NĐ S101/2013/NĐ CP

Theo NĐ số 20/2015/NĐ-CP

A

B

1

2

3

4=3-2

5=4×12

TỔNG CỘNG

1

Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến

2

Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, thương binh B

4

Con cán bộ LTCM, con cán bộ tiền khởi nghĩa

5

Con Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động trong KC

3

Con Liệt sỹ

6

Con thương binh và người hưởng chính sách như TB, con TB loại B, con BB suy giảm khả năng LĐ từ 61% trở lên

7

Con của người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

8

Con thương binh và người hưởng chính sách như TB, con TB loại B, con BB suy giảm khả năng LĐ dưới 61%

9

Con của người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động dưới 61%

 


LẬP BIỂU


PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Ngày        tháng      năm 2015
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *