Trang chủ / TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT / VĂN BẢN XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH / Công văn 494/TCHQ-PC năm 2015 trả lời vướng mắc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 494/TCHQ-PC năm 2015 trả lời vướng mắc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Trả lời công văn số 67/HQTN-CBL đề ngày 13/01/2015 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh xin ý kiến chỉ đạo về vướng mắc liên quan đến việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại Điều 54 Luật Xử lý vi phạm hành chính; Điều 20 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013. Theo đó, pháp luật xử lý vi phạm hành chính không có quy định hạn chế số lượng người cấp phó được người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thường xuyên tại cùng một thời điểm. Tuy nhiên, để đảm bảo việc giao quyền phù hợp, tránh chồng chéo, đúng nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính, trong văn bản giao quyền phải xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn giao quyền theo lĩnh vực công tác được phân công.

Quy định về giao quyền cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính
Quy định về ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính

Trường hợp khi đã giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thường xuyên cho một cấp phó, nhưng cấp phó được giao quyền thường xuyên vắng mặt trong một thời gian nhất định thì để đảm bảo nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt có thể tự mình ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc giao quyền xử phạt cho một cấp phó khác trong một thời hạn nhất định hoặc theo vụ việc. Trong văn bản giao quyền sau phải thể hiện được nội dung Quyết định giao quyền này chấm dứt hiệu lực hoặc thay thế Quyết định giao quyền trước đó.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh căn cứ vào các quy định của pháp luật nêu trên để giao quyền xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
Như trên;
– P.TCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
– P.TCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
– Lưu: VT, PC(02).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG


Vũ Văn Hải

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Chuyên Tư vấn về xử lý vi phạm hành chính.- Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo...Nhận làm bài giảng powerpoint tuyên truyền Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *