loading...
Trang chủ / Search Results for: tư vấn pháp luật (page 150)

Search Results for: tư vấn pháp luật

Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 quy định mức lương tối thiểu chung (có hiệu lực 01/6/2012)

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một …

Read More »

Nghị định 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản (có hiệu lực 15/5/2012)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Theo đề nghị …

Read More »

Nghị định 16/2012/NĐ-CP ngày 20/3/2012 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch (có hiệu lực 30/4/2012)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của …

Read More »

Nghị định 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012 sửa đổi Điều 7 Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội và Công an nhân dân (có hiệu lực 01/5/2012)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chính phủ ban hành nghị định về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của …

Read More »

Nghị định 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 về Điều lệ Sáng kiến (có hiệu lực 25/4/2012)

CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Điều lệ Sáng kiến. Điều 2. Bộ Khoa học và Công nghệ …

Read More »

Nghị định 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 sửa đổi Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm (có hiệu lực 10/4/2012)

CHÍNH PHỦ Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, NGHỊ ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định …

Read More »

Nghị định 08/2012/NĐ-CP ngày 16/02/2012 của Chính phủ về ban hành quy chế làm việc của Chính phủ (có hiệu lực 15.4.2012)

CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế làm việc của Chính phủ. Điều 2. Nghị định này …

Read More »

Nghị định 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành (có hiệu lực 05/4/2012)

CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; Xét đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ, NGHỊ ĐỊNH: Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định …

Read More »

Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 sửa đổi Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực (có hiệu lực 01/4/2012)

CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn …

Read More »

QUYẾT ĐỊNH 03/2012/QĐ-UBND NGÀY 02/02/2012 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHO NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ KIÊM NHIỆM CÔNG TÁC LÂM NGHIỆP XÃ (CÓ HIỆU LỰC 12/02/2012)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND; Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004; Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày …

Read More »

QUYẾT ĐỊNH 01/2012/QĐ-UBND NGÀY 16/01/2012 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM VỀ ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2012 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 38/2011/QĐ-UBND (CÓ HIỆU LỰC 26/01/2012)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM            Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;           Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;           Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;           Căn cứ Nghị định số …

Read More »

Nghị định 125/2011/NĐ-CP ngày 30/12/2011 quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân (có hiệu lực 15/02/2012)

CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Xét đề nghị của Bộ trưởng …

Read More »