loading...
Trang chủ / Search Results for: luật trẻ em (page 30)

Search Results for: luật trẻ em

Quyết định 2337/QĐ-UBND ngày 19/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định về việc khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (có hiệu lực 19/7/2012)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh tại …

Read More »

Thông tư 02/2012/TT-TTCP ngày 13/7/2012 hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành (có hiêu lực 03/9/2012)

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12; Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH12; Căn cứ Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Căn …

Read More »

Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 (có hiệu lực 01/7/2013)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Phần thứ nhất NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm …

Read More »

Quyết định 16 /2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (có hiệu lực 07/7/2012)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và …

Read More »

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với công chứng viên, chấp hành viên

(PL) Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định 27 quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên, Công chứng viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án (THA).   Theo đó, chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề …

Read More »

Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 sửa đổi Thông tư 08.a/2010/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành (có hiệu lực 10/7/2012 và CÓ ĐÍNH KÈM BIỂU MẪU Ở CUỐI VĂN BẢN)

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Căn cứ Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn …

Read More »

Nghị định 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 sửa đổi Nghị định 35/2003/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 130/2006/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (có hiệu lực 05/7/2012)

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an; Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của …

Read More »

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của UBND Ban hành Quy định quản lý, khai thác các công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (có hiệu lực 03/6/2012)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Tài nguyên Nước ban hành ngày 06/01/1998; Căn cứ Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về cung cấp …

Read More »

Thông tư liên tịch quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sau đây gọi là Thông …

Read More »

Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp do Bộ Tư pháp – Tòa án nhân dân tối cao – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ Công an – Bộ Quốc phòng ban hành (có hiệu lực 28/6/2012)

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Luật Thi hành án hình sự ngày 17 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng …

Read More »