Trang chủ / Search Results for: luật trẻ em (page 30)

Search Results for: luật trẻ em

Quyết định 05/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 Ban hành quy định công tác bảo đảm các chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (có hiệu lực 22/3/2012)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM  Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;  Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH12 ngày 16/12/2002;  Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23/11/2009;  Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ …

Read More »

Nghị định 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 hướng dẫn Luật khoáng sản (có hiệu lực 25/4/2012)

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành …

Read More »

DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT DO BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2011 (Ban hành kèm theo Quyết định 274/QĐ-BTP ngày 22/02/2012 của Bộ Tư pháp)

 Ngày 22/02/2012, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 274/QĐ-BTP v/v công bố Danh mục văn bản, quy định pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 31/12/2011. Dưới đây là danh mục …

Read More »

Công văn 1068/BTP-PBGDPL ngày 15/02/2012 hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Bộ Tư pháp ban hành (có hiệu lực 15/02/2012)

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07-4-2010 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp …

Read More »

Nghị định 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 sửa đổi Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật (có hiệu luật 01/4/2012)

CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về đơn giản …

Read More »

QUYẾT ĐỊNH 03/2012/QĐ-UBND NGÀY 02/02/2012 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHO NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ KIÊM NHIỆM CÔNG TÁC LÂM NGHIỆP XÃ (CÓ HIỆU LỰC 12/02/2012)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND; Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004; Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày …

Read More »

Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 19/01/2012 hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ về học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc rất ít người theo Quyết định 2123/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 – 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính – Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành (có hiệu lực 05/3/2012)

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ …

Read More »

Nghị định 03/2012/NĐ-CP ngày 19/01/2012 sửa đổi Nghị định 109/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đường sắt (có hiệu lực 02/3/2012)

CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị …

Read More »

Điểm nội dung một số văn bản mới trong tuần

*Thời hiệu xử phạt chậm nộp thuế là năm năm. Trong thời hạn này, người nộp thuế phải nộp tiền phạt chậm nộp, quá thời hạn trên thì không phải nộp tiền phạt chậm nộp. (Công văn 17428 ngày 22-12 của Bộ Tài chính) *Khấu trừ thuế GTGT. Kho bạc …

Read More »

Nghị quyết 22/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh Quảng Nam về quy định mức khoán kinh phí hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (có hiệu lực 19/12/2011)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân …

Read More »

Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh Quảng Nam về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (có hiệu lực ngày 19/12/2011)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 03   Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, …

Read More »

Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh Quảng Nam về số lượng và mức phụ cấp đối với Công an viên thường trực cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (có hiệu lực 19/12/2011)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 03 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy …

Read More »