Trang chủ / Search Results for: Luật Phí và lệ phí (page 86)

Search Results for: Luật Phí và lệ phí

Thông tư liên tịch 46/2012/TTLT-BTC-TTCP quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Bộ Tài chính – Thanh tra Chính phủ ban hành (có hiệu lực 01/5/2012)

Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy …

Read More »

Quyết định 05/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 Ban hành quy định công tác bảo đảm các chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (có hiệu lực 22/3/2012)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM  Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;  Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH12 ngày 16/12/2002;  Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23/11/2009;  Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ …

Read More »

Nghị định 16/2012/NĐ-CP ngày 20/3/2012 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch (có hiệu lực 30/4/2012)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của …

Read More »

Quyết định 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 sửa đổi Quyết định 139/2002/QĐ-TTg về khám, chữa bệnh cho người nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành (có hiệu lực 15/4/2012)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày …

Read More »

Nghị định 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 sửa đổi Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm (có hiệu lực 10/4/2012)

CHÍNH PHỦ Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, NGHỊ ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định …

Read More »

Nghị định 08/2012/NĐ-CP ngày 16/02/2012 của Chính phủ về ban hành quy chế làm việc của Chính phủ (có hiệu lực 15.4.2012)

CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế làm việc của Chính phủ. Điều 2. Nghị định này …

Read More »

Nghị định 10/2012/NĐ-CP ngày 17/02/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội (có hiệu lực 10/4/2012)

CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Hình sự năm 1999; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2009; Căn cứ Luật Thi hành án hình sự ngày 17 tháng 6 …

Read More »

QUYẾT ĐỊNH 03/2012/QĐ-UBND NGÀY 02/02/2012 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHO NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ KIÊM NHIỆM CÔNG TÁC LÂM NGHIỆP XÃ (CÓ HIỆU LỰC 12/02/2012)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND; Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004; Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày …

Read More »

Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BTP-UBDT ngày 17/01/2012 hướng dẫn trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số do Bộ Tư pháp – Ủy ban Dân tộc ban hành (có hiệu lực 10/3/2012)

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Căn cứ Nghị định …

Read More »

QUYẾT ĐỊNH 01/2012/QĐ-UBND NGÀY 16/01/2012 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM VỀ ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2012 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 38/2011/QĐ-UBND (CÓ HIỆU LỰC 26/01/2012)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM            Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;           Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;           Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;           Căn cứ Nghị định số …

Read More »

Nghị định 125/2011/NĐ-CP ngày 30/12/2011 quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân (có hiệu lực 15/02/2012)

CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Xét đề nghị của Bộ trưởng …

Read More »

Nghị quyết 31/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh Quảng Nam về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020 (có hiệu lực 19/12/2011)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 03  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và …

Read More »