Tag Archives: Thông tư 03/2021/TT-BNV

Quy định mới về kéo dài thời hạn nâng bậc lương thường xuyên CBCCVC

hồ sơ nâng lương trước thời hạn của CBCC

Ngày 29/6/20201, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, có hiệu …

Read More »