Bộ câu hỏi thi thử nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi thi thử kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức Khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể cấp Bô, ngành Trung ương,  huyện, tỉnh; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo danh mục tại Quyết định số 1090/QĐ-HĐXDNH ngày 05/10/2021 của Chủ tịch hội đồng xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án thuộc Bộ Nội vụ, tập trung vào các văn bản:

1. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi, bổ sung 2019;   

2.Điều lệ Đảng, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

3.Luật Thanh niên,

4.Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

5.Quy định 24-QĐ/TW về thi hành ĐIều lệ Đảng, Hướng dẫn 01 về thi hành Điều lệ Đảng,

6. Nghị định 101 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

7. Nghị định 112 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112

8. Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90

9. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.
10. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.
7. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, 2021 và Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2021- 2030.
11. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
12. Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh….

Tài liệu thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên tỉnh Lâm Đồng năm 2020
Bộ câu hỏi thi thử nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

 Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng Cộng sản Việt Nam phải có điều kiện tuổi đời như thế nào là đúng với Điều lệ Đảng hiện hành?

 
 
 
 

Theo Quy định của Đảng, đảng viên được phép làm việc nào sau đây?

 
 
 
 

 Theo hướng dẫn hiện hành của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, người vào Đảng phải?

 
 
 
 

 Thẩm quyền quyết định kết nạp đảng viên và xét công nhận đảng viên chính thức đối với Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương do?

 
 
 
 

 Theo Điều lệ Đảng hiện hành Đảng viên dự bị không có quyền nào sau đây?

 
 
 
 

 Điều lệ Đảng hiện hành quy định về sinh hoạt định kỳ đối với đảng bộ cơ sở như thế nào?

 
 
 
 

  Điều lệ Đảng hiện hành quy định đảng viên tuổi cao, sức yếu, tự nguyện xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng do tổ chức nào quyết định?

 
 
 
 

 Điều lệ Đảng hiện hành quy định cấp có thẩm quyền xóa tên trong danh sách đảng viên đối với đảng viên bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí mà không có lý do chính đáng trong thời gian?

 
 
 
 

Điều lệ Đảng hiện hành quy định cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh là?

 
 
 
 

Điều lệ Đảng hiện hành quy định giữa 2 kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh là?

 
 
 
 

Điều lệ Đảng hiện hành quy định hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng là?

 
 
 
 

  Điều lệ Đảng hiện hành quy định hình thức kỷ luật đối với đảng viên chính thức là?

 
 
 
 

Theo hướng dẫn hiện hành của Văn phòng Trung ương Đảng về quy định chế độ đóng đảng phí, quy định đảng viên trong các cơ quan hành chính đóng đảng phí hằng tháng bằng?

 
 
 
 

Tổ chức cơ sở Đảng theo Điều lệ Đảng hiện hành bao gồm

 
 
 
 

Mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam là xây dựng nước Việt Nam như thế nào?

 
 
 
 

Trong cơ quan lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, cơ quan lãnh đạo nào mà cấp uỷ cùng cấp không lập đảng đoàn?

 
 
 
 

Theo Quy chế bầu cử trong đảng, hình thức biểu quyết giơ tay (sử sụng thẻ đảng viên) để biểu quyết được thực hiện trong trường hợp nào?

 
 
 
 

Loại quan hệ nào sau đây không phải là quan hệ giữa các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy với cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh ủy trong thực hiện công tác chuyên môn và công tác cán bộ theo phân cấp?

 
 
 
 

Tổ chức Đảng nào dưới đây không được lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy?

 
 
 
 

Theo Quy định thi hành Điều lệ Đảng hiện hành, cấp ủy triệu tập đại hội có nhiệm vụ quyết định và thông báo thời gian khai mạc đại hội trước bao nhiêu lâu?

 
 
 
 

Đại hội Đảng lần thứ mấy có chủ trương cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân?

 
 
 
 

. Biểu hiện nào của cán bộ, đảng viên không phải là biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị?

 
 
 
 

  Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

 
 
 

 Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

 
 
 

  Quyền lực nhà nươc là

 
 
 

 Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng

 
 
 

 Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?

 
 
 
 

  Thẩm quyền quy định chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do cấp tỉnh quản lý 

 
 
 

 Đâu không phải là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân

 
 
 
 

 Việc đào tạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện?

 
 
 

  Đối tượng, điều kiện đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học?

 
 
 

 Trong cùng một thời điểm xem xét xử lý kỷ luật, nếu cán bộ, công chức, viên chức có từ 02 hành vi vi phạm trở lên thì bị xử lý kỷ luật như thế nào?

 
 
 

 Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm mà  Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nặng hơn so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì ?

 
 
 

 Đâu không phải là nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức?

 
 
 

  Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì đánh giá như thế nào?

 
 
 

 Chính phủ không có chức năng nào ?

 
 
 
 

  Công đoàn Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam là?

 
 
 

 Thời hiệu xử lý kỷ luật 02 năm áp dụng đối với hành vi nào? (Luật mới)

 
 
 

 Việc đánh giá cán bộ được thực hiện khi nào?

 
 
 

 Kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Hội đồng nhân dân do ai triệu tập.

 
 
 

Hội đồng nhân dân miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân theo đề nghị của?

 
 
 
 

 Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân có  nhất thiết là đại biểu Hội đồng nhân dân không?

 
 
 
 

 Số, ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật phải thể hiện rõ?

 
 
 

 Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được làm những việc nào dưới đây?

 
 
 
 

Theo Các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII thì  Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là?

 
 
 

 Theo quan điểm của Nghị quyết 26  thì Xử lý hài hoà, hợp lý mối quan hệ giữa  xây và chống, trong đó?

 
 
 

Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì đến năm 2030 Tiếp tục giảm bình quân bao nhiêu phần trăm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025?

 
 
 
 

Địa danh ghi trên văn bản do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành là?

 
 
 

Vụ thuộc tổng cục thuộc bộ có từ 15 đến 20 biên chế công chức được bố trí không quá bao nhiêu cấp phó? (Mới theo NĐ 101/2020)

 
 
 

Một trong những tiêu chí bắt buộc công chức không giữ chức vụ lãnh dạo quản lý phải đạt được để đánh giá  hoàn thành  nhiệm vụ ?

 
 
 

Theo Hiến pháp 2013 thì chức năng nào không phải của Chính phủ?

 
 
 
 

Thẩm quyền công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh là của ai?

 
 
 
 

Thẩm quyền Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện?

 
 
 
 

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân có nhất thiết là đại biểu Hội đồng nhân dân không?

 
 
 
 

Phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới bao nhiêu tháng tuổi thì chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác?

 
 
 
 

Một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 là:

 
 
 
 

Đến năm bao nhiêu thì Tối thiểu 80% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên.

 
 
 
 

Vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác quản trị nội bộ được thành lập khi khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ bao nhiêu biên chế công chức trở lên? (Mới theo NĐ 101/2020)

 
 
 
 

Thẩm quyền chỉ đạo xây dựng và ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để thực hiện thống nhất trong toàn địa phương.

 
 
 
 

Quy định nào dưới đây không nằm trong tiêu chí đánh giá CBCCVC về Đạo đức, lối sống

 
 
 
 

Question 1 of 60

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi  nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức với gần 1000 câu hỏi và đáp án

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học văn phòng theo 6 modul tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

4 Bình luận

  1. Nguyễn Minh Khôi

    Xin lỗi, a có thể cho e xin tài liệu ôn thi tin học văn phòng (MS office 2010) và tiếng anh trình độ A2, tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức Quan trắc viên Tài nguyên môi trường hạng 3 tỉnh Bắc Giang được ko ạ? Em cảm ơn

  2. e xin tài liệu ôn thi tin học văn phòng và tiếng anh trình độ B1 thi công chức ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *