Bộ câu hỏi thi thử viên chức ngành Giáo dục năm 2024

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi thi thử kiến thức chung kỳ thi viên chức Ngành giáo dục năm 2024, gồm 42 câu tập trung vào các văn bản:

Danh mục văn bản ôn thi viên chức giáo dục

Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019; 

– Luật   Giáo dục năm 2019;

– Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định 29/2023/NĐ-CP về tinh giảm biên chế

Phần mềm thi thử công chức, viên chức
Thi thử trắc nghiệm kiến thức chung viên chức ngành giáo dục

Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Khóa 11 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế…

Phần mềm thi thử viên chức Ngành giáo dục năm 2024

1.  Vào thời điểm nào, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với các giáo viên dạy cùng lớp, thông qua các nhận xét, các biểu hiện trong quá trình đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của mỗi học sinh?

 
 
 

2.  Những năng lực chung được hình thành, phát triển thông qua tất cả các môn học và hoạt động giáo dục gồm?

 
 
 

3.  Quy định nào dưới đây không nằm trong tiêu chí đánh giá CBCCVC về Ý thức tổ chức kỷ luật ?

 
 
 
 

4.   Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 29 thì Đối với giáo dục mầm non?

 
 
 

5. Đâu không phải là Trách nhiệm của nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động trong thực hiện dân chủ trong cơ sở giáo dục công lập?

 
 
 
 

6.    Học sinh học tiểu học ở trường phổ thông có nhiều cấp học học hết chương trình tiểu học, đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được?

 
 
 

7.  Hệ thống giáo dục quốc dân là?

 
 
 

8.   Viên chức được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm

 
 
 

9.  Trong thời gian tập sự,   Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng bao nhiêu phần tră mức lương bậc 2 chức danh nghề nghiệp tuyển dụng?

 
 
 
 

10.   Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW thì  mục tiêu Tiếp tục thực hiện việc giảm đầu mối, phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, thực hiện trong giai đoạn nào?

 
 
 
 

11. Văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục thuộc các loại hình và hình thức đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân cấp?

 
 
 

12.  Vị trí của trường trung học trong hệ thống giáo dục quốc dân?

 
 
 

13.   Nền giáo dục Việt Nam là?

 
 
 

14.   Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường công lập do ai  bổ nhiệm?

 
 
 
 

15. Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành?

 
 
 
 

16.   Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện dân ch trong hoạt động của cơ s giáo công lập gồm?

 
 
 

17.  Giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán là?

 
 
 

18.   Hợp đồng làm việc là?

 
 
 

19.   Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của giáo viên tiểu học phải?

 
 
 

20.   Ứng xử của giáo viên  với cha mẹ người học?

 
 
 

21.  Viên chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?

 
 
 
 

22.  Tài liệu giáo dục địa phương do cơ quan nào tổ chức biên soạn đáp ứng nhu cầu và phù hợp với đặc điểm của địa phương

 
 
 
 

23.  Chậm nhất bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trúng tuyển

 
 
 

24. Theo Luật Giáo dục 2019 thì phương pháp Giáo dục mẫu giáo như thế nào?

 
 
 
 

25.  Cấp học, trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm

 
 
 

26.  Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật đảng thì hình thức kỷ luật hành chính phải như thế nào?

 
 
 

27.  Nguyên tắc  nào dưới đây không nằm trong nguyên tắc quản lý viên chức

 
 
 
 

28.  Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục khác, giảng dạy trình độ sơ cấp, trung cấp gọi là?

 
 
 

29.  Trường tiểu học do cơ quan nào thành lập và quản lý?

 
 
 
 

30.   Một trong những nhiệm vụ của trường mầm non là?

 
 
 

31.   Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 29 về Giáo dục và đào tạo là ?

 
 
 

32.  Tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn như thế nào?

 
 
 

33.   Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu nào?

 
 
 

34. Đối thoại tại cơ sở giáo dục được thực hiện thông qua?

 
 
 

35.   Đâu không phải là Trách nhiệm của nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động trong thực hiện dân chủ trong cơ sở giáo dục công lập?

 
 
 
 

36.  Những năng lực đặc thù được hình thành, phát triển chủ yếu thông qua một số môn học và hoạt động giáo dục nhất định gồm?

 
 
 

37. Quy định nào dưới đây không nằm trong tiêu chí đánh giá CBCCVC về Ý thức tổ chức kỷ luật ?

 
 
 
 

38.    Hoạt động giáo dục được thực hiện theo nguyên lý nào?

 
 
 

39. Trường hợp viên chức bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực? . (Luật mới)

 
 
 

40.  Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp

 
 
 

41.   Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 29 là  Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng nào?

 
 
 

42.   Đâu là Nội dung quản lý viên chức?

 
 
 
 

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi  viên chức ngành Giáo dục năm 2024

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học văn phòng theo 6 modul tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

4 Bình luận

  1. Nguyễn Thanh Hải

    cho em xin tài liệu thi giáo dục

  2. cho em xin tài liệu thi giáo dục với ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *