Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Giáo dục năm 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành giáo dục năm 2024 gồm hơn 700 câu hỏi, đáp án tập trung vào các chuyên đề sau:

Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019;

Luật Giáo dục 2019;

(Chúng tôi còn cung cấp bộ câu hỏi thi giáo viên cho từng cấp học như Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải)

– Nghị định 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức (phần trách nhiệm bồi thường, hoàn trả);

Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 71/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (phần viên chức)

Nghị định 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (phần viên chức)

Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều lệ trường mầm non;

–   Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

–   Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Bo cau hoi trac nghiem thi vien chuc nganh giao duc
Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành giáo dục

–  Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

(Vào đây thi thử trắc nghiệm kiến thức chung viên chức ngành Giáo dục năm 2021)

– Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đạo đức nhà giáo;

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018  của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

– Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

– Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

– Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Khóa 11 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ;

– Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (Đã cập nhật Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT về sửa đổi Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành);

– Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

– Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học

– Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018  ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

– Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Dưới đây là một số câu trọng Bộ câu hỏi ôn thi viên chức Ngành Giáo dục năm 2024 do trangtinphapluat.com biên soạn:

Câu 1. Viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài

a) 3 tháng     b) 6 tháng    c) 9 tháng

Đáp án A

Câu 2. Viên chức bị cảnh cáo thì thời hạn nâng lương bị kéo dài

a) 3 tháng    b) 6 tháng    c) 9 tháng

Đáp án b

Câu 3. Viên chức bị cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài

a) 3 tháng    b) 6 tháng  c) 9 tháng   d) 12 tháng

Đáp án D

Câu 4. Chọn đáp án đúng

a) Viên chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì bị buộc thôi việc, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật

b) Viên chức bị Tòa án kết án phạt tù hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì bị buộc thôi việc, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật

c) Viên chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì bị buộc thôi việc, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án ban hành.

Đáp án A

Câu 5. Chọn đáp án đúng

a) Viên chức quản lý bị Tòa án tuyên phạm tội thì thôi giữ chức vụ quản lý, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

b) Viên chức quản lý bị Tòa án tuyên phạm tội thì đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

c) Viên chức quản lý bị Tòa án tuyên phạm tội thì đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án được ban hành.

Đáp án B

Câu 6. Trường hợp viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ bao nhiêu năm trở lên thì được xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển

a) đủ 05 năm        b) 05 năm       c) 03 năm

Đáp án A

(Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung Ngành Y tế)

(Tải bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức hành chính nhà nước năm 2021 tại đây)

(Tải câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức đơn vị sự nghiệp công lập 2021 tại đây)

Câu 7. Mục tiêu giáo dục nhằm?

a) phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yênước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

b) phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

c) phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Đáp án A

Câu 8. Nền giáo dục Việt Nam là?

a) nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.

b) nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam.

c) nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, quốc tế, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.

Đáp án A

Câu 9.  Hoạt động giáo dục được thực hiện theo nguyên lý nào?

a) học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và xã hội.

b) học đi đôi với hành, gắn lý luận với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

c) học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

Đáp án C

Tải bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành giáo dục 2020
Trắc nghiệm thi viên chức ngành giáo dục

Câu 10. Một trong những nhiệm vụ của trường mầm non là?

a) Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

b) Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ đủ 03 tháng tuổi đến đủ 06 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

c) Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 03 tuổi đến 06 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Đáp án C

Câu 11.  Các loại hình của trường mầm non bao gồm?

a) Trường mầm non công lập do Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và đại diện chủ sở hữu.

b) Trường mầm non dân lập do cộng đồng dân cư ở cơ sở gồm tổ chức và cá nhân tại thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, xã, phường, thị trấn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm điều kiện hoạt động.

c) Trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 12. Nghị quyết số 19-NQ/TW được Ban Chấp hành Trung ương khóa II thông qua tại Hội nghị lần thứ mấy?

a) III        b) IV          c) V      d) VI

Đáp án D

Câu 13. Nghị quyết số 19-NQ/TW được Ban Chấp hành Trung ương khóa II ban hành ngày tháng năm nào?

a) 25/10/2017        b) 28/10/2017         c) 30/10/2017

Đáp án A

Câu 14. Tiêu chí đạo đức nhà giáo ở mức tốt là?

a) Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo;

b) Có ý thức tự học, tự rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo;

c) Là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức nhà giáo.

Đáp án D

Câu 15. Tiêu chí Xây dựng văn hóa nhà trường để đạt mức đạt thì phải?

a) Thực hiện đầy đủ nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường theo quy định;

b) Đề xuất biện pháp thực hiện hiệu quả nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường theo quy định; có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả các vi phạm nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử trong lớp học và nhà trường trong phạm vi phụ trách (nếu có);

c) Là tấm gương mẫu mực, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án A

Câu 16. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP và Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112 thì đối với trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức nào thì việc quy hoạch, bổ nhiệm ứng cử vào chức vụ cao hơn, bố trí công tác cán bộ áp dụng hiệu lực theo quy định của cơ quan có thẩm quyền?

a) giáng chức, cách chức

b) cảnh cáo, giáng chức, cách chức

c) khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức

d) khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức

Đáp án C

Câu 17. Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP thì và Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 115 thì Trường hợp người tập sự có bằng tốt nghiệp ở trình độ đào tạo cao hơn so với yêu cầu về trình độ đào tạo của vị trí việc làm tuyển dụng thì?

a) mỗi mức trình độ đào tạo cao hơn được cộng thêm 01 bậc lương và được hưởng 80% hệ số lương ở bậc được xếp. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật

b) mỗi mức trình độ đào tạo cao hơn được cộng thêm 01 bậc lương và được hưởng 85% hệ số lương ở bậc được xếp. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật

c) mỗi mức trình độ đào tạo cao hơn được cộng thêm 01 bậc lương và được hưởng 90% hệ số lương ở bậc được xếp. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật

d) mỗi mức trình độ đào tạo cao hơn được cộng thêm 01 bậc lương và được hưởng 95% hệ số lương ở bậc được xếp. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật

Đáp án B

Liên hệ mail kesitinh355@gmai.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành giáo dục năm 2024 gồm hơn 700 câu.

Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức

Tải Bộ câu hỏi tin học  (1000 câu hỏi và đáp án), tài liệu Anh văn để thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

57 Bình luận

 1. Ad cho em xin bộ tài liệu thi viên chức năm 2020 được không ạ

 2. Cho e xin bộ tài liệu trắc nghiệm môn kiến thức chung thi viên chức giáo dục với ạ. E cảm ơn nhiều!

 3. Trương Thị Diệp

  cho e xin bộ tài liệu thi viên chưc vỡi ak

 4. A ơi, cho e xin tài liệu ôn thi kiến thức chung ,anh và tin của thi viên chức giáo dục quảng nam với ạ,cảm ơn a

 5. CHO EM XIN BỘ TÀI LIỆU THI VIÊN CHỨC VỚI Ạ, EM CẢM ƠN

  • Cho em xin bộ tài liệu ôn thi viên chức : kiến thức chung + tiếng anh + tin học của thi viên chức giáo dục quảng nam với ạ, em cảm ơn

 6. Cho em xin bộ đề trắc nghiệm và thi viên chức ạ. Em xin cảm ơn

 7. Dạ cho e xin tài liệu với ạ!

 8. cho em xin bộ đề thi công chức giáo dục tỉnh Quảng nam môn tin học và tiếng Anh với ạ

 9. Cho em xin bộ đề trắc nghiệm và thi viên chức ạ. Em xin cảm ơn

 10. cho e xin bộ tài liệu thi viên chức với nhé. THANKS

 11. Cho e xin bộ tài liệu trắc nghiệm môn kiến thức chung thi viên chức giáo dục năm 2020 với ạ. E cảm ơn nhiều!

 12. Cho em xin bộ tài liệu ôn thi viên chức : kiến thức chung + tiếng anh của thi viên chức giáo dục Hà Nội với ạ, em cảm ơn

 13. cho e xin bộ tài liệu ôn KTC thi viên chức ạ. e cảm ơn ạ.

 14. Cho mk xin bộ tài liệu kiến thức chung thì viên chứ vs ạ , e cảm ơn ạ

 15. Ad xin bộ tài liệu thi viên chức trác nghiệm môn tin học dc không ạ

 16. ad cho em xin Bộ câu hỏi ôn thi viên chức Ngành Giáo dục năm 2021 với ạ

 17. Phạm Thị Loan

  Ad cho em xin bộ tài liệu ôn thi viên chức giáo dục đại học với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ!
  Trân trọng!

 18. Dương Văn Hoàng

  cho em xin bộ tài liệu thi viên chức với ạ.

 19. cho mình xin bộ đề thi kiến thức chung của viên chức ngành y tế đc ko ạ

 20. Xin chào Anh(chị).
  Anh (chị) cho e xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung của viên chức giáo dục năm 2021 được không ạ?
  Nếu chưa có thì cho e xin của năm 2020 ạ.
  Em xin chân thành cảm ơn.

 21. Anh (chị) cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức giáo dục với ạ

 22. Cho em xin bộ đề thi trắc nghiệm thi viên chức kiến thức chung có đáp án của sở GD và ĐT. TP. HCM 2020 (thi viên chức nhân viên)

 23. Anh/Chị cho em xin bộ thi kiến thức chung viên chức giáo dục với ak. Cảm ơn Anh/ Chị nhiều

 24. cho e xin bộ câu hỏi thi công chức giáo dục mới nhất với a, e cảm ơn nhiều

 25. dạ cho e xin file luật giáo dục với ạ

 26. Cho e xin bộ câu hỏi thi công chức giáo dục mới nhất với a, e cảm ơn nhiều ạ

 27. cho em xin bộ tài liệu ôn thi trắc nghiệm viên chức với ạ! em cảm ơn

 28. Cho e xin bộ tài liệu trắc nghiệm môn kiến thức chung thi viên chức giáo dục năm 2020 với ạ. E cảm ơn nhiều!

 29. cho e xin bộ đề thi trắc nghiệm kiến thức chung, tin học, tiếng anh với ạ. e cảm ơn ạ

 30. Ad cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi viên chức ngành giáo dục với ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *