Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Giáo dục năm 2019

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành giáo dục năm 2019 gồm 200 câu hỏi, đáp án tập trung vào các chuyên đề sau:

1. Luật viên chức

Câu 1. Viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài

a) 3 tháng

b) 6 tháng

c) 9 tháng

Đáp án A

Bo cau hoi trac nghiem thi vien chuc nganh giao duc
Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành giáo dục

Câu 2. Viên chức bị cảnh cáo thì thời hạn nâng lương bị kéo dài

a) 3 tháng

b) 6 tháng

c) 9 tháng

Đáp án b

Câu 3. Viên chức bị cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài

a) 3 tháng

b) 6 tháng

c) 9 tháng

d) 12 tháng

Đáp án D

Câu 4. Chọn đáp án đúng

a) Viên chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì bị buộc thôi việc, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật

b) Viên chức bị Tòa án kết án phạt tù hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì bị buộc thôi việc, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật

c) Viên chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì bị buộc thôi việc, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án ban hành.

Đáp án A

Câu 5. Chọn đáp án đúng

a) Viên chức quản lý bị Tòa án tuyên phạm tội thì thôi giữ chức vụ quản lý, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

b) Viên chức quản lý bị Tòa án tuyên phạm tội thì đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

c) Viên chức quản lý bị Tòa án tuyên phạm tội thì đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án được ban hành.

Đáp án B

Câu 6. Trường hợp viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ bao nhiêu năm trở lên thì được xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển

a) đủ 05 năm

b) 05 năm

c) 03 năm

Đáp án A

(Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung Ngành Y tế)

(Tải bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức hành chính nhà nước năm 2020 tại đây)

2. Luật giáo dục 2005 sửa đổi, bổ sung 2009

Câu 1. Mục tiêu của giáo dục là

a) đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của cá nhân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

b) đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

c) đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đáp án B

Câu 2. Nền giáo dục Việt Nam là?

a) nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng

b) nền giáo dục có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng

c) nền giáo dục có tính nhân dân, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng

Đáp án A

Câu 3. Hoạt động giáo dục phải được thực hiện theo nguyên lý nào?

a) học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình.

b) học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

c) học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

Đáp án B

Câu 4. Hệ thống giáo dục quốc dân gồm?

a) giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.

b) giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên, tại chức

c) giáo dục chính quy và giáo dục tại chức

Đáp án A

Tải bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành giáo dục 2020
Không phân biệt chính quy – tại chức trong thi tuyển công chức, viên chức

3. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2015 hợp nhất Quyết định về Điều lệ trường mầm non  

Câu 1. Trường mầm non, trường mẫu giáo (sau đây gọi chung là nhà trường), nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được tổ chức theo các loại hình nào dưới đây?

a) công lập, dân lập

b) công lập, tư thục.

c) công lập, dân lập và tư thục.

Đáp án C

(Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức Khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể)

Câu 2. Trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ bao nhiêu tuổi?

a) ba tháng tuổi đến sáu tuổi

b) mười hai tháng tuổi đến sáu tuổi

c) sáu tháng tuổi đến sáu tuổi

Đáp án A

Câu 3. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh   thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với?

a) nhà trường, nhà trẻ.

b) nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

c) Tất cả đáp án trên

Đáp án A

4. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư về Điều lệ Trường Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Câu 1. Trường tiểu học là?

a) cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

b) cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

c) cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục , có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Đáp án B

Câu 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường tiểu học là?

a) Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

b) Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em khuyết tật, trẻ em đã bỏ học đến trường, thực hiện phổ cập giáo dục và chống mù chữ trong cộng đồng

c) Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

5. Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Câu 1. Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn bao nhiêu tuổi so với tuổi quy định

a) 2 tuổi

b) 3 tuổi

c) 4 tuổi

Đáp án B

Câu 2. Học sinh không được lưu ban quá bao nhiêu lần trong một cấp học?

a) 01 lần

b) 02 lần

c) 03 lần

Đáp án B

6. Luật Phòng, chống tham nhũng

Câu 1: Thế nào là tham nhũng?

A) Tham nhũng là hành vi của cán bộ, công chức nhà nước đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

B) Tham nhũnglà hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi.

C) Tham nhũnglà hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

D) Tham nhũnglà hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của người có chức vụ, quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Đáp án C

Câu 2: Những người nào có nghĩa vụ kê khai tài sản?’

(Slide bài giảng tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng)

A) Cán bộ, công chức nhà nước.

B) Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp.

C) Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

D) Cả ba phương án trên.

7. Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Câu 1. Thời gian tập sự đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học là bao nhiêu tháng

a) 9 tháng

b) 10 tháng

c) 12 tháng

Đáp án C

Câu 2. Thời gian tập sự đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng là bao nhiêu tháng

a) 9 tháng

b) 10 tháng

c) 12 tháng

Đáp án A

Câu 3. Thời gian tập sự đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp  là bao nhiêu tháng

a) 3 tháng

b) 6 tháng

c) 9 tháng

Đáp án B

Câu 4. Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật có được tính vào thời gian tập sự hay không?

a) Có

b) Không

c) Tùy từng cơ quan

Đáp án B

8. Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

Câu 1. Chọn đáp án đúng

a)  Tài sản bị mất mát, hư hỏng, thiệt hại do lỗi chủ quan của viên chức thì viên chức phải bồi thường, hoàn trả toàn bộ giá trị thiệt hại gây ra. Nếu tài sản bị mất mát, hư hỏng, thiệt hại do lỗi vô ý của viên chức thì căn cứ vào từng trường hợp cụ thể người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định mức và phương thức bồi thường, hoàn trả.

b)  Tài sản bị mất mát, hư hỏng, thiệt hại do lỗi cố ý của viên chức thì viên chức phải bồi thường, hoàn trả toàn bộ giá trị thiệt hại gây ra. Nếu tài sản bị mất mát, hư hỏng, thiệt hại do lỗi chủ quan của viên chức thì căn cứ vào từng trường hợp cụ thể người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định mức và phương thức bồi thường, hoàn trả.

c)  Tài sản bị mất mát, hư hỏng, thiệt hại do lỗi cố ý của viên chức thì viên chức phải bồi thường, hoàn trả toàn bộ giá trị thiệt hại gây ra. Nếu tài sản bị mất mát, hư hỏng, thiệt hại do lỗi vô ý của viên chức thì căn cứ vào từng trường hợp cụ thể người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định mức và phương thức bồi thường, hoàn trả.

Đáp án C

Câu 2. Trường hợp thiệt hại xảy ra do nguyên nhân bất khả kháng thì viên chức liên quan khôngcó phải chịu trách nhiệm bồi thường, hoàn trả không?

a) Có

b) Không

c) Do thủ trưởng cơ quan quyết định

Đáp án B

Câu 3.  Căn cứ kiến nghị của Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường, hoàn trả, trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kiến nghị, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp ra quyết định yêu cầu viên chức bồi thường thiệt hại hoặc hoàn trả; trong quyết định phải ghi rõ mức, phương thức và thời hạn bồi thường, hoàn trả.

a) 10 ngày

b) 15 ngày

c) 20 ngày

Đáp án A

Liên hệ mail kesitinh355@gmai.com để tải toàn văn câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành giáo dục.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Chuyên Tư vấn về xử lý vi phạm hành chính.- Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo...Nhận làm bài giảng powerpoint tuyên truyền Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *