Tài liệu thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Kon Tum 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức , viên chức cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội   cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Kon Tum  năm 2024 theo Thông báo số 09-TB/HĐTD ngày 02/4/2024, của Hội đồng tuyển dụng tỉnh ủy Kon Tum về tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển dụng công chức viên chức cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội   cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024.

Danh mục tài liệu kiến thức chung

1.   Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng, Chương I, II, III, IV, V)

2. Nội dung: Tổng quan về hệ thống chính trị (thuộc chuyên đề Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị, Tài liệu chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương, ban hành kèm theo Quyết định số 3309/QĐ-HVHCQG ngày 17/8/2022 của Giám đốc Học viện hành chính quốc gia)

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 (phần liên quan đến công chức, viên chức)

4. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Chương I, Chương II, Chương III )

5. Nghị quyết số 18-NQ/TW  ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn  hoạt động hiệu lực, hiệu quả

6. Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về ban hành Quy chế giám sát  và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội.

Tài liệu thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Kon Tum 2024
Tài liệu thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Kon Tum 2024

7. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Câu hỏi trắc nghiệm thi công chứ tỉnh Kon Tum

Dưới đây là Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức , viên chức cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội   cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Kon Tum  năm 2024

Câu 1. Nguyên tắc nào dưới đây là nguyên tắc giám sát và phản biện xã hội được quy định trong Quy chế giám sát v phản biện xã hội…(theo Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013

a) Thực hiện tốt vai trò dân chủ đại diện và phản biện xã hội;

b) Bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan và mang tính xây dựng;

c) Có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đảng, chính quyền và các cơ quan liên quan;

d) Đảm bảo giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng.

Đáp án B

Câu 2. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào ngày tháng năm nào?

a) Từ ngày 22 đến ngày 25-9-2020

b) Từ ngày 20 đến ngày 23-9-2020

c) Từ ngày 23 đến ngày 26-9-2020

d) Từ ngày 21 đến ngày 24-9-2020

Đáp án A

Câu 3. Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 thì Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2020-2025 từ bao nhiêu %/năm trở lên.

a) từ 10%/năm trở lên

b) từ 11%/năm trở lên

c) từ 12%/năm trở lên

d) từ 13%/năm trở lên

Đáp án A

Câu 4. Theo Điều lệ Đảng hiện hành, Đảng viên dự bị không có quyền nào dưới đây?

a) Được thông tin và thảo luận các vấn đề về cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, chính sách của Đảng

b) Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức

c) Biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng

d) Trình bảy ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình

Đáp án C

Câu 5. Tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là

a) nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị quan trọng ở cơ sở.

b) nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở.

c) nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị.

d) hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết

Đáp án B

Câu 6. Hệ thống chính trị ở nước ta bao gồm?

a) Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị

b) Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp

c) Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội

Đáp an C

Câu 7. Đảng lãnh đạo thông qua?

a) Tổ chức đảng và đảng viên

b) Tổ chức đảng và đảng viên trong các tổ chức của hệ thống chính trị

c) Thông qua Nhà nước

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án B

Câu 8. Những trường hợp nào không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật? (Luật mới)

a) Cán bộ, công chức là đảng viên có hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ; Có hành vi vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại;  Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp.

b) Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ; Có hành vi vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;  Có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại;  Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp.

c) Cán bộ, công chức là đảng viên có hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ; Có hành vi vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại;  Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả

Đáp án A

Câu 9. Trước bao nhiêu tháng, tính đến ngày viên chức nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý viên chức phải thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu

a) 03 tháng

b) 04 tháng

c) 05 tháng

d) 06 tháng

Đáp án D

Câu 10. Trong thời gian tập sự, Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng?

a) 80%

b) 85%

c) 90%

d) 100%

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức , viên chức cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội   cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Kon Tum  năm 2024, gồm 662 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *