Tài liệu thi viên chức Ủy Ban chứng khoán nhà nước năm 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi kiến thức chung  ôn thi viên chức Ủy Ban chứng khoán Nhà nước năm 2024, theo Thông báo số 01/TB-HĐTDVC  ngày 28/3/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ủy ban chứng khoán nhà nước về công bố danh mục tài liệu vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức ủy Ban chứng khoán Nhà nước  theo chỉ tiêu năm 2023.

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

2. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

3. Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ năm 2019 (phần liên quan đến Luật Tổ chức chính phủ)

4.  Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019 (phần liên quan đến Luật Viên chức)

5. Quyết định 1726/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030

6.  Quyết định 48/2015/QĐ-TTg ngày 08/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

7. Quyết định số 536/QĐ-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (hoặc mục nghiên cứu về Trung tâm nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán tại mục Cơ cấu tổ chức trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước)

Tài liệu thi viên chức Ủy Ban chứng khoán nhà nước năm 2024
Tài liệu thi viên chức Ủy Ban chứng khoán nhà nước năm 2024

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi kiến thức chung  ôn thi viên chức Ủy Ban chứng khoán Nhà nước năm 2024:

Câu 1. THẩm quyền Phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

a) Quốc hội

b) Chủ tịch nước

c) Chính phủ

d) Ủy ban thường vụ Quốc hội

Đáp án D

  Câu 2. Theo Hiến pháp 2013 thì nhiệm kỳ của Chủ tịch nước như thế nào?

a) Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Chính phủ. Khi Chính phủ hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chủ tịch nước.

b) Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chủ tịch nước.

c) Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước cũng hết nhiệm kỳ

d) Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Chính phủ khóa mới bầu ra Chủ tịch nước.

Đáp án B

Câu 3. Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW thì mục tiêu tổng quát là?

a) Đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

b) Đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

c) Đổi mới căn bản, toàn bộ và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Đáp án A

Câu 4. Thẩm quyền thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ?

a) Thủ tướng Chính phủ

b) Chính phủ

c) Ủy ban Thường vụ Quốc hội

d) Quốc hội

Đáp án D

Câu 5. Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ?

a) cũng hết nhiệm kỳ

b) tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới thành lập Chính phủ.

c) tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội thành lập Chính phủ.

Đáp án B

Câu 6. Các hình thức xử lý kỷ luật viên chức gồm

a) Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Miễn nhiệm; Buộc thôi việc.

b) Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức;  Bãi nhiệm; Buộc thôi việc.

c) Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức;  Buộc thôi việc.

Đáp án C

Câu 7. Viên chức là?

a) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

b) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

c) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng xác định thời hạn, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi kiến thức chung  ôn thi viên chức Ủy Ban chứng khoán Nhà nước năm 2024, gồm 429 câu (Lưu ý: Thiếu mục 5 đến mục 7)

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A1, A2 thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *