Bộ câu hỏi thi thử công chức hành chính năm 2024

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi thi thử kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính cấp huyện, tỉnh, Bộ, ngành năm 2024, gồm 50 câu tập trung vào các văn bản Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi, bổ sung 2019; Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 sửa đổi, bổ sung 2019; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức,viên chức, Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112; Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP, Nghị định 29/2023/NĐ-CP về chính sách tinh giảm biên chế…

Phần mềm thi thử công chức, viên chức
Thi thử trắc nghiệm kiến thức chung công chức, viên chức

1. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP và Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112 thì Hình thức kỷ luật hành chính phải?

 
 
 
 

2.  Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật ?

 
 
 

3. 5 tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gồm

 
 
 

4.   Chủ tịch UBND được bầu

 
 
 

5.  Theo Hiến pháp 2013 thì đối tượng nào dưới đây có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình?

 
 
 
 

6.  Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì đánh giá như thế nào?

 
 
 

7. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân có nhất thiết là đại biểu Hội đồng nhân dân không?

 
 
 
 

8. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP và Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112 thì Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào?

 
 
 
 

9.  Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào?

 
 
 

10.  Ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện là

 
 
 

11.  Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ gồm

 
 
 

12.   Luật Phòng chống tham nhũng quy định việc nhận quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn như thế nào?

 
 
 
 

13.   Đâu không phải là nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức?

 
 
 

14.  Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?

 
 
 
 

15. Theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế thì Cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính được áp dụng chế độ, chính sách như công chức theo quy định của Chính phủ, nếu thuộc trường hợp nào dưới đây thì thuộc đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế?

 
 
 
 

16. Quốc hội xem xét, thông qua đề án thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt theo quy trình?

 
 
 
 

17.   Trường hợp làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp, quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội phải được?

 
 
 

18. Đảng Cộng sản Việt Nam là ?

 
 
 

19. Theo Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, ,bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thì đáp án nào dưới đây là đúng?

 
 
 
 

20.   Đánh giá tác động của chính sách khi xây dựng văn bản QPPL gồm những nội dung nào?

 
 
 

21.  Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì đánh giá như thế nào?

 
 
 

22.  Thế nào là tham nhũng?

 
 
 
 

23.   Chủ tịch UBND các cấp do ai bầu?

 
 
 
 

24. Nghị quyết 76/NQ-CP   về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 có mấy quan điểm?

 
 
 
 

25.   Cơ quan nào dưới đây không phải là cơ quan quản lý công chức?

 
 
 
 

26.   Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam vận hành theo cơ chế nào?

 
 
 
 

27. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Hội đồng nhân dân huyện có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây

 
 
 
 

28.  Thủ tướng Chính phủ có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?

 
 
 
 

29.   Đâu là Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước

 
 
 
 

30.  Cơ quan nào có thẩm quyền Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 
 
 
 

31.  Đâu không phải là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân

 
 
 
 

32.  Nghị định 112 không áp dụng đối với đối tượng nào dưới đây?

 
 
 
 

33.  Đâu không phải là nguyên tắc trong quản lý cán bộ, công chức

 
 
 
 

34.   Chủ tịch UBND không giữ chức vụ

 
 
 

35. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP và Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112 thì đối với trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức nào thì việc quy hoạch, bổ nhiệm ứng cử vào chức vụ cao hơn, bố trí công tác cán bộ áp dụng hiệu lực theo quy định của cơ quan có thẩm quyền?

 
 
 
 

36. Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện ?

 
 
 

37.  Người đứng đầu đơn vị soạn thảo văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật về?

 
 
 

38. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Hội đồng nhân dân huyện có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây

 
 
 
 

39.   Xã (hoặc thị trấn)  miền núi, vùng cao và hải đảo có từ ba nghìn dân đến bốn nghìn dân được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?

 
 
 
 

40. Các chức năng cơ bản của bộ máy hành chính nhà nước

 
 
 

41. Nghị định 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế có phạm vi điều chỉnh như thế nào?

 
 
 
 

42. Quyền lực nhà nước trong xã hội hiện đại bao gồm 3 nhánh chủ yếu là

 
 
 

43.    Thẩm quyền quyết định danh mục nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước?

 
 
 
 

44.  Việc công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?

 
 
 

45.   Những trường hợp nào không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật? (Luật mới)

 
 
 

46.   Quốc hội ban hành văn bản QPPL loại nào để quy định  Chính sách cơ bản về văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường; Quốc phòng, an ninh quốc gia; Chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước?

 
 
 
 

47.  Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể?

 
 
 

48.  Văn bản quy phạm pháp luật là ?

 
 
 

49.   Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào ?

 
 
 
 

50. Nghị quyết 76/NQ-CP   về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành ngày, tháng năm nào?

 
 
 
 

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi  công chức của các tỉnh, thành phố, bộ, ngành trung ương.

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học văn phòng theo 6 modul tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

58 Bình luận

 1. Cảm ơn bạn về bài test. Tôi có thể xin đáp án của bài thi thử được không ạ?

 2. hoàng kim ánh

  không thể tải về được ạ??

 3. Cho em xin bộ câu hỏi thi kiến thức chung thăng hạng kế tón của tỉnh Bắc giang năm 2021 ạ

 4. Câu 9 sao đáp án D là là sai ạ( dấu × đỏ)?

 5. cho em xin bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kiến thức chung ạ

 6. cho e xin bộ câu hỏi và trả lời với ạ

 7. Triệu Thị Sáu

  Mình cần tài liệu ôn thi thăng hạng kế toán viên tỉnh Tuyên Quang

 8. HUỲNH THỊ ĐÀO

  Thầy có thể cho e xin bộ đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung và thi viết chuyên ngành kỳ thi nâng ngạch chuyên viên năm 2022

 9. Thầy cho em hỏi câu 1 là đáp án nào vậy ạ
  em xem luật thì thấy câu d là đúng mà làm thì thấy hiện sai ạ
  em cảm ơn

 10. Cho em xin bộ câu hỏi với ạ

 11. Ngô Hoàng Yến Nhi

  Cho em xin Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức hành chính, văn thư và công chức chuyên ngành y tế ạ. Em xin cảm ơn

 12. Cho em xin bộ câu hỏi thi thử trắc nghiệm công chức năm 2022. Và câu hỏi thi viết công chức chuyên ngành Văn thư-Lưu trữ năm 2020 hoặc 2016 được không ạ!
  Rất mong anh phản hồi qua gmail. Em xin cám ơn anh ạ.

 13. cho e xin đáp án ạ

 14. Thưa anh, cho em xin bộ đề thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy với ạ. Em cảm ơn

 15. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức, viên chức ạ. Em cảm ơn anh ạ.

 16. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức, viên chức ạ. Em cảm ơn anh nhiều

 17. cho e xin bộ đề thi công chức 2023 và đáp án ạ

 18. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức, viên chức ạ. Em cảm ơn anh nhiều.

 19. cho em xin bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã ạ.em xin cảm ơn

 20. cho em xin bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã ạ.em xin cảm ơn

 21. Cho em xin bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi công chức cấp huyện ạ.em xin cảm ơn

 22. cho em xin bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi công chức vị trí nội vụ với. Em cảm ơn

 23. Cho e xin bộ thi thửu công chức cơ quan nhà nước cấp tỉnh ạ.

 24. Dạ cho em xin bộ câu hỏi thi thử môn nghiệp vụ chuyên ngành vị trí văn phòng UBND tỉnh với ạ, em cảm ơn ad nhiều

 25. Cho em xin bộ câu hỏi thi sở nội vụ tỉnh Vĩnh Long với ạ! Em cảm ơn!

 26. Cho e xin bộ đề thi vào văn phòng tỉnh uỷ vĩnh long với ạ!
  Em cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *