Bộ câu hỏi thi thử công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi thi thử kiến thức chung kỳ thi công chức Khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể cấp huyện, tỉnh, gồm 40 câu tập trung vào các văn bản Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi, bổ sung 2019; Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 sửa đổi, bổ sung 2019; Điều lệ Đảng, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Thanh niên, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ Hội Liên hiệp PHụ nữ Việt Nam khóa XIII,  Quy định 24-QĐ/TW về hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành  Điều lệ Đảng

Phần mềm thi thử công chức, viên chức
Bộ câu hỏi thi thử công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể năm 2021

1. Theo Điều lệ Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thì Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện bao nhiêu chức năng?

 
 
 
 

2. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải bao nhiêu tuổi?

 
 
 
 

3.   Hệ thống chính trị ở nước ta gồm những cơ quan nào?

 
 
 
 

4.  Điều lệ Đảng quy định

 
 
 

5.  Cơ quan hiệp thương cao nhất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của mỗi cấp là

 
 
 

6.   Nội dung nào không phải là phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ?

 
 
 
 

7. Tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc

 
 
 

8.   Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?

 
 
 
 

9. Theo Điều lệ Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam hiện hành thì Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam?

 
 
 
 

10. Theo Hiến pháp 2013 thì tổ chức nào dưới đây là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội?

 
 
 
 

11.   Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm? 

 
 
 

12. Theo Điều lệ Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thì Điều kiện trở thành hội viên chính thức Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam?

 
 
 
 

13. Cơ quan nào dưới đây là cơ quan điều hành công việc của đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số?

 
 
 
 

14.   Trong giao tiếp ở công sở, cán bộ, công chức phải ?

 
 
 

15. Về trình độ học vấn đối với Người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo, nếu không bảo đảm theo Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII thì?

 
 
 
 

16. Tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là

 
 
 

17. Theo Điều lệ Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam hiện hành thì Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam?

 
 
 
 

18. Trình độ học vấn của người vào Đảng là già làng, trưởng bản, người có uy tín, đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo tối thiểu phải?

 
 
 
 

19.  Các chức năng cơ bản của bộ máy hành chính nhà nước

 
 
 

20.  Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Ủy ban nhân dân gồm?

 
 
 

21.   Bộ máy hành chính nhà nước gồm?

 
 
 
 

22.   Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải căn cứ vào?

 
 
 

23. Trường hợp người tố cáo xin rút nội dung tố cáo thì tổ chức đảng giải quyết tố cáo?

 
 
 

24.   Quan hệ giữa các thành viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện không theo nguyên tắc nào?

 
 
 

25. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp cấp nào trở lên?

 
 
 
 

26. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì Việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp nào xem xét, quyết định

 
 
 
 

27. Chọn đáp án đúng

 
 
 
 

28.   Đảng cộng sản Việt nam lấy chủ nghĩa và tư tưởng nào làm nền tảng tư tưởng?

 
 
 
 

29.  Cán bộ là công dân Việt Nam?

 
 
 

30.  Tổ chức nào dưới đây là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 
 
 
 

31.   Đảng lãnh đạo thông qua?

 
 
 
 

32. Điều kiện số lượng đoàn viên để xét công nhận tổ chức Đoàn tương đương cấp huyện là bao nhiêu?

 
 
 
 

33.   Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương là

 
 
 
 

34. Theo quy định hiện hành của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, đảng viên sử dụng thẻ đảng viên vào các trường hợp nào sau đây?

 
 
 
 

35. Kỷ luật đảng không thay thế?

 
 
 

36. Đối tượng lãnh đạo của Các ban cán sự đảng, đảng đoàn thực hiện lãnh đạo công tác kiểm tra?

 
 
 

37. Thẩm quyền Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện?

 
 
 
 

38. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng?

 
 
 

39.   Nhiệm vụ của Hội đồng bầu cử quốc gia?

 
 
 

40. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì Học vấn của người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và những trường hợp cụ thể khác do yêu cầu phát triển đảng mà không bảo đảm được quy định chung thì thực hiện theo hướng dẫn của cấp nào?

 
 
 
 

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi  công chức Khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể của các tỉnh, thành phố, bộ, ngành trung ương.

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học văn phòng theo 6 modul tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

25 Bình luận

 1. co em xin tài liệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2021

 2. Cho em xin tài liệu câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Đảng,mặt trận tổ quốc và các đoàn thể năm 2021 với ạ

 3. Cho e xin bộ đề Ôn thi công chức khối Đảng, MTTQ – và các đoan thể 2021. E cảm ơn

 4. Chào ad, ad cho em xin bộ đề ôn thi công chức khối đảng, đoàn thể năm 2021 với ạ. Em cảm ơn

 5. cho em xin bộ đề ôn thi công chức khối đảng, MTTQ, đoàn thể năm 2021 vs ạ. e cảm ơn ạ

 6. cho e xin tài liệu với ạ

 7. Cho em xin bộ tài liệu câu hỏi thi thử khối đảng, mặt trận đoàn thể

 8. cho em xin bộ đề ôn thi công chức khối đảng, MTTQ, đoàn thể năm 2021 vs ạ. e cảm ơn ạ

 9. ad cho xin bộ câu hỏi đề thi công chức khối đảng mttq vn 2023 với ạ. E cảm ơn ạ

 10. trương thị mai thanh

  mình cần bộ tài liệu thi khối đảng đoàn thể

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *