Bộ câu hỏi thi thử công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi thi thử kiến thức chung kỳ thi công chức Khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể cấp huyện, tỉnh, gồm 20 câu tập trung vào các văn bản Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi, bổ sung 2019; Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 sửa đổi, bổ sung 2019; Điều lệ Đảng, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Thanh niên, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Phần mềm thi thử công chức, viên chức
Bộ câu hỏi thi thử công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể năm 2021

1.   Nhiệm vụ của Hội đồng bầu cử quốc gia?

 
 
 

2.  Điều lệ Đảng quy định

 
 
 

3.   Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm? 

 
 
 

4. Trường hợp người tố cáo xin rút nội dung tố cáo thì tổ chức đảng giải quyết tố cáo?

 
 
 

5. Kỷ luật đảng không thay thế?

 
 
 

6.   Quan hệ giữa các thành viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện không theo nguyên tắc nào?

 
 
 

7. Theo Hiến pháp 2013 thì tổ chức nào dưới đây là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội?

 
 
 
 

8.  Các chức năng cơ bản của bộ máy hành chính nhà nước

 
 
 

9.   Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải căn cứ vào?

 
 
 

10.  Cơ quan hiệp thương cao nhất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của mỗi cấp là

 
 
 

11.   Bộ máy hành chính nhà nước gồm?

 
 
 
 

12.  Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Ủy ban nhân dân gồm?

 
 
 

13. Điều kiện số lượng đoàn viên để xét công nhận tổ chức Đoàn tương đương cấp huyện là bao nhiêu?

 
 
 
 

14. Theo quy định hiện hành của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, đảng viên sử dụng thẻ đảng viên vào các trường hợp nào sau đây?

 
 
 
 

15. Tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là

 
 
 

16. Đối tượng lãnh đạo của Các ban cán sự đảng, đảng đoàn thực hiện lãnh đạo công tác kiểm tra?

 
 
 

17.   Đảng lãnh đạo thông qua?

 
 
 
 

18. Tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc

 
 
 

19. Cơ quan nào dưới đây là cơ quan điều hành công việc của đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số?

 
 
 
 

20.   Nội dung nào không phải là phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ?

 
 
 
 

21.   Đảng cộng sản Việt nam lấy chủ nghĩa và tư tưởng nào làm nền tảng tư tưởng?

 
 
 
 

22. Chọn đáp án đúng

 
 
 
 

23.   Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương là

 
 
 
 

24. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng?

 
 
 

25.  Tổ chức nào dưới đây là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 
 
 
 

26.   Hệ thống chính trị ở nước ta gồm những cơ quan nào?

 
 
 
 

27.  Cán bộ là công dân Việt Nam?

 
 
 

28. Thẩm quyền Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện?

 
 
 
 

29.   Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?

 
 
 
 

30.   Trong giao tiếp ở công sở, cán bộ, công chức phải ?

 
 
 

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi  công chức Khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể của các tỉnh, thành phố, bộ, ngành trung ương.

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học văn phòng theo 6 modul tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. co em xin tài liệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *