Bộ câu hỏi thi thử công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi thi thử kiến thức chung kỳ thi công chức Khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể cấp huyện, tỉnh, gồm 20 câu tập trung vào các văn bản Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi, bổ sung 2019; Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 sửa đổi, bổ sung 2019; Điều lệ Đảng, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Thanh niên, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Phần mềm thi thử công chức, viên chức
Bộ câu hỏi thi thử công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể năm 2021

1. Theo Hiến pháp 2013 thì tổ chức nào dưới đây là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội?

 
 
 
 

2.   Nội dung nào không phải là phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ?

 
 
 
 

3.   Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?

 
 
 
 

4.  Điều lệ Đảng quy định

 
 
 

5.   Bộ máy hành chính nhà nước gồm?

 
 
 
 

6.   Đảng lãnh đạo thông qua?

 
 
 
 

7.   Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải căn cứ vào?

 
 
 

8.   Đảng cộng sản Việt nam lấy chủ nghĩa và tư tưởng nào làm nền tảng tư tưởng?

 
 
 
 

9.  Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Ủy ban nhân dân gồm?

 
 
 

10.   Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm? 

 
 
 

11.  Tổ chức nào dưới đây là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 
 
 
 

12.   Hệ thống chính trị ở nước ta gồm những cơ quan nào?

 
 
 
 

13.   Nhiệm vụ của Hội đồng bầu cử quốc gia?

 
 
 

14.  Các chức năng cơ bản của bộ máy hành chính nhà nước

 
 
 

15. Chọn đáp án đúng

 
 
 
 

16.   Trong giao tiếp ở công sở, cán bộ, công chức phải ?

 
 
 

17.   Quan hệ giữa các thành viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện không theo nguyên tắc nào?

 
 
 

18.   Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương là

 
 
 
 

19.  Cơ quan hiệp thương cao nhất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của mỗi cấp là

 
 
 

20.  Cán bộ là công dân Việt Nam?

 
 
 

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi  công chức Khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể của các tỉnh, thành phố, bộ, ngành trung ương.

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học văn phòng theo 6 modul tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *