Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung khối Đảng, đoàn thể năm 2020 gồm hơn 900 câu hỏi, đáp tập trung vào các chuyên đề sau:

– Một số vấn đề cơ bản về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị;

– Một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ hiện nay;

– Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

(Vào đây thi thử kiến thức chung kỳ thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể)

– Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước;

– Hiến pháp 2013 ;

– Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Luật cán bộ, công chức (Đã cập nhật Luật cán bộ, công chức 2019);

– Luật viên chức 2010, sửa đổi bổ sung 2019;

– Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015, Điều lệ mặt trận;

– Luật Thanh niên 2005 và Điều lệ Đoàn thanh niên;

– Điều lệ Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam;

– Điều lệ Hội nông dân Việt Nam  năm 2018;

– Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam năm 2017;

Liên hệ mail kesitinh355@gmai.com để tải toàn văn câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung công chức Khối Đảng, đoàn thể.

(Tải bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức hành chính nhà nước năm 2020 tại đây)

(Tải Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức khối Đảng tỉnh Quảng Bình năm 2020 tại đây)

1. Một số vấn đề cơ bản về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị 

Câu 1. Hệ thống chính trị ở nước ta gồm những cơ quan nào?

a) Đảng Cộng sản Việt Nam

b) Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

c) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Nhân dân

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

(Tài liệu ôn tập và đáp án thi tuyển công chức khối Đảng Quảng Nam 2020)

(Tải bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức hành chính nhà nước năm 2020 tại đây)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Đảng, Đoàn thể mới nhất
Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Đảng, Đoàn thể mới nhất

Câu 2. Đảng lãnh đạo thông qua?

a) Tổ chức đảng và đảng viên

b) Tổ chức đảng và đảng  viên trong các tổ chức của hệ thống chính trị

c) Thông qua Nhà nước

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án B

2. Một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ hiện nay 

Câu 1. Bốn nguy cơ mà Đại hội đại biểu giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng ta đã chỉ ra là

a)   Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, do điểm xuất phát thấp;  Nguy cơ sai lầm đường lối, đi chệch định hướng xã hội chủ nghĩa;

b)  Nguy cơ tham nhũng và tệ quan liêu, lãng phí;  Nguy cơ “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, phản động.

c) Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, do điểm xuất phát thấp;  Nguy cơ sai lầm đường lối, đi chệch định hướng xã hội chủ nghĩa;  Nguy cơ tham nhũng và tệ quan liêu, lãng phí;

d) Cả a và b

Đáp án D

Câu 2. Trong 4 nguy cơ mà Đảng ta đã nêu thì có hai nguy cơ bên trong rất nguy hiểm, có thể làm mất vai trò lãnh đạo của Đảng bất cứ lúc nào, đó là nguy cơ nào?

a) Nguy cơ sai lầm về đường lối, đi chệch định hướng xã hội chủ nghĩa;  Nguy cơ về sự suy thoái, biến chất của đội ngũ cán bộ, đảng viên và tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí

b) Nguy cơ sai lầm về đường lối, đi chệch định hướng xã hội chủ nghĩa; Nguy cơ “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, phản động.

c) Nguy cơ về sự suy thoái, biến chất của đội ngũ cán bộ, đảng viên và tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí; Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, do điểm xuất phát thấp

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án A

(Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung viên chức Ngành Giáo dục)

(Tải câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức đơn vị sự nghiệp công lập 2020 tại đây)

 3.Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước

Câu 1. Bộ máy hành chính nhà nước gồm?

a) Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

b) Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

c)   Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

d)   Chính phủ,   Ủy ban nhân dân

Đáp án D

Câu 2. Các chức năng cơ bản của bộ máy hành chính nhà nước

a) Chức năng chính trị, chức năng kinh tế, chức năng văn hóa, chức năng xã hội

b) Chức năng chính trị, chức năng kinh tế, chức năng văn hóa, chức năng xã hội, chức năng cộng đồng

c) Chức năng cai trị, chức năng kinh tế, chức năng văn hóa, chức năng xã hội

Đáp án A

4. Hiến pháp 2013  

Câu 1. Chọn đáp án đúng

a) Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất , bao gồm đất liền,   vùng biển và vùng trời.

Slide bài giảng Hiến pháp năm 2013
Tổ chức bộ máy theo Hiến pháp 2013

b) Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền , bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

c) Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

Đáp án C

Câu 2.  Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

a) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

b) Nhà nước pháp quyền  của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

c) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của  dân, do   dân, vì   dân.

Đáp án A

5. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 

Câu 1. Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam  được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày, tháng năm nào?

a) ngày 19 tháng 01 năm 2011

b) ngày 03 tháng 02 năm 2011

c) ngày 19 tháng 5 năm 2011

Đáp án A

Câu 2.  Chọn đáp án đúng

a) Công dân Việt Nam từ đủ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện : thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.

b) Công dân Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện : thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.

c) Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện : thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.

Đáp án C

6. Luật cán bộ, công chức  

Câu 1. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ

a) Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định

b) Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì không chấp hành.

c) Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo  với người ra quyết định

Đáp án A
  Câu 2. Cán bộ, công chức phải thực hiện

a) cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ.

b) cần, kiệm, liêm, chính  trong hoạt động công vụ.

c)  chí công vô tư trong hoạt động công vụ.

Đáp án A

(Tải 294 câu trắc nghiệm kiến thức chung ngành Y tế mới nhất)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Y tế năm 2019
Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Y tế năm 2019

7. Luật Viên chức 

 Câu 1. Chọn đáp án đúng

a) Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công.

b) Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan  Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước

c) Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước

Đáp án C

Câu 2. Có mấy loại hình đơn vị sự nghiệp công lập

a) 2     b) 3        c) 4

Đáp án A

8. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015, Điều lệ mặt trận

Câu 1. Chọn đáp án đúng

a) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

b) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền ; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

c) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp  của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đáp án A

Câu 2. Đâu là Quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

a) Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b)  Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.  Thực hiện giám sát và phản biện xã hội.

c)  Tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước.  Thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân.

d) Tất cả đáp án trên

9 .Luật Thanh niên 2005 và Điều lệ Đoàn thanh niên

Câu 1. Thanh niên   là công dân Việt Nam từ đủ bao nhiêu tuổi đến bao nhiêu tuổi?

a) đủ mười sáu tuổi đến ba mươi tuổi.

b) đủ mười tám tuổi đến ba mươi tuổi.

c) đủ mười lăm tuổi đến ba mươi tuổi.

Đáp án A

Khung thời gian học năm 2019-2020 của tỉnh Quảng Nam
Luật Thanh niên

Câu 2. Uỷ ban quốc gia về thanh niên Việt Nam là cơ quan tư vấn của

a)  Thủ tướng Chính phủ   b) Quốc hội     c) Chính phủ

Đáp án A

10. Điều lệ Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (năm 2017) 

Câu 1. Chọn đáp án đúng

a) Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội) là tổ chức chính trị – xã hội trong hệ thống chính trị, có tư cách pháp nhân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới

b) Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội) là tổ chức chính trị – xã hội trong hệ thống chính trị,  đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới

c) Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội) là tổ chức chính trị – xã hội trong hệ thống chính trị, không có tư cách pháp nhân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới

Đáp án A

Câu 2. Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là tổ chức gì?

a) Chính trị   b) Chính trị – xã hội   c) Xã hội nghề nghiệp

Đáp án B

11. Điều lệ Hội nông dân Việt Nam  năm 2018 

Câu 1. Hội Nông dân Việt Nam là đoàn thể nào dưới đây?

a)  chính trị – xã hội  b)  chính trị   a)  xã hội – nghề nghiệp

Đáp án A

Câu 2. Ngày, tháng năm thành lập Hội nông dân Việt Nam

a) 10/10/1930      b) 14/10/1930    c) 15/10/1930   d) 20/10/1930

Đáp án B

12. Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam năm 2017 

Câu 1. Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam  được (Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Cựu chiến binh Việt Nam thông qua ngày, tháng năm nào?

a) ngày 15 tháng 12 năm 2017

b) ngày 10 tháng 12 năm 2017

c) ngày 22 tháng 12 năm 2017

Đáp án A

Câu 2. Ngày truyền thống của Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam là?

a) 05/12      b) 06/12          c) 22/12

Đáp án B

13. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Câu 1. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII được thông qua ngày tháng năm nào?

a) 20/01/2016   b) 25/01/2016      c) 28/01/2016       d) 30/01/2016

Đáp án C

Câu 2. Nghị quyết Đại hội XII  Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng như thế nào?

a)  đạt được những thành quả quan trọng

b) đạt được những thành quả rất quan trọng

c) đạt được những thành quả hết sức quan trọng

d) đạt được những thành quả thật sự quan trọng

Đáp án A

Câu 3. Nghị quyết Đại hội XII nhấn mạnh 2 nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra (Đại hội VII) vẫn còn tại tại là nguy cơ nào?

a) nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; nguy cơ “diễn biến hoà bình”của thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta;

b) Nguy cơ tham nhũng và tệ quan liêu, lãng phí; Nguy cơ “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, phản động.

c) Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, do điểm xuất phát thấp; Nguy cơ sai lầm đường lối, đi chệch định hướng xã hội chủ nghĩa

Đáp án A

Câu 4. Nghị quyết Đại hội XII đề ra Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm là?

a) đạt 6 – 7%/năm   b) đạt 6,5 – 7,5%/năm      c) đạt 6,5 – 7%/năm

Đáp án C

Liên hệ mail kesitinh355@gmai.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung công chức Khối Đảng, đoàn thể.

Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức

Tải Bộ câu hỏi tin học  (120 câu hỏi và đáp án), tài liệu Anh văn để thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

223 Bình luận

 1. mình muốn tải 200 câu hỏi về thi công chức

 2. Nguyễn Thị Kim miết

  Cho mình xin tải về với ạ

 3. cho mình tải 200 bộ câu hỏi với

 4. Cho mình xin tải 200 câu hỏi này với nhé

 5. cho mình xin bộ câu hỏi nhé.

 6. Nguyễn Phương Thảo

  Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức Đảng đoàn thể với ạ

 7. Nguyễn thị hằng thương

  cho mình xin bộ đề trắc nghiệm

 8. trần thị hiền

  cho mình tải bộ câu hỏi trắc nghiệm khối đảng đoàn thể 2019 với ạ

 9. Mình muốn tải 200 câu ôn thi CC khối đảng. Cảm ơn nhiều ah

 10. Em có mail để xin bộ đề, nhờ anh giúp đỡ, em cảm ơn

 11. Cho e xun bộ câu hỏi thi trắc nghiệm khối đảng đoàn thể vs ạ

 12. Phan Thị Ngọc Liên

  Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm Khối Đảng, Đoàn thể với ạ

 13. Tác giả ơi cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm Khối Đảng, Đoàn thể với ạ

 14. Gửi bộ câu hỏi cho mình với

 15. Em chào Anh. Anh vui lòng cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm khối Đảng với ạ. Em cảm ơn Anh

 16. Em chào anh ạ, anh cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án thi công chức khối đảng. Em trân trọng cảm ơn anh ạ.

 17. E chào a ạ. Cho xin bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án thi coonngs chức khối đảng. E xin cảm ơn.

 18. Cho mình xin tải về với ạ

  • Cho mình xin bộ trắc nghiệm và đáp án thi công chức khối Đảng nhé Tác giả ơi! Xin trân trọng cảm ơn!

 19. Xin mạn phép làm phiền.
  Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm khối đảng với ạ…trân trọng cảm ơn…!

 20. E chào anh ạ. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm khối đảng với ạ.. E xin cảm ơn.

 21. chào anh ạ, anh có thể có em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án thi công chức về đoàn khối không ạ, và cho em thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung về đoàn khối hoặc tương đương không ạ.

 22. cho mình xin tài liệu với a

 23. Cho mình xin bộ trắc nghiệm thi công chức khối Đảng 2019

 24. cho em xin câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Đảng với ạ

 25. Cho mình xinh tài liệu với

 26. CHO MÌNH XIN VỚI Ạ, CẢM ƠN BẠN RẤT NHÌU

 27. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm khối đảng đoàn thể ạ

 28. Làm ơn cho tôi xin tài liệu trắc nghiệm thi công chức khối Đảng, mong sớm phản hồi ạ!

 29. Cho e xin tài liệu với ạ

 30. Dạ cho e xin với ạ

 31. Anh Sử cho em xin tài liệu trắc nghiệm thi công chức khối Đảng với ạ

 32. anh có thể cho em xin bộ đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức khối Đảng đoàn thể không ạ

 33. cho mình xin tài liệu với ạ

 34. Cho em xin bộ tài liệu 200 câu ạ

 35. Nguyễn Thị Tuyết Trinh

  anh có thể cho em xin bộ đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức khối Đảng đoàn thể không ạ

 36. Cho em xin bộ 200câu hỏi ôn thi công chức với ạ!

 37. Cho e xin tài liệu với ạ

 38. cho em xin bộ tài liệu với ạ

 39. Trần Thị Bích hằng

  Cho mình xin bộ câu hỏi này nhé. Cảm ơn nhiều!

 40. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm này với ạ. Em cảm ơn.

 41. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung này với!

 42. CHO MÌNH XIN 200 TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CHUNG THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH KHỐI ĐẢNG VỚI AH!

 43. anh có thể cho em xin bộ đề thi trắc nghiệm (220 câu) ôn thi công chức khối Đảng đoàn thể không ạ

 44. Mai Thị Thu hằng

  Cho em xin bộ tài liệu câu hỏi trắc nghiệm phần kiến thức chung thi công chức khối đảng với ạ, em cảm ơn nhiều

 45. Cho m xin tài liệu về câu hỏi thi công chức / nội dung chủ trương đường lối của Đảng.
  Xin chân thành cảm ơn!

 46. cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm khối đảng đoàn thể 2019 với ạ. cảm ơn nhiều ạ

 47. Cho mình xin bộ câu hỏi thi công chức với ạ, mình sắp thi rồi. Cảm ơn nhiều ạ.

 48. NGUYỄN THỊ TÀI

  cho mình xin bộ 200 câu hỏi trắc nghiệm

 49. cho mình xin bộ 200 câu hỏi này với.

 50. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm

 51. cho mình xin bộ trắc nghiệm thi công chức với. Trân trọng cảm ơn!

 52. cho mình xin tài liệu thi khối đảng với

 53. trần thị bích thủy

  cho mình xin tài liệu ôn thi khối đảng với ạ

 54. Cho em xin tài liệu ôn thi Khối Đảng, đoàn thể ah

 55. bạn ơi cho mình xin các câu hỏi còn lại với. cảm ơn bạn nhiều.

 56. bạn ơi cho mình xin các câu hỏi còn lại với. cảm ơn bạn nhiều.

 57. dạ cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi khối Đảng với ạ !

 58. Bộ đề và đáp án rất hữu ích. Cho vui lòng gửi giúp mình link tải và đáp án. cảm ơn!

 59. Truong Thị Thu An

  dạ chào anh ạ, anh cho em xin bộ đề công chức khối đảng với ạ. em cảm ơn

 60. Bạn ơi, gửi cho mình với ạ. Cảm ơn bạn

 61. minh can bộ đề trac nghiem chuyen vien chinh khối đảng

 62. cho e xin bộ câu hỏi với ạ. E xin cảm ơn ạ!

 63. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm đảng đoàn thể với ạ

 64. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm khối đảng với ạ…trân trọng cảm ơn…!

 65. Trần Thị Kim Đài

  Cho em xin bộ câu hỏi với ạ

 66. Cho mình xin tài liệu ôn thi khối đảng đoàn thể với ạ.

 67. cho e xin bộ câu hỏi trắc nghiệm khối đảng, đoàn thể với ạ

 68. cho mình xin bộ câu hỏi với ak

 69. Anh cho em xin bộ câu hỏi với.

 70. Cho mình xin bộ câu hỏi với ạ

 71. Mình muốn tải bô câu hỏi này thì ntn

 72. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung khối đảng đoàn thể với ạ

 73. Cho em xin trắc nghiệm tài liệu thi công chức khối Đảng, mặt trận ,Đoàn thể ạ. Em xin cảm ơn ạ

 74. Cho em xin trắc nghiệm tài liệu thi công chức khối Đảng, mặt trận, Đoàn thể ạ. Em xin cảm ơn ạ.

 75. Nguyễn Thị Tố Linh

  dạ cho e xin 200 câu hỏi về thi công chức khối Đảng, Đoàn thể với ạ

 76. em chào anh, anh có thể cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm phần kiến thức chung khối đảng, đoàn thể không ạ

 77. cho mình xin 20 câu trắc nghiệm với ạ

 78. Cho em xin trắc nghiệm tài liệu thi công chức khối Đảng, mặt trận, Đoàn thể ạ. Em xin cảm ơn ạ.

 79. dương thị quyên

  Làm ơn cho mình xin tài liêu có đáp án về công chức đảng được không, mình cảm ơn!

 80. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

  Cho mình xin tài liệu với bạn

 81. Cho mình xin bộ tài liệu này nhé. than’k

 82. Bạn gửi cho mình xin bộ tài liệu này nhé. Thank bạn nhiều!

 83. Gửi cho mình xin bộ tài liệu này với nhé! Cảm ơn bạn nhiều

 84. cho em xin trắc nghiệm tài liệu thi công chức khối Đảng, mặt trận, Đoàn thể ạ

 85. E xin bộ đề câu hỏi Trắc nghiệm khối Đảng đoàn thể với ạ!e cảm ơn

 86. Cho em xin bộ đề câu hỏi trắc nghiệm khối Đảng Đoàn thể với ạ. Em cảm ơn

 87. cho em xin 335câu hỏi thi khối đảng đoàn thể với ạ

 88. cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm khối đảng đoàn thể với ạ.

 89. Cho em xin bộ câu hỏi vói ạ

 90. E xin bộ đề câu hỏi Trắc nghiệm khối Đảng đoàn thể với ạ! Em cảm ơn a.

 91. cho mình xin 200 câu trác nghiệm này với ạ

 92. Hoàng Thị Lan Anh

  cho e xin câu hỏi với ạ

 93. cho em xin với ạ!

 94. Phạm Phương Thảo Thảo

  Cho mình xin bộ câu hỏi 200 câu với ạ

 95. Anh cho e xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối đảng với ạ.

 96. cho em xin bộ câu hỏi trắc nghieemk thi công chức khối đoàn thể với a?

 97. nguyễn thị hồng linh

  cho e xin bộ trắc nghiệm thi công chức khối đảng

 98. MAI THỊ HỒNG THỦY

  Cho mình xin chọn bộ với ban oi

 99. Nguyễn thị Thoa

  cho mình xin bộ câu hỏi này với được không ạ

 100. Chào anh!
  Anh cho em xin bộ câu hỏi thi công chức với ạ!
  Cảm ơn nhiều ạ.

 101. Chào anh!
  Anh cho em xin bộ câu hỏi thi công chức với ạ!

 102. Cho em xin với ạ, em cảm ơn anh

 103. a cho e xin bộ câu hỏi trắc nghiệm với ạ. e cảm ơn

 104. Nguyễn Thị Thanh Xuân

  Cho exin bộ trắc nghiệm này với. Cảm ơn nhé

 105. Phan Thị Hoài Thương

  em xin bộ câu hỏi để thi công chức khối Đảng – Đoàn thể với ạ. em cảm ơn ạ

 106. Đào Thị Lương

  cho e xin bộ 515 câu hỏi và đáp án đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung khối Đảng Đoàn thể với ạ

 107. Nguyễn Thị Kiều Oanh

  Cho mình xin bộ trắc nghiệm với

 108. hồ song ngọc

  Anh cho em xin bộ câu hỏi và đáp án với!

 109. Cho em xin bộ 515 câu hỏi và đáp án đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung khối Đảng Đoàn thể với ạ

 110. Cho em xin bộ 515 câu hỏi và đáp án đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung khối Đảng Đoàn thể với ạ e cam ơn ạ

 111. chào anh cho e xin bộ câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung khối đảng đoàn thể với ạ

 112. Anh/Chị cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung khối Đảng, đoàn thể với ạ

 113. Lê Hoàng Nhẩn

  Cho em xin tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể

 114. em xin bộ câu hỏi kiến thức chung khối đảng, đoàn thể ạ

 115. chào anh, anh cho em xin bộ câu hỏi kiến thức chung khối đảng và đoàn thể năm 2020 ạ.

 116. cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm vs ạ

 117. Dạ em chào A, A cho e xin bộ tài liệu trắc nghiệm thi công chức khối Đảng Đoàn thể Anh nhé.

  Em cám ơn A rất nhiều ạ

 118. Nguyễn Hữu Phước

  Em chào anh, anh cho em xin bộ tài liệu thi trắc nghiệm công chức khối Đảng đoàn thể nhé. Cám ơn anh nhiều ạ!

 119. Em chào anh, anh cho em xin bộ tài liệu thi trắc nghiệm công chức khối Đảng đoàn thể nhé. Cám ơn anh nhiều ạ!

 120. Em chào anh, anh cho em xin bộ tài liệu thi trắc nghiệm công chức khối Đảng đoàn thể nhé. Em đang cần bộ tài liệu này để phục vụ cho kỳ thi tuyển sắp tới. Cám ơn anh nhiều ạ!

 121. gưi mình xin bộ tài liêu 200 câu khối đảng nhe bạn. đa tạ bạn

 122. Cho em xin bộ tài liệu 200 câu hỏi trắc nghiệm khối đảng phần thi kiến thức chung với ạ. em cảm ơn.

 123. LÊ THỊ HOÀI THU

  cho mình xin bộ tài liệu câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối đảng đoàn thể với. e cảm ơn!

 124. Mình xin câu trắc nghiệm ktc khối nhà nước, tin và anh với ạ

 125. nguyễn văn thuấn

  Cho em xin bộ tài liệu 200 câu hỏi trắc nghiệm khối đảng phần thi kiến thức chung với ạ. em cảm ơn.

 126. Cho em xin bộ tài liệu câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối đảng đoàn thể và kiến thức chung ạ

 127. cho e xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Đảng với ạ. e cảm ơn ạ

 128. cho em xin toàn bộ câu hỏi với ạ

 129. NGUYỄN THỊ KIM PHƯƠNG

  Em chào Anh. Anh vui lòng cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm khối Đảng với ạ. Em cảm ơn Anh

 130. e chào a, a có thể cho e xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Đảng, đoàn thể đc không ạ. E cảm ơn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *