Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung khối Đảng, đoàn thể năm 2024 gồm hơn 900 câu hỏi, đáp tập trung vào các chuyên đề sau:

Phần 1. Khối kiến thức về Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(Vào đây thi thử kiến thức chung kỳ thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể)

– Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam 2016

 Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 quy định về thi hành Điều lệ Đảng;

– Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Đảng, Đoàn thể mới nhất
Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Đảng, Đoàn thể mới nhất

– Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

-Quy định số 101-QÐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp

-Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

– Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

-Nghị quyết 25-NQ/TW  ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

-Nghị quyết 25-NQ/TƯ, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”

-Nghị quyết trung ương 4-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống ,những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ

-Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

– Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

– Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành

– Hướng dân 16 HD/TWĐTN-BTC Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Luật Thanh niên 2020 và Điều lệ Đoàn thanh niên;

Điều lệ Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIII năm 2022;

– Điều lệ Hội nông dân Việt Nam  năm 2018;

– Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam năm 2017;

Phần 2. Khối kiến thức về nhà nước và pháp luật

Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung 2019;

– Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, sửa đổi, bổ sung 2019;

– Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, sửa đổi bổ sung 2019

– Luật Công đoàn 2012;

– Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015

Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 71/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (phần viên chức)

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi ôn thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể năm 2024

Câu 1. Hệ thống chính trị ở nước ta gồm những cơ quan nào?

a) Đảng Cộng sản Việt Nam

b) Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

c) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Nhân dân

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 2. Đảng lãnh đạo thông qua?

a) Tổ chức đảng và đảng viên

b) Tổ chức đảng và đảng  viên trong các tổ chức của hệ thống chính trị

c) Thông qua Nhà nước

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án B

Câu 3. Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm (2021-2025) đạt khoảng?

a) 6 – 6,5%/năm.    b) 6,5 – 7%/năm.   c) 7 – 7,5%/năm.   d) 7,5 – 8%/năm.

Đáp án B

Câu 4. Theo Chỉ thị 05 thì  Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về ?

a) tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

b) đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

c) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. 

Đáp án c

Câu 5. Theo Nghị quyết 18 thì  Đến năm nào Thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần làm rõ về lý luận và thực tiễn?

a) Đến năm 2021   b) Đến năm 2022   c) Đên năm 2023   d) Đến năm 2024

Đáp án A

Câu 6. Điều kiện để thành lập Đoàn cơ sở là gì?

a) Có ít nhất 50 đoàn viên và 2 chi đoàn.   b) Có ít nhất 50 đoàn viên và 3 chi đoàn.

c) Có ít nhất 30 đoàn viên và 2 chi đoàn.    d)Có ít nhất 30 đoàn viên và 3 chi đoàn

Đáp án A

Câu 7. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo của Hội nông dân Việt Nam là?

a) Ban Chấp hành Trung ương Hội,

b) Ban Thường vụ

c) Chủ tịch Hội Nông dân

Đáp án A

Câu 8. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức?

a) liên minh chính trị – xã hội, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

b) liên minh chính trị – xã hội, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

c) liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Đáp án C

Câu 9. Thời hiệu xử lý kỷ luật 02 năm á dụng đối với hành vi nào? (Luật mới)

a) đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách;

b) đối với hành vi vi phạm nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách;

c) đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo;

Đáp án A

Câu 10. Những vấn đề liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên thì thuộc thẩm quyền giải quyết của?

a) chính quyền địa phương cấp huyện

b) chính quyền địa phương cấp xã

c) UBND cấp huyện

Đáp án A

Câu 11. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải bao nhiêu tuổi?

a) từ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng).

b) đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng).

c) đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo năm).

d) từ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo năm).

Đáp án B

Câu 12. Theo Hướng dẫn 01-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn cụ thể một số vấn đề thi hành Điều lệ Đảng thì Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là?

a) hoàn thành có chất lượng, bảo đảm thời gian theo quy định.

b) hoàn thành có hiệu quả và bảo đảm thời gian theo quy định.

c) hoàn thành có chất lượng, hiệu quả và bảo đảm thời gian theo quy định.

d) hoàn thành có chất lượng, hiệu quả cao và bảo đảm thời gian theo quy định.

Đáp án C

Câu 13. Theo Điều lệ Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam  hiện hành thì Hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức phụ nữ trong Công an nhân dân Việt Nam do cơ quan nào quy định?

a) Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Công an quy định.

b) Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quy định

c) Bộ Công an quy định.

d) Tất cả phương án trên đầu đúng

Đáp án A

Câu 14. Viên chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp   Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của Đảng và của pháp luật liên quan đến viên chức thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Cách chức.

d) Buộc thôi việc.

Đáp án A

Liên hệ mail kesitinh355@gmai.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung công chức Khối Đảng, đoàn thể năm 2024 với hơn 900 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

242 Bình luận

 1. mình muốn tải 200 câu hỏi về thi công chức

 2. Nguyễn Thị Kim miết

  Cho mình xin tải về với ạ

 3. cho mình tải 200 bộ câu hỏi với

 4. Cho mình xin tải 200 câu hỏi này với nhé

 5. cho mình xin bộ câu hỏi nhé.

 6. Nguyễn Phương Thảo

  Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức Đảng đoàn thể với ạ

 7. Nguyễn thị hằng thương

  cho mình xin bộ đề trắc nghiệm

 8. trần thị hiền

  cho mình tải bộ câu hỏi trắc nghiệm khối đảng đoàn thể 2019 với ạ

 9. Mình muốn tải 200 câu ôn thi CC khối đảng. Cảm ơn nhiều ah

 10. Em có mail để xin bộ đề, nhờ anh giúp đỡ, em cảm ơn

 11. Cho e xun bộ câu hỏi thi trắc nghiệm khối đảng đoàn thể vs ạ

 12. Phan Thị Ngọc Liên

  Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm Khối Đảng, Đoàn thể với ạ

 13. Tác giả ơi cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm Khối Đảng, Đoàn thể với ạ

 14. Gửi bộ câu hỏi cho mình với

 15. Em chào Anh. Anh vui lòng cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm khối Đảng với ạ. Em cảm ơn Anh

 16. Em chào anh ạ, anh cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án thi công chức khối đảng. Em trân trọng cảm ơn anh ạ.

 17. E chào a ạ. Cho xin bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án thi coonngs chức khối đảng. E xin cảm ơn.

 18. Cho mình xin tải về với ạ

  • Cho mình xin bộ trắc nghiệm và đáp án thi công chức khối Đảng nhé Tác giả ơi! Xin trân trọng cảm ơn!

 19. Xin mạn phép làm phiền.
  Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm khối đảng với ạ…trân trọng cảm ơn…!

 20. E chào anh ạ. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm khối đảng với ạ.. E xin cảm ơn.

 21. chào anh ạ, anh có thể có em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án thi công chức về đoàn khối không ạ, và cho em thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung về đoàn khối hoặc tương đương không ạ.

 22. cho mình xin tài liệu với a

 23. Cho mình xin bộ trắc nghiệm thi công chức khối Đảng 2019

 24. cho em xin câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Đảng với ạ

 25. Cho mình xinh tài liệu với

 26. CHO MÌNH XIN VỚI Ạ, CẢM ƠN BẠN RẤT NHÌU

 27. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm khối đảng đoàn thể ạ

 28. Làm ơn cho tôi xin tài liệu trắc nghiệm thi công chức khối Đảng, mong sớm phản hồi ạ!

 29. Cho e xin tài liệu với ạ

 30. Dạ cho e xin với ạ

 31. Anh Sử cho em xin tài liệu trắc nghiệm thi công chức khối Đảng với ạ

 32. anh có thể cho em xin bộ đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức khối Đảng đoàn thể không ạ

 33. cho mình xin tài liệu với ạ

 34. Cho em xin bộ tài liệu 200 câu ạ

 35. Nguyễn Thị Tuyết Trinh

  anh có thể cho em xin bộ đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức khối Đảng đoàn thể không ạ

 36. Cho em xin bộ 200câu hỏi ôn thi công chức với ạ!

 37. Cho e xin tài liệu với ạ

 38. cho em xin bộ tài liệu với ạ

 39. Trần Thị Bích hằng

  Cho mình xin bộ câu hỏi này nhé. Cảm ơn nhiều!

 40. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm này với ạ. Em cảm ơn.

 41. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung này với!

 42. CHO MÌNH XIN 200 TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CHUNG THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH KHỐI ĐẢNG VỚI AH!

 43. anh có thể cho em xin bộ đề thi trắc nghiệm (220 câu) ôn thi công chức khối Đảng đoàn thể không ạ

 44. Mai Thị Thu hằng

  Cho em xin bộ tài liệu câu hỏi trắc nghiệm phần kiến thức chung thi công chức khối đảng với ạ, em cảm ơn nhiều

 45. Cho m xin tài liệu về câu hỏi thi công chức / nội dung chủ trương đường lối của Đảng.
  Xin chân thành cảm ơn!

 46. cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm khối đảng đoàn thể 2019 với ạ. cảm ơn nhiều ạ

 47. Cho mình xin bộ câu hỏi thi công chức với ạ, mình sắp thi rồi. Cảm ơn nhiều ạ.

 48. NGUYỄN THỊ TÀI

  cho mình xin bộ 200 câu hỏi trắc nghiệm

 49. cho mình xin bộ 200 câu hỏi này với.

 50. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm

 51. cho mình xin bộ trắc nghiệm thi công chức với. Trân trọng cảm ơn!

 52. cho mình xin tài liệu thi khối đảng với

 53. trần thị bích thủy

  cho mình xin tài liệu ôn thi khối đảng với ạ

 54. Cho em xin tài liệu ôn thi Khối Đảng, đoàn thể ah

 55. bạn ơi cho mình xin các câu hỏi còn lại với. cảm ơn bạn nhiều.

 56. bạn ơi cho mình xin các câu hỏi còn lại với. cảm ơn bạn nhiều.

 57. dạ cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi khối Đảng với ạ !

 58. Bộ đề và đáp án rất hữu ích. Cho vui lòng gửi giúp mình link tải và đáp án. cảm ơn!

 59. Truong Thị Thu An

  dạ chào anh ạ, anh cho em xin bộ đề công chức khối đảng với ạ. em cảm ơn

 60. Bạn ơi, gửi cho mình với ạ. Cảm ơn bạn

 61. minh can bộ đề trac nghiem chuyen vien chinh khối đảng

 62. cho e xin bộ câu hỏi với ạ. E xin cảm ơn ạ!

 63. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm đảng đoàn thể với ạ

 64. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm khối đảng với ạ…trân trọng cảm ơn…!

 65. Trần Thị Kim Đài

  Cho em xin bộ câu hỏi với ạ

 66. Cho mình xin tài liệu ôn thi khối đảng đoàn thể với ạ.

 67. cho e xin bộ câu hỏi trắc nghiệm khối đảng, đoàn thể với ạ

 68. cho mình xin bộ câu hỏi với ak

 69. Anh cho em xin bộ câu hỏi với.

 70. Cho mình xin bộ câu hỏi với ạ

 71. Mình muốn tải bô câu hỏi này thì ntn

 72. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung khối đảng đoàn thể với ạ

 73. Cho em xin trắc nghiệm tài liệu thi công chức khối Đảng, mặt trận ,Đoàn thể ạ. Em xin cảm ơn ạ

 74. Cho em xin trắc nghiệm tài liệu thi công chức khối Đảng, mặt trận, Đoàn thể ạ. Em xin cảm ơn ạ.

 75. Nguyễn Thị Tố Linh

  dạ cho e xin 200 câu hỏi về thi công chức khối Đảng, Đoàn thể với ạ

 76. em chào anh, anh có thể cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm phần kiến thức chung khối đảng, đoàn thể không ạ

 77. cho mình xin 20 câu trắc nghiệm với ạ

 78. Cho em xin trắc nghiệm tài liệu thi công chức khối Đảng, mặt trận, Đoàn thể ạ. Em xin cảm ơn ạ.

 79. dương thị quyên

  Làm ơn cho mình xin tài liêu có đáp án về công chức đảng được không, mình cảm ơn!

 80. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

  Cho mình xin tài liệu với bạn

 81. Cho mình xin bộ tài liệu này nhé. than’k

 82. Bạn gửi cho mình xin bộ tài liệu này nhé. Thank bạn nhiều!

 83. Gửi cho mình xin bộ tài liệu này với nhé! Cảm ơn bạn nhiều

 84. cho em xin trắc nghiệm tài liệu thi công chức khối Đảng, mặt trận, Đoàn thể ạ

 85. E xin bộ đề câu hỏi Trắc nghiệm khối Đảng đoàn thể với ạ!e cảm ơn

 86. Cho em xin bộ đề câu hỏi trắc nghiệm khối Đảng Đoàn thể với ạ. Em cảm ơn

 87. cho em xin 335câu hỏi thi khối đảng đoàn thể với ạ

 88. cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm khối đảng đoàn thể với ạ.

 89. Cho em xin bộ câu hỏi vói ạ

 90. E xin bộ đề câu hỏi Trắc nghiệm khối Đảng đoàn thể với ạ! Em cảm ơn a.

 91. cho mình xin 200 câu trác nghiệm này với ạ

 92. Hoàng Thị Lan Anh

  cho e xin câu hỏi với ạ

 93. cho em xin với ạ!

 94. Phạm Phương Thảo Thảo

  Cho mình xin bộ câu hỏi 200 câu với ạ

 95. Anh cho e xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối đảng với ạ.

 96. cho em xin bộ câu hỏi trắc nghieemk thi công chức khối đoàn thể với a?

 97. nguyễn thị hồng linh

  cho e xin bộ trắc nghiệm thi công chức khối đảng

 98. MAI THỊ HỒNG THỦY

  Cho mình xin chọn bộ với ban oi

 99. Nguyễn thị Thoa

  cho mình xin bộ câu hỏi này với được không ạ

 100. Chào anh!
  Anh cho em xin bộ câu hỏi thi công chức với ạ!
  Cảm ơn nhiều ạ.

 101. Chào anh!
  Anh cho em xin bộ câu hỏi thi công chức với ạ!

 102. Cho em xin với ạ, em cảm ơn anh

 103. a cho e xin bộ câu hỏi trắc nghiệm với ạ. e cảm ơn

 104. Nguyễn Thị Thanh Xuân

  Cho exin bộ trắc nghiệm này với. Cảm ơn nhé

 105. Phan Thị Hoài Thương

  em xin bộ câu hỏi để thi công chức khối Đảng – Đoàn thể với ạ. em cảm ơn ạ

 106. Đào Thị Lương

  cho e xin bộ 515 câu hỏi và đáp án đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung khối Đảng Đoàn thể với ạ

 107. Nguyễn Thị Kiều Oanh

  Cho mình xin bộ trắc nghiệm với

 108. hồ song ngọc

  Anh cho em xin bộ câu hỏi và đáp án với!

 109. Cho em xin bộ 515 câu hỏi và đáp án đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung khối Đảng Đoàn thể với ạ

 110. Cho em xin bộ 515 câu hỏi và đáp án đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung khối Đảng Đoàn thể với ạ e cam ơn ạ

 111. chào anh cho e xin bộ câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung khối đảng đoàn thể với ạ

 112. Anh/Chị cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung khối Đảng, đoàn thể với ạ

 113. Lê Hoàng Nhẩn

  Cho em xin tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể

 114. em xin bộ câu hỏi kiến thức chung khối đảng, đoàn thể ạ

 115. chào anh, anh cho em xin bộ câu hỏi kiến thức chung khối đảng và đoàn thể năm 2020 ạ.

 116. cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm vs ạ

 117. Dạ em chào A, A cho e xin bộ tài liệu trắc nghiệm thi công chức khối Đảng Đoàn thể Anh nhé.

  Em cám ơn A rất nhiều ạ

 118. Nguyễn Hữu Phước

  Em chào anh, anh cho em xin bộ tài liệu thi trắc nghiệm công chức khối Đảng đoàn thể nhé. Cám ơn anh nhiều ạ!

 119. Em chào anh, anh cho em xin bộ tài liệu thi trắc nghiệm công chức khối Đảng đoàn thể nhé. Cám ơn anh nhiều ạ!

 120. Em chào anh, anh cho em xin bộ tài liệu thi trắc nghiệm công chức khối Đảng đoàn thể nhé. Em đang cần bộ tài liệu này để phục vụ cho kỳ thi tuyển sắp tới. Cám ơn anh nhiều ạ!

 121. gưi mình xin bộ tài liêu 200 câu khối đảng nhe bạn. đa tạ bạn

 122. Cho em xin bộ tài liệu 200 câu hỏi trắc nghiệm khối đảng phần thi kiến thức chung với ạ. em cảm ơn.

 123. LÊ THỊ HOÀI THU

  cho mình xin bộ tài liệu câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối đảng đoàn thể với. e cảm ơn!

 124. Mình xin câu trắc nghiệm ktc khối nhà nước, tin và anh với ạ

 125. nguyễn văn thuấn

  Cho em xin bộ tài liệu 200 câu hỏi trắc nghiệm khối đảng phần thi kiến thức chung với ạ. em cảm ơn.

 126. Cho em xin bộ tài liệu câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối đảng đoàn thể và kiến thức chung ạ

 127. cho e xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Đảng với ạ. e cảm ơn ạ

 128. cho em xin toàn bộ câu hỏi với ạ

 129. NGUYỄN THỊ KIM PHƯƠNG

  Em chào Anh. Anh vui lòng cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm khối Đảng với ạ. Em cảm ơn Anh

 130. e chào a, a có thể cho e xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Đảng, đoàn thể đc không ạ. E cảm ơn ạ

 131. Em chào anh, em vừa gửi mail anh, anh có thể cho em xin bộ câu hỏi thi kiến thức chung công chức Khối Đảng, đoàn thể năm 2021 với hơn 900 câu trắc nghiệm có đáp án. Em xin cám ơn ạ.

 132. em chào anh.
  sắp tới em có đăng ký thi tuyển công chức mà không biết ôn sao cho nhớ. vô tình em đọc được bộ ôn của anh rất hay. em muốn xin anh để tham khảo. nếu được xin anh gửi qua mail giúp em.

 133. Anh có thể vui lòng cho em xin bộ đề trắc nghiệm này với được không ạ? EM xin chân thành cám ơn.

 134. đinh đức trọng

  cho mình xin bộ câu hỏi thi trắc nghiệm với ạ xin cảm ơn ạ

 135. Nguyễn Văn Tới

  Anh có thể vui lòng cho em xin bộ đề trắc nghiệm này với được không ạ? EM xin chân thành cám ơn.

 136. Cho mình xin bộ đề 200 trắc nghiệm với ạ

 137. Anh ơi cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm khối Đảng, Đoàn thể với
  em cám ơn anh nghiều!!

 138. Cho em xin bộ này với ạ. Cảm ơn anh

 139. Triệu Thị Điệp

  Cho mình xin bộ cau hỏi thi chuyên viên chính khối đảng đoàn thể năm 2022 với. Xin cảm ơn

 140. Cho mình xin Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2023 với ạ. Xin Cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *