Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Liên hệ tải câu hỏi và thi thử trắc nghiệm ở cuối bài viết.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm 44 câu phù hợp cho việc tìm hiểu, học tập, ôn thi công chức khối Đảng, Đoàn thể, Mặt trận.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày nào?

a) từ ngày 23.1-1.2.2021      b) từ ngày 24.1-1.2.2021

c) từ ngày 25.1-1.2.2021    d) từ ngày 26.1-1.2.2021

Đáp án C

Câu 2. Nghị quyết đại hội XIII của Đảng đã Tán thành những nội dung cơ bản nào dưới đây?

a) về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và đánh giá chung về 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 (bổ sung, phát triển năm 2011),

b) 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới

c) định hướng phát triển và phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời gian tới

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 3. Về Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đại hội XIII đánh giá lĩnh vực nào dưới đây chưa trở thành động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội?

a) Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ

b) Văn hóa xã hội

c) Khoa học và công nghệ

d) Giáo dục và đào tạo

Đáp án A

Câu 4. Theo Nghị quyết XIII của Đảng cộng sản Việt Nam thì?

a) Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp Cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

b) Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp Nghị quyết của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

c) Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp Cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”

Đáp án A

Câu 5 . Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước?

a) Là nước phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp

b) Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp

c) Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp

Đáp án B

THI THỬ TRẮC NGHIỆM NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 13 CỦA ĐẢNG:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày nào?

 
 
 
 

Nghị quyết đại hội XIII của Đảng đã Tán thành những nội dung cơ bản nào dưới đây?

 
 
 
 

Về Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đại hội XIII đánh giá lĩnh vực nào dưới đây chưa trở thành động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội?

 
 
 
 

Theo Nghị quyết XIII của Đảng cộng sản Việt Nam thì?

 
 
 

Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước?

 
 
 

Về Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đại hội XIII đánh giá lĩnh vực nào dưới đây chưa có nhiều đột phá, hiệu quả chưa cao?

 
 
 
 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đánh giá?

 
 
 
 

Theo Nghị quyết XIII của Đảng cộng sản Việt Nam thì?

 
 
 

Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì kiên định nội dung nào dưới đây?

 
 
 
 

Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó?

 
 
 

Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của?

 
 
 
 

Theo Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó?

 
 
 

Question 1 of 12

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm 44 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải Bộ câu hỏi ôn thi công chức khối Đảng mới nhất tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. mình muốn tải bộ đề trắc nghiệm này. Giup mình với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *