Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Liên hệ tải câu hỏi và thi thử trắc nghiệm ở cuối bài viết.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm 46 câu phù hợp cho việc tìm hiểu, học tập, ôn thi công chức khối Đảng, Đoàn thể, Mặt trận.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày nào?

a) từ ngày 23.1-1.2.2021      b) từ ngày 24.1-1.2.2021

c) từ ngày 25.1-1.2.2021    d) từ ngày 26.1-1.2.2021

Đáp án C

Câu 2. Nghị quyết đại hội XIII của Đảng đã Tán thành những nội dung cơ bản nào dưới đây?

a) về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và đánh giá chung về 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 (bổ sung, phát triển năm 2011),

b) 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới

c) định hướng phát triển và phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời gian tới

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 3. Về Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đại hội XIII đánh giá lĩnh vực nào dưới đây chưa trở thành động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội?

a) Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ

b) Văn hóa xã hội

c) Khoa học và công nghệ

d) Giáo dục và đào tạo

Đáp án A

Câu 4. Theo Nghị quyết XIII của Đảng cộng sản Việt Nam thì?

a) Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp Cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

b) Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp Nghị quyết của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

c) Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp Cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”

Đáp án A

Câu 5 . Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước?

a) Là nước phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp

b) Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp

c) Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp

Đáp án B

Câu 6. “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, môi trường…, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.” là một trong những nội dung của:

a) Quan điểm chỉ đạo    b)Mục tiêu cụ thể

c)Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030   d)Nhiệm vụ trọng tâm

Đáp án C

THI THỬ TRẮC NGHIỆM NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 13 CỦA ĐẢNG:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày nào?

 
 
 
 

Nghị quyết đại hội XIII của Đảng đã Tán thành những nội dung cơ bản nào dưới đây?

 
 
 
 

Về Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đại hội XIII đánh giá lĩnh vực nào dưới đây chưa trở thành động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội?

 
 
 
 

Theo Nghị quyết XIII của Đảng cộng sản Việt Nam thì?

 
 
 

Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước?

 
 
 

Về Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đại hội XIII đánh giá lĩnh vực nào dưới đây chưa có nhiều đột phá, hiệu quả chưa cao?

 
 
 
 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đánh giá?

 
 
 
 

Theo Nghị quyết XIII của Đảng cộng sản Việt Nam thì?

 
 
 

Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì kiên định nội dung nào dưới đây?

 
 
 
 

Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó?

 
 
 

Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của?

 
 
 
 

Theo Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó?

 
 
 

  Chủ đề Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định?

 
 
 
 

Tại Đại hội XIII của Đảng, trong chủ đề Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 đã nêu đến thời điểm nào Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao?

 
 
 
 

Tại Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 đã đặt ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân là

 
 
 
 

Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 đặt ra chỉ tiêu tỉ lệ đô thị hóa đạt:

 
 
 
 

Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 đặt ra chỉ tiêu về nợ công là:

 
 
 
 

Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 đặt ra chỉ tiêu về tuổi thọ bình quân là:

 
 
 
 

 Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 đặt ra chỉ tiêu về tỉ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội là:

 
 
 
 

Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 Đảng ta đã xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng?

 
 
 
 

Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 Đảng ta đã đặt ra chỉ tiêu  GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng bao nhiêu USD?

 
 
 
 

Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 Đảng ta đã đặt ra chỉ tiêu  Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng bao nhiêu % GDP?

 
 
 
 

Question 1 of 22

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm 46 câu trắc nghiệm có đáp án.

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải 50 câu trắc nghiệm làm bài thu hoạch nghị quyết Đại hội 13 của Đảng bộ tỉnh Hà Tỉnh

Tải Bộ câu hỏi ôn thi công chức khối Đảng mới nhất tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

76 Bình luận

 1. mình muốn tải bộ đề trắc nghiệm này. Giup mình với

 2. mình muốn tải bộ đề trắc nghiệm này. Giup mình với

 3. cho xin bộ câu hỏi trắc nghiệm với

 4. Trịnh Phi Hùng

  cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm nhé!

 5. Cho xin bộ câu hỏi trắc nghiệm ĐH XII với ạ. Cảm ơn

 6. Nguyễn Thu Hà

  mình muốn tải bộ đề trắc nghiệm này. Giup mình với

 7. cho mình xin bộ đề này được không ạ. xin cám ơn bạn rất nhiều

 8. Huỳnh Phan Khánh Hòa

  Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm ĐH XIII với ạ. Cảm ơn bạn

 9. Cho mình xin với bạn, cảm ơn bạn

 10. nguyễn minh hùng

  mình muon tải bộ trác nghiệm này

 11. làm thế nào để có thể tải được bộ đề vậy ạ?

 12. cho mình xin bộ này với

 13. Gửi cho mình xin bộ đề trắc nghiệm

 14. Cho tôi xin bộ câu hỏi trắc nghiệm về đại hội đảng 13

 15. tran dinh thang

  Cho tôi xin bộ câu hỏi trắc nghiệm về đại hội đảng 13

 16. Cho tôi xin bộ câu hỏi trắc nghiệm về đại hội đảng 13

 17. cho tôi xin bộ câu hỏi trắc nghiệm nghị quyết đại hội đảng XIII với.

 18. Bùi Quang Dũng

  Gửi giúp mình với. thanks

 19. Cho em xin bộ đề trắc nghiệm về đại hội Đảng lần thứ XIII với ạ. Em cảm ơn nhiều

 20. Cho mình xin bộ câu hỏi nhé! Cảm ơn Bạn nhiều!

 21. cho minh xin bộ câu hỏi TN ạ

 22. cho xin bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án

 23. Cho mình xin xin bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án.

 24. TRƯƠNG MINH TÂN

  ADMIN CHO EM XIN FILE BỘ 46 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ 50 CAU HỎI THU HOẠCH ĐỂ THAM KHẢO. TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

 25. xin ad cho mình

 26. cho mình xin bộ đề này nhé

 27. Lương Nguyên Ân

  Anh ơi ! cho Ân xin bộ đề trắc nghiệm tìm hiểu nghi quyết đại hội XIII nhé, trân trọng cảm ơn

 28. Phan Thị Thu Cúc

  cho e xin bộ câu hỏi trắc nghiệm với ạ ad.e cảm ơn ạ

 29. Lê Phú Thạch

  Cho tôi xin bộ câu hỏi trắc nghiệm về đại hội đảng 13

 30. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm về ĐH Đảng 13, cảm ơn nhiều.

 31. cho mình xin bộ trắc nghiệm qua mail với ạ

 32. Trần Thị Sen

  Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm nhé, cảm ơn nhiều!

 33. trương huy tùng

  Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm này nhé. cảm ơn nhiều.

 34. Nguyễn Thị An

  cho minh xin đap án bộ câu hỏi trắc nghiệm với

 35. Cho em xin bộ đề trắc nghiệm về đại hội Đảng lần thứ XIII với ạ. Em cảm ơn nhiều

 36. Đinh Văn Khải

  cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm NQ13 với

 37. cho xin bộ đề trắc nghiệm ĐH 13

 38. Cho em xin bộ đề trắc nghiệm ĐH 13 với ạ

 39. Trần Trọng Nghĩa

  cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm NQ13 với

 40. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm NQ13 với.

 41. cho mk xin bộ trắc nghiệm với

 42. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm ĐH XIII với ạ. Cảm ơn bạn nhiều !!!

 43. xin bộ đề vợi a

 44. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm ĐH XIII với ạ. Cảm ơn bạn nhiều

 45. cho mình xin bộ tài liệu với

 46. em muốn tải bộ đề trắc nghiệm này về với ạ

 47. cho mình xin bộ đề này với

 48. nhờ bạn gửi cho mình bộ câu hỏi trắc nghiệm với ạ

 49. Lưu Thị Trà My

  Cho mình xin bộ câu hỏi nhé! Cảm ơn Bạn nhiều!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *