Đáp án 400 câu hỏi thi công chức khối Đảng tỉnh Lâm Đồng năm 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc đáp án 400 câu hỏi trong tài liệu ôn thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể năm 2020 của Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi 400 câu trắc nghiệm ôn thi công chức khôi Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Lâm Đồng.

Câu 1. Theo Hiến pháp năm 2013, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm những bộ phận lãnh thổ nào?

Bộ câu hỏi thi công chức tỉnh Lâm Đồng 2020
Bộ câu hỏi ôn thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Lâm Đồng năm 2020

a) Đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời

b) Đất liền, hải đảo và vùng biển

c) Đất liền, hải đảo và vùng trời

d) Đất liền và các hải đáp

Đáp án A

Câu 2. Theo Hiến pháp 2013, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của ai, do ai, vì ai?

a) của nông dân, do nông dân, vì nông dân

b) của trí thức, do trí thức, vì trí thức

c) của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân

d) của công nhân, do công nhân, vì công nhân

đáp án C

Phần mềm thi thử công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tại đây

Câu 3. Theo Hiến pháp năm 2013, nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do ai làm chủ?

a) Nhân dân    b) Nhà nước   c)Quốc hội      d) Chính phủ

Đáp án A

Câu 4. Theo Hiến pháp năm 2013, tất cả quyền lực nhà nước cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thuộc về ai?

a) Trí thức    b) Nhân nhân    c) Công dân    d) nông dân

Đáp án B

Câu 5. Theo Hiến pháp năm 2013, quyền con người được tổ chức nào tôn trọng, công nhận,bảo vệ  và bảo đảm?

a) Quốc hội    b) Chính phủ   c) Mặt trận Tổ quốc    d) Nhà nước

đáp án D

Câu 6. Theo Hiến pháp năm 2013, thì việc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc nào?

a) Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và phiếu kín

b) Công khai, dân chủ, khách quan và bỏ phiếu kín

c) Dân chủ, bình đẳng, khách quan và bỏ phiếu kín

d) Phổ thông, dân chủ, khách quan và bỏ phiếu kín

Đáp án A

Câu 7. (câu 29 trong tài liệu). Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019, xác định phương án đúng?

a) Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

b) Cả 2 phương án A, C đều đúng

c) Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và đơn ị hành chính kinh tế đặc biệt

d) Cả 2 phương án A, C đều sai

Đáp án A

Câu 8. (Câu 30 trong tài liệu) Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được thành lập nhiều nhất bao nhiêu ban?

a) 6 ban   b) 3 ban   c) 4 ban    d) 5 ban

Đáp án C

Câu 9. (câu 25 trong tài liệu)Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, đại biểu Hội đồng nhân dân do ai bầu ra?

a) Cử tri ở địa phương      b) nhân dân ở địa phương

c) công nhân ở địa phương     d) trí thức ở địa phương

Đáp án A

Câu 10. (câu 28 trong tài liệu)Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, cơ quan nào có trách nhiệm thẩm tra Đềán của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, xã?

a) Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội

b) Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

c) Ủy ban QUốc phòng và an ninh của Quốc hội

d) Ủy ban Pháp luật của QUốc hội

Đáp án D

Câu 11. (Câu 178 trong tài liệu). Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đầu người giai đoạn 2020-2025 đạt bao nhiêu %?

a) 5,0 – 6,0%    b) 6,0% – 7,0%   c) 7,0% -8,0%   d)7,5% – 8,5%

Đáp án C

Câu 12. (Câu 180 trong tài liệu). Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định này đầu tư mới bao nhiêu công trình trọng điểm?

a) 7 công trình    b) 8 công trình    c) 9 công trình   d) 10 công trình

Đáp án C

Câu 13. (Câu 184 trong tài liệu). Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI,nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội hằng năm chiếm khoảng bao nhiêu GRDP?

a) 35-36%    b) 36-37%     c) 37-38%    d) 38-39%

Đáp án A

Câu 14. (Câu 189 trong tài lieeuj0 Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 18/4/2017 về đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025 do cơ quan nào dưới đây ban hành?

a) Tỉnh ủy Lâm Đồng     b) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng

c) Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng    d) Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Đáp án 400  câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Lâm Đồng năm 2021.  Tải  Bộ câu hỏi tin học thi công chức tại đây

Tải tài liệu anh văn A2 thi công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. Cho e xin đáp án 180 câu hỏi với ạ. Em cảm ơn ạ

  2. Cho e xin đáp án 120 câu hỏi với ạ. Em cảm ơn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *