Tài liệu ôn thi công chức hành chính tỉnh Trà Vinh 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2020, gồm 401 câu.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2020 được biên soạn theo Thông báo số 04/TB-HĐTDCC ngày 01/02/2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2020, tập trung vào các chuyên đề sau:

Danh mục tài liệu ôn thi công chức tỉnh Trà Vinh

I. Tổng quan về hệ thống chính trị
II. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tài liệu ôn thi công chức hành chính tỉnh Trà Vinh 2020
Tài liệu ôn thi công chức hành chính tỉnh Trà Vinh 2020

III. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
IV. Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Nội dung 2 . Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước
Nội dung 3 . Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Nội dung 4 . Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Nội dung 5. Luật cán bộ, công chức
Nội dung 6 .  Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi năm 2019.
Nội dung 7. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Nội dung 8. Luật Phòng, chống tham nhũng

Nội dung 9Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức
Nội dung 10 ..Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Nội dung 11 ..Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức..
Nội dung 12 . Nghị quyết số 11-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII ngày 20/7/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa….

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2020, gồm 401 câu trắc nghiệm có đáp án:

Câu 1.   Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam vận hành theo cơ chế nào?

a) Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ

b) Đảng làm chủ, Nhà nước lãnh đạo, nhân dân quản lý

c) Đảng quản lý, nhà nước lãnh đạo, nhân dân làm chủ

d) Đảng lãnh đạo, Nhà nước làm chủ, nhân dân quản lý

Đáp án A

Câu 2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là

a) tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội và các cá nhân tiêu biểu của các giai cấp và tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

b) tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu của các giai cấp và tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

c) tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các công dân tiêu biểu của các giai cấp và tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Đáp án B

Câu 3. Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?

a) Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát.

b) Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả.

c) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

d) Tự do dân chủ

Đáp án D

Câu 4. Văn bản quy phạm pháp luật là ?

a) văn bản có chứa pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

b) văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

c) văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

Đáp án B

Câu 5. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý vi phạm bị xử lý kỷ luật như thế nào?

a) Khiển trách. Cảnh cáo. Hạ bậc lương. Miễn nhiệm

b) Khiển trách. Cảnh cáo. Hạ bậc lương. Bãi nhiệm

c) Khiển trách. Cảnh cáo. Hạ bậc lương. Buộc thôi việc.

Đáp án C

Câu 6. Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện được mời tham dự phiên họp?

a)Ủy bannhân dân các cấp khi bàn về các vấn đề có liên quan

b)Ủy bannhân dân cùng cấp khi bàn về các vấn đề có liên quan

c)Ủy bannhân dân cùng cấp

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án B

Câu 7. Theo yêu cầu của ít nhất bao nhiêu trong tổng số thành viên Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất?

a) ít nhất một phần ba

b) ít nhất hai phần ba

c) ít nhất một phần hai

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2020, gồm 401 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. Có tài liêu ôn thi anh văn không ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *