Tài liệu ôn thi công chức hành chính Thành phố Hà Nội năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi  công chức hành chính năm 2020 của Thành phố Hà Nội, gồm 807 câu.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức Thành phố Hà Nội được biên soạn dựa theo Quyết định số 85/QĐ-HĐTT ngày 25/01/2021 của Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nội dung ôn tập các phần thi tại Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2020, cụ thể gồm các văn bản sau:

1. Hiến pháp năm 2013

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015: các chương I, II, III

Bộ câu hỏi thi công chức Thành phố Hà Nội 2020
Tài liệu ôn thi công chức hành chính Thành phố Hà Nội năm 2020

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019

4. Luật Cán bộ, công chức năm 2008

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019

6. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: Các chương I, II, VIII, IX, X, XIII

7. Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: các chương I, II,IV, V

8. Luật Phòng, chống tham nhũng 2018: Chương I, II, III, IX, X

9. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

10. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 01/7/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

11. Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

12. Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

13. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

14. Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi   công chức hành chính năm 2020 của Thành phố Hà Nội:

Câu 1.  Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

a) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

b) Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

c) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì   dân.

Đáp án A

Câu 2. các đơn vị hành chính cấp tỉnh (trừ Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh) được phân thành mấy loại?

a) Ba loại: loại I, loại II và loại III

b) Bốn loại: loại I, loại II, loại III và loại IV

c) Năm loại: loại I, loại II, loại III, loại IV và loại V

Đáp án A

Câu 3. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, từ “ngạch” được hiểu là:

A.Tên gọi thể hiện trình độ học vấn của công chức.

B . Tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức.

C.Tên gọi thể hiện trình độ chuyên môn của công chức.

D.Tên gọi thể hiện trình độ và khả năng của công chức.

Đáp án B

Câu 4. Văn bản quy phạm pháp luật là ?

a) văn bản có chứa pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

b) văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

c) văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

Đáp án B

Câu 5: Thế nào là tham nhũng?

A) Tham nhũng là hành vi của cán bộ, công chức nhà nước đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

B) Tham nhũnglà hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi.

C) Tham nhũnglà hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

D) Tham nhũnglà hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của người có chức vụ, quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Đáp án C 

Câu 6. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức  mà tái phạm thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Khiển trách.   b) Cảnh cáo.   c) Giáng chức   d) Cách chức

Đáp án D

 Câu 7. “Văn bản hành chính” là?

a) văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức.

b) văn bản hình thành trong quá trình giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức.

c) văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi  công chức hành chính năm 2020 của Thành phố Hà Nội, gồm 807 câu trắc nghiệm có đáp án.

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi thi thử tiếng Anh 2021 và tiếng Anh năm 2020 của Hà Nội.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

3 Bình luận

  1. Cảm ơn anh!

  2. Phạm Thị Yến

    Bác cho em xin trọn bộ tài liệu với ạ. Cảm ơn bác nhiều 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *