Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi 2019

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Cán bộ, công chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019. (ĐÁP ÁN VÀ PHẦN MỀM THI THỬ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở CUỐI BÀI VIẾT)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi bổ sung năm 2019 gồm 193 câu, phù hợp cho việc tìm hiểu, học tập và ôn thi cán bộ, công chức, thi nâng ngạch công chức.

Câu 1 Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?

a) Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát.

b) Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả.

diem moi cua luat CBCCVC 2019
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi, bổ sung 2019

c) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

d) Tự do dân chủ

Đáp án D

Câu 2. Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm? (luật mới)

a) trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng;

b) trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước

c) Cả A và B

Đáp án C

Câu 3. Cán bộ là công dân Việt Nam?

a) được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung , ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh , trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

b) được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung , ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  , trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

c) được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung , ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  , trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Đáp án A

Câu 4. Cán bộ xã, phường, thị trấn   là?

a) công dân Việt Nam, được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội

b) công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội

c) công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội

Đáp án C

Câu 5. công chức cấp xã là?

a) công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

b) công dân Việt Nam được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

c) công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức vụ, chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Đáp án A

Câu 6. Đâu không phải là nguyên tắc trong quản lý cán bộ, công chức

a) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước.

b) Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

c) Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng.

d) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

Đáp án D

Câu 7. Thẩm quyền quy định chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do cấp tỉnh quản lý (luật mới)

a)Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

c) Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đáp  án A

Câu 8. Đâu không phải là nội dung đánh giá công chức?

a) Tham gia hoạt động đoàn thể

b) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

c) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể

Đáp án A

Câu 8. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019): “… là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cử hoặc bổ nhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định để tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ.”

a) Chuyển ngạch    b)Điều động   c)Luân chuyển    d)Biệt phái

Đáp án C

Câu 9. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là:

a) Việc thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức

b) Việc thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các quy định khác có liên quan

c) Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các quy định khác có liên quan

d) Cả ba câu đều sai

Đáp án C

Câu 10. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), thời hạn xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức là:

a) Là thời hạn mà khi hết thời hạn đó thì cán bộ, công chức có hành vi vi phạm không bị xử lý kỷ luật.

b) Là khoảng thời gian từ khi phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật của cán bộ, công chức đến khi có quyết định xử lý kỷ luật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

c) Là thời hạn xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức là thời gian Cán bộ, Công chức chịu hình thức xử lý kỷ luật từ khi có quyết định xử lý kỷ luật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

d) Tất cả các phương án đều sai

Đáp án B

Câu 11. Theo Luật cán bộ, công chức thì Kết quả đánh giá là căn cứ để?

a) bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ

b) bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với cán bộ

c) bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và thực hiện chính sách đối với cán bộ

d) bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ

Đáp án B

Câu 12. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019, trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao, gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công là:

a) Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước

b) Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ

c) Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến văn hóa giao tiếp

d) Nguyên tắc trong thi hành công vụ

Đáp án B

Câu 13. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019, hành vi vi phạm nào sau đây không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật?

a) Hành vi vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ

b) Hành vi vi phạm nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật

c) Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm đến mức kỷ luật bằng hình thức khai trừ

d) Hành vi vi phạm nghiêm trọng, đạo đức, lối sống

Đáp án A

Câu 14. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019, khi công chức được điều động sang công tác khác thì?

a) Tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm tới khi đã nhận nhiệm vụ, công tác mới

b) Đương nhiên thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp kiêm nhiệm

c) Tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm cho tới khi cơ quan quản lý có quyết định cho thôi giữ chức vụ đó

d) Chấm dứt ngay việc đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đó và chức vụ đang kiêm nhiệm

Đáp án B

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

THI THỬ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ĐÂY

1.   Đâu   là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân

 
 
 

2.   Cán bộ, công chức phải thực hiện

 
 
 

3.   Đâu không phải là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân

 
 
 
 

4.   Đâu là Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ

 
 
 

5.  Đâu không phải là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ

 
 
 

6.  Cán bộ xã, phường, thị trấn   là?

 
 
 

7.   Thẩm quyền quy định chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do cấp tỉnh quản lý 

 
 
 

8.   Cán bộ là công dân Việt Nam?

 
 
 

9.   công chức cấp xã là?

 
 
 

10.  Đâu không phải là nguyên tắc trong quản lý cán bộ, công chức

 
 
 
 

11.  Thẩm quyền quy định khung chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ. (luật mới)

 
 
 
 

12.  Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ là

 
 
 

13.  Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm?  

 
 
 

14.   Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?

 
 
 
 

15.  Đâu không phải là Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ

 
 
 
 

Question 1 of 15

Liên hệ mail: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu  Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019, gồm 245 câu.

Tải Tài liệu ôn thi viên chức giáo dục và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

10 Bình luận

  1. Cho em xin bộ trắc nghiệm luật cán bộ công chức và luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  2. Dạ cho em xin bộ trắc nghiệm Chuyên đề về tổng quan hành chính nhà nước và luật cán bộ công chức 2008 với ạ. Em cảm ơn admin

  3. a cho e xin bộ trắc nghiệm luật cán bô, công chức 2008 và sửa đổi bổ sung 2019 với ạh

  4. anh cho e xin bộ trắc nghiệm luật cán bô, công chức sửa đổi bổ sung 2019, nđ 30 , luật tổ chức chính quyền địa phương với ạ!

  5. anh cho e xin bộ trắc nghiệm luật cán bô, công chức sửa đổi bổ sung 2019, nđ 30 , luật tổ chức chính quyền địa phương với ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *