Trắc nghiệm Nghị định 33/2023/NĐ-CP về cán bộ, công chức cấp xã

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, để phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập và ôn thi công chức cấp xã.

Câu 1. Nội dung nào dưới đây là Nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

a) Bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy đảng.

b) Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

c) Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức vụ, chức danh, số lượng và vị trí việc làm của cán bộ, công chức cấp xã; số lượng và chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

d) Cả 3 phương án A, B, C đều đúng

Đáp án D

Câu 2. Nội dung nào dưới đây không phải là Nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

a) Bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy đảng.

b) Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

c) Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức vụ, chức danh, số lượng và vị trí việc làm của cán bộ, công chức cấp xã; số lượng và chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

d) Thực hiện bình đẳng giới

Đáp án D

Điểm mới của Nghị định 33/2023/NĐ-CP về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, với 99 câu

Câu 3. Cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trách nhiệm thực hiện các quy định nào dưới đây?

a) Thực hiện các quy định tại Nghị định này (Nghị định 33/2023/NĐ-CP), điều lệ tổ chức và quy định của pháp luật có liên quan.

b) Thực hiện các quy định tại Nghị định này (Nghị định 33/2023/NĐ-CP) và quy định của pháp luật có liên quan.

c) Thực hiện các quy định tại Nghị định này (Nghị định 33/2023/NĐ-CP), điều lệ tổ chức và quy định có liên quan.

d) Thực hiện các quy định tại Nghị định này (Nghị định 33/2023/NĐ-CP), điều lệ tổ chức

Đáp án A

Câu 4. Chức vụ nào dưới đây thuộc cán bộ cấp xã?

a) Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

b) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;) Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

c) Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam); Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 5. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì cán bộ cấp xã có bao nhiêu chức vụ?

a) 10 chức vụ

b) 11 chức vụ

c) 12 chức vụ

d) 9 chức vụ

Đáp án B

Câu 6. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP,  Trường hợp người được bầu làm cán bộ cấp xã, được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định này mà đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì?

a) thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp lương, thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục thì được cộng dồn.

b) thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp lương (trừ thời gian tập sự), thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục thì được cộng dồn.

c) thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp lương (trừ thời gian tập sự, thử việc), thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục thì được cộng dồn.

d) thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp lương (trừ thời gian tập sự, thử việc), thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục thì không được cộng dồn.

Đáp án C

Câu 7. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP,  Cán bộ, công chức cấp xã   thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, kéo dài thời gian nâng bậc lương theo quy định của cơ quan nào?

a) Bộ Nội vụ

b) Chính phủ

c) UBND tỉnh

d) Quốc hội

đáp án B

Câu 8. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP, Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá bao nhiêu chức danh  được hưởng phụ cấp hàng tháng?

a) 03 chức danh (bao gồm Bí thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận)

b) 04 chức danh (bao gồm Bí thư, phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận)

c) 05 chức danh (bao gồm Bí thư, phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, phó Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng, phó Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận)

d) 02 chức danh (bao gồm Bí thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố )

Đáp án A

Câu 9. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP, thôn, tổ dân phố nào được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở

a) Đối với thôn có từ 300 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo

b) Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 400 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo

c) Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo

d) Đối với thôn có từ 400 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 550 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo

Đáp án C

Câu 10. Chủ trì, phối hợp với công chức tư pháp và Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trong việc hướng dẫn cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố xây dựng và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước; phối hợp với công chức Văn phòng – thống kê trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu về dân số, lao động, việc làm và các đối tượng chính sách là nhiệm vụ của công chức nào?

a) Công chức Văn hóa – Xã hội

b) Công chức Văn phòng – Thống kê

c) Công chức Tài chính – Kế toán

d) Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, với 115 câu

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Tải 900 câu tin học thi công chức, viên chức gồm 6 modul  

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *