Bộ câu hỏi trắc nghiệm Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020

Câu 1: Đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng là:

a) Liệt sĩ         b) Bà mẹ Việt Nam anh hùng           c) người có công nuôi liệt sĩ   d) Tất cả các phương án trên đều đúng

Đáp án d, Căn cứ Điều 3 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020

Câu 2: Điều kiện người có công nuôi liệt sĩ là:

a) Là người đã nuôi dưỡng khi liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi và thời gian nuôi dưỡng từ 10 năm trở lên

b) Là người đã nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ

Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng 2020
Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020

c) Là người đã nuôi dưỡng khi liệt sĩ từ 10 năm trở lên

d) Tất cả phương án trên đều đúng

Đáp án a, Căn cứ Khoản 2, Điều 4 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020

Câu 3: Chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng gồm:

a) Trợ cấp hằng năm

b) Trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần

c) Trợ cấp 5 tháng/năm

d) Trợ cấp một lần và trợ cấp, phụ cấp hàng năm

Đáp án b, Căn cứ Điều 5 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020.

Câu 4: Đáp án nào sau đây là đúng:

a) Chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng là trách nhiệm của Nhà nước và xã hội

b) Chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng.

c) Chăm lo tinh thần của người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng là trách nhiệm của Nhà nước và xã hội

d) Nhà nước yêu cầu các tổ chức, cá nhân quan tâm, giúp đỡ và thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Đáp án a, Căn cứ khoản 1, Điều 6 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020.

Câu 5: Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 bao gồm:

a) Cấp “Giấy chứng nhận người hoạt động cách mạng sau ngày 01 tháng 01 năm 1945”

b) Cấp tiền mua báo Nhân dân hằng ngày; tạo điều kiện tham gia sinh hoạt văn hóa, tinh thần phù hợp.

c) Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng tháng

d) Xây nhà ở căn cứ vào công lao và hoàn cảnh của từng người

Đáp án b, Căn cứ khoản 7 Điều 9 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020.

Câu 6: Điều kiện công nhận liệt sĩ:

a) Trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm

b) Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh

c) Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia

d) Tất cả các phương án trên đều đúng

Đáp án c, Căn cứ khoản 1, Điều 14 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020

Câu 7: Điều kiện, tiêu chuẩn Bà mẹ Việt Nam anh hùng là:

a) Là người được tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định của Chính phủ

b) Là người được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định tại Pháp lệnh

c) Là người được tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định của pháp luật

d) Là người được tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định của Quốc Hội

Đáp án b, Căn cứ Điều 17 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020.

Câu 8: Chế độ ưu đãi đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến:

a) Trợ cấp hằng tháng         b) Bảo hiểm y tế

c) Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần    d) Cả ba phương án trên đều đúng

 Đáp án d, Căn cứ Điều 21 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020

Câu 9: Đáp án nào sau đây là đúng:

a) Người được Nhà nước tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” theo quy định của pháp luật

b) Trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, diễn tập hoặc làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm

c) Đáp án a và b đều sai                d)Đáp án a và b đều đúng

Đáp án b, Căn cứ  Khoản 1 Điều 23 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020.

Câu 10: Chế độ ưu đãi Bảo hiểm y tế đối với thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh với những người nào sau đây:

a) Cha nuôi, mẹ nuôi, vợ hoặc chồng                b)Người chăm sóc khi còn nhỏ

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng                    d) Con từ đủ 20 tuổi trở lên

Đáp án c, Căn cứ Khoản 1 Điều 25 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020.

Câu 11: Trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh thuộc đáp án nào sao đây:

a) Trợ cấp người phục vụ đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên sống ở gia đình

b) Phụ cấp hằng tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 71% trở lên có vết thương đặc biệt nặng

c) Phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng.

d) Tất cả các phương án trên đều sai

Đáp án c, Căn cứ khoản 1 Điều 24 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020

Câu 12: Người hoạt động cách mạng được cơ quan có thẩm quyền xem xét công nhận là người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 khi có điều kiện, tiêu chuẩn nào sau đây:

a) Đã tham gia một tổ chức cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945

b) Được kết nạp hoặc kết nạp lại vào Đảng Cộng sản Đông Dương sau ngày 19 tháng 8 năm 1945

c) Tham gia chiến đấu chống quân thù

d) Tất cả các phương án trên đều đúng

Đáp án a, Căn cứ Điều 8 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020

Câu 13: Đáp án nào sau đây là sai:

a) Người được kết nạp vào tổ chức Việt Minh sau đó được giao nhiệm vụ ở lại địa phương hoạt động phát triển cơ sở cách mạng

b) Đội trưởng, tổ trưởng, nhóm trưởng của đội, tổ, nhóm tự vệ chiến đấu, tuyên truyền giải phóng, thanh niên cứu quốc, nông dân cứu quốc, phụ nữ cứu quốc, thiếu nhi cứu quốc ở địa phương chưa hình thành tổ chức quần chúng cách mạng cấp xã

c) Đáp án a và b đều sai

d) Đáp án a và b đều đúng

Đáp án c, Căn cứ khoản 1 Điều 11 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020

Mức thăm hỏi, tặng quà ngày Thương binh liệt sỹ 27/7
ĐIểm mới Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng 2020

Câu 14: Người đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế hoặc vì lợi ích của Nhà nước, của Nhân dân thì được cơ quan có thẩm quyền xem xét công nhận là liệt sĩ khi thuộc rường hợp nào sau đây:

a) Phục vụ chiến đấu để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ

b) Làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong địa bàn địch chiếm đóng

c) Gián tiếp đấu tranh chính trị, đấu tranh binh vận có tổ chức với địch

d) Làm nghĩa vụ quân sự

Đáp án b, Căn cứ khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020

Câu 15: Chế độ đối với liệt sĩ bao gồm:

a) Tổ chức báo tử, truy điệu, an táng và ghi danh tại công trình ghi công liệt sĩ

b) Truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” theo quy định của Chính phủ

c) Hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính và an táng

d) Tất cả phương án trên đều đúng

Đáp án d, Căn cứ Điều 15 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020

Câu 16: Đáp án nào sau đây là đúng:

a) Là người được Nhà nước tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng”

b) Là người được Nhà nước tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” vì có thành tích đặc biệt xuất sắc

c) Là người được Nhà nước tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” theo quy.định của pháp luật

d) Là người được Nhà nước tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” trong thời kỳ kháng chiến

Đáp án c, Căn cứ khoản 1 Điều 20 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020

Câu 17: Điều kiện, tiêu chuẩn bệnh binh bị mắc bệnh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là bao nhiêu:

a)Bị mắc bệnh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% trở lên

b) Bị mắc bệnh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 51% trở lên

c) Bị mắc bệnh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên

d.Bị mắc bệnh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 71% trở lên

 Đáp án c, Căn cứ Điều 26 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020

Câu 18: Trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với bệnh binh thuộc đáp án nào sau đây:

a) Trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể

b) Trợ cấp người có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên sống ở gia đình

c) Phụ cấp hằng tháng người có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 71% trở lên

d) Phụ cấp đặc biệt người có tỷ lệ tổn thương Cơ thể từ 51% trở lên có bệnh đặc biệt nặng.

Đáp án a, Căn cứ Khoản 1 Điều 27 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020

Câu 19: Điều kiện, tiêu chuẩn người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày:

a) Người tham gia chiến đấu chống quân thù

b) Người bị bắt có khai báo nhưng không khai báo thông tin có hại cho cách mạng, kháng chiến

c) Người hoạt động tình báo bị bắt nhưng không khai báo

d) Trong thời gian bị tù, đày không khai báo thông tin có hại cho cách mạng, kháng chiến, không làm tay sai cho địch.

 Đáp án d, Căn cứ Điều 32 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020

Câu 20: Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày:

a)  Trợ cấp hằng tháng    b)Bảo hiểm y tế

c) Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần        d) Tất cả các phương án trên đều đúng

Đáp án d, Căn cứ Điều 33 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020

Câu 21: Người có công giúp đỡ cách mạng và được Nhà nước khen tặng thuộc trường hợp nào?

a) Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”

b) Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến

c) Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng kỷ niệm chương Kháng chiến

d) Tất cả các phương án trên đều đúng

Đáp án b, Căn cứ Điều 38 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020.

 Câu 22: Công trình ghi công liệt sĩ là:

a) Là công trình văn học để tôn vinh, tri ân liệt sĩ và giáo dục truyền thống cách mạng

b) Là công trình lịch sử, văn hóa để tôn vinh, tri ân liệt sĩ và giáo dục truyền thống cách mạng

c) Là công trình lịch sử, khoa học để tôn vinh, tri ân liệt sĩ và giáo dục truyền thống cách mạng

d)Là công trình lịch sử, văn hóa để tôn vinh, tri ân liệt sĩ và giáo dục truyền thống cách mạng và tự hào dân tộc

Đáp án b, Căn cứ khoản 1 Điều 41 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020

Câu 23: Đáp án nào sau đây không thuộc công trình ghi công liệt sĩ:

a) Nghĩa trang liệt sĩ          b) Đài tưởng niệm liệt sĩ

c) Di tích liệt sĩ                 d) Nhà bia ghi tên liệt sĩ

Đáp án c, Căn cứ khoản 3 Điều 41 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020.

Câu 24: Hành động dũng cảm là:

a) Là hành động thực hiện công việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và Nhân dân mặc dù biết có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng

b) Là hành động thực hiện công việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, Nhân dân và bản thân mặc dù biết có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng

c) Là hành động thực hiện công việc bảo vệ quyền hợp pháp của Nhà nước và Nhân dân mặc dù biết có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng.

d) Là hành động thực hiện công việc bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhà nước, Nhân dân và bản thân mặc dù biết có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng

Đáp án a, Căn cứ khoản 5 Điều 4 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020

Câu 25: Công việc cấp bách, nguy hiểm là

a) Là công việc cần phải được giải quyết ngay lập tức và không thể chậm trễ

b) Là công việc cần phải được giải quyết ngay lập tức, không thể chậm trễ và có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của người thực hiện

c) Là công việc có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của người thực hiện.

d) Tất cả các phương án trên đều đúng

Đáp án b, Căn cứ khoản 6 Điều 4 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020

Câu 26: Đáp án nào sau đây là đúng:

a) Chăm lo cho công việc của người có công với cách mạng là trách nhiệm của Nhà nước và xã hội.

b) Nhà nước yêu cầu các tổ chức, cá nhân quan tâm, giúp đỡ và thực hiện chính sách người có công với cách mạng.

c)Bảo đảm mức sống của người có công với cách mạng bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú

d) Người có công với cách mạng chết thì người hoặc tổ chức thực hiện mai táng hưởng một tháng trợ cấp

 Đáp án d, Căn cứ khoản 2  Điều 6 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020

Câu 27: Đáp án nào sau đây là đúng:

a) Thân nhân của một liệt sĩ đồng thời là thân nhân của hai người có công với cách mạng trở lên được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của một liệt sĩ và trợ cấp tuất hằng tháng của một người có công với cách mạng

b) Thân nhân của người có công với cách mạng mà người có công đó thuộc hai đối tượng người có công với cách mạng trở lên thì được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của một đối tượng

c) Đáp án a và b đều sai

d) Đáp án a và b đều đúng

 Đáp án d, Căn cứ khoản 5 Điều 6 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020

 Câu 28: Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực từ ngày mấy

a) Ngày 01/7/2019     b) Ngày 01/7/2020           c)  Ngày 01/7/2021    d)Ngày 01/7/2018

Đáp án c, Căn cứ Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *