Tài liệu kiến thức chung ôn thi giáo viên thành phố Đà Nẵng 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng năm 2021, gồm 378  câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi giáo viên thành phố Đà Nẵng được biên soạn theo thông báo hướng dẫn tài liệu ôn tập của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng:

I. Dự thi giáo viên trung học phổ thông hạng III ( THPT, GDTX)

1. Luật Giáo dục năm 2019

Điều 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18, 22, 60, 66, 67, 69, 70, 72, 85, 86, 92, 93, 95, 96 (20/115 điều)

2. Luật Viên chức năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2019

Điều 5, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 31, 33, 35 (12/62 điều)

Tài liệu ôn thi công chức phường của quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Tài liệu kiến thức chung ôn thi giáo viên thành phố Đà Nẵng 2021

3.  Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Điều 3, 14, 27, 29, 31, 35, 37 (7/45 điều)

4. Đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT

– Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông : Điều 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (16/22 điều)

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐ ngày 26/8/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018  của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông: Điều 4, 5, 6, 7, 8 (5/16 điều)

II. Dự thi giáo viên tiểu học hạng III

1. Luật Giáo dục năm 2019

Điều 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18, 22, 60, 66, 67, 69, 70, 72, 85, 86, 92, 93, 95, 96 (20/115 điều)

2. Luật Viên chức năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2019

Điều 5, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 31, 33, 35 (12/62 điều)

3. Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT Điều lệ trường tiểu học

Điều 3, 14, 27, 29, 31, 35, 37 (7/45 điều)

4. Đánh giá học sinh tiểu học

Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học: Điều 3,4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 ,16 ,17 (11/17 điều)

5. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018  của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông: Điều 4, 5, 6, 7, 8 (5/16 điều)

III. Dự thi giáo viên mầm non hạng III

1. Luật Giáo dục năm 2019

Điều 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18, 22, 60, 66, 67, 69, 70, 72, 85, 86, 92, 93, 95, 96 (20/115 điều)

2. Luật Viên chức năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2019

Điều 5, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 31, 33, 35 (12/62 điều)

3. Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường Mầm non

Điều 3, 13, 27, 29, 31, 33 (6/36 Điều)

4. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018  ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ĐIều 4, 5, 6, 7, 8 (5/16 ĐIều)

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng năm 2021:

Câu 1. Theo Luật Giáo dục năm 2019 thì Nền giáo dục Việt Nam là?

a) nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.

b) nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam.

c) nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, quốc tế, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.

Đáp án A

Câu 2.  Theo Luật Giáo dục 2019 thì Hoạt động giáo dục được thực hiện theo nguyên lý nào?

a) học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và xã hội.

b) học đi đôi với hành, gắn lý luận với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

c) học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

Đáp án C

Câu 3. Nội dung nào dưới đây không thuộc nội dung đánh giá viên chức (Luật mới)

a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

b) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể;

c) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

d) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

Đáp án D

Câu 4. Viên chức quản lý được bố trí sang vị trí việc làm khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ quản lý mới thì?

a) thôi giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp được giao kiêm nhiệm.

b) đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp được giao kiêm nhiệm.

c) không còn giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp được giao kiêm nhiệm.

d) đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

Đáp án B

Câu 5. Trường hợp Đơn vị sự nghiệp công lập không ký tiếp hợp đồng làm việc với viên chức khi kết thúc hợp đồng làm việc xác định thời hạn thì được giải quyết như thế nào?

a) Chưa được giải quyết tôi việc

b) Không thực hiện chế độ thôi việc

c) giải quyết chế độ thôi việc

Đáp án C

Câu 6. Cơ sở giáo dục, Nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường để tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông căn cứ vào đâu?

a) Căn cứ chương trình các môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông, khung kế hoạch thời gian năm học

b) Căn cứ chương trình các môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông, khung kế hoạch thời gian năm học và điều kiện thực tiễn của địa phương

c) Căn cứ chương trình các môn học, khung kế hoạch thời gian năm học và điều kiện thực tiễn của địa phương

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng năm 2021, vị trí Dự thi giáo viên trung học phổ thông hạng III ( THPT, GDTX), gồm 160 câu

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng năm 2021, vị trí Dự thi giáo viên tiểu học hạng III, gồm 153 câu.

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng năm 2021, vị trí Dự thi giáo viên mầm non hạng III, gồm 128 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *