Điểm mới của Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức

Ngày 25/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, có hiệu lực thi hành 29/9/2020.

Trangtinphapluat.com biên soạn và giới thiệu những điểm mới của Nghị định 115/2020/NĐ-CP so với  Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29.

1. Về phân loại viên chức

+ Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định theo chức trách, nhiệm vụ, viên chức được phân thành 02 loại: Viên chức quản lý và viên chức không giữ chức vụ quản lý. Quy định này tương tự Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

Nghi dinh 115/2020 ve tuyen dung vien chuc
Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

+ Nghị định 115 quy định theo trình độ đào tạo viên chức được phân loại như sau:

– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo tiến sĩ;

– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo đại học;- –  Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng;

– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp.

(Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với viên chức)

Trước đây Nghị định 29/2012/NĐ-CP thì theo chức danh nghề nghiệp, viên chức được phân loại trong từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp với các cấp độ từ cao xuống thấp, từ hạng I đến hạng IV.

2. Về căn cứ tuyển dụng viên chức

+ Nghị định 29 và Nghị định 161 trước đây không có quy định căn cứ tuyển dụng viên chức. Nghị định 115/2020/NĐ-CP đã quy định cụ thể căn cứ tuyển dụng viên chức, theo đó: Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

+Nghị định 115/2020/NĐ-CP cũng quy định cụ thể về nội dung kế hoạch tuyển dụng gồm:

– Số lượng người làm việc được giao và số lượng người làm việc chưa sử dụng của đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức;

– Số lượng viên chức cần tuyển ở từng vị trí việc làm;

– Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm;

– Hình thức nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển….

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

Nghị định 115 quy định rõ hơn về điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức, cụ thể như:

+ Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức được bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn chung, không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo.

+ Bổ sung quy định người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.

4. Đối tượng ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển

Nghị định 115 cơ bản kế thừa quy định của Nghị định 161/2018/NĐ-CP, tuy nhiên đã bỏ quy định cộng điểm ưu điên đối với đối tượng: đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

5. Về hình thức, nội dung và thời gian thi tuyển

+ Nghị định 115/2020/NĐ-CP về cơ bản kế thừa các quy định của Nghị định 161/2018/NĐ-CP, theo đó thi tuyển tổ chức 02 vòng: Vòng 1 thi kiểm tra kiến thức chung gồm 3 phần: Kiến thức chung, ngoại ngữtin học.

(Tải câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức tại đây)

Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học nào đủ điều kiện thi công chức, viên chức
Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học nào đủ điều kiện thi công chức, viên chức

Vòng 2 thi nghiệp vụ chuyên ngành: Nghị định 115 bổ sung thời gian thi phỏng vấn là 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị). Thời gian thi thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định căn cứ vào tính chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Trường hợp cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức có yêu cầu cao hơn về nội dung, hình thức, thời gian thi tại vòng 2 thì thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ trước khi thực hiện.

6. Xét tuyển viên chức

Cơ bản Nghị định 115 kế thừa quy định của Nghị định 161, tuy nhiên bổ sung hình thức xét tuyển thi viết, bên cạnh việc thi phỏng vấn, thực hành như Nghị định 161.

7. Chức danh nghề nghiệp

Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định theo chức danh nghề nghiệp, viên chức được phân loại trong từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp với các cấp độ từ cao xuống thấp gồm 4 chức danh từ I đến IV.

Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định căn cứ vào mức độ phức tạp công việc của chức danh nghề nghiệp, các chức danh nghề nghiệp viên chức trong cùng một lĩnh vực sự nghiệp được xếp hạng từ cao xuống thấp gồm 5 chức danh từ I đến V, tăng 01 chức danh do với Nghị định 29.

8. Giải quyết chế độ thôi việc đối với viên chức

+ Về các trường hợp giải quyết thôi việc và chưa giải quyết thôi việc thì Nghị định 115 kế thừa quy định của Nghị định 29.

+ Về thời gian giải quyết chế độ thôi việc: Trước dây Nghị định 29 quy định 20 ngày làm việc, Nghị định 115 rút xuống còn 05 ngày, cụ thể: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của viên chức, nếu đồng ý cho viên chức thôi việc thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hợp đồng làm việc và giải quyết chế độ thôi việc cho viên chức theo quy định. Trường hợp không đồng ý cho viên chức thôi việc thì phải trả lời viên chức bằng văn bản và nêu rõ lý do theo quy định.

+ Nghị định 115/2020/NĐ-CP bổ sung quy định Không thực hiện chế độ thôi việc đối với các trường hợp sau:

– Viên chức được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý chuyển đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong hệ thống chính trị;

– Viên chức đã có thông báo nghỉ hưu hoặc thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật;

– Viên chức thuộc trường hợp không được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật Viên chức.

Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, có hiệu lực thi hành 29/9/2020 và bãi bỏ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *