Tài liệu ôn thi công chức khối Đảng, Mặt trận tỉnh Thái Bình năm 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể tỉnh Thái Bình năm 2021, gồm 777 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi ôn thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Thái Bình năm 2021 được biên soạn theo Quyết định số 245-QĐ/TU ngày 26/7/2021 của Tỉnh ủy Quảng Bình về phê duyệt danh mục tài liệu thi tuyển công chức cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Bình.

1. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013: Chương I, Chương V, VI, VII, IX

2. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI

3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 : Chương I, II, III; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.: Điều 2

4. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019. (Điều 1)

Tài liệu ôn thi công chức hành chính tỉnh Thái Bình năm 2021
Tài liệu ôn thi công chức khối Đảng, Mặt trận tỉnh Thái Bình năm 2021

5. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: Chương I, II, VIII, IX, , X, XIII; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2020.

6. Luật Phòng chống tham nhũng 2018: Chương I, II, III, IX; Luật Doanh nghiệp năm 2020: Khoản 3 Điều 217.

7. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

8. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

9. Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị vê đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dưới đây là một số câu trong bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể  năm 2021 của tỉnh Thái Bình: 

Câu 1. Đạo đức của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ?

a) Cán bộ, công chức phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính

b) Cán bộ, công chức phải thực hiện chí công vô tư

c) Cán bộ, công chức phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

Đáp án C

Câu 2. Hình thức kỷ luật Đối với tổ chức đảng gồm

a) khiển trách, cảnh cáo, giải tán

b) khiển trách, cảnh cáo, cách chức, giải tán;

a) khiển trách, cảnh cáo;

Đáp án A

Câu 3. Theo HIến pháp năm 2013 thì đáp án nào dưới đây đúng

a) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân bãi nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.

b) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân miễn nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.

c) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân cách chức khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.

Đáp án A

Câu 4. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Hội đồng nhân dân huyện có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây

a) Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện.

b) Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện trong phạm vi được phân quyền.

c) Quyết định quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện trong phạm vi được phân quyền.

d) Quyết định kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện trong phạm vi được phân quyền.

Đáp án B

Câu 5.  Quốc hội có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?

a) Hiến pháp; Bộ luật, luật , nghị quyết 

b) Hiến pháp; Bộ luật, luật

c) Hiến pháp; luật , nghị quyết

Đáp án A

Câu 6. Quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” Được trình bày như thế nào?

a) bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm và ở phía trên cùng, bên phải trang đầu tiên của văn bản

b) bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm và ở phía trên cùng, bên phải trang đầu tiên của văn bản

c) bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ nghiêng, đậm và ở phía trên cùng, bên phải trang đầu tiên của văn bản

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể tỉnh Thái Bình năm 2021, gồm 777 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *